Přeskočit na obsah Přeskočit na navigaci Přeskočit na navigaci

Název projektu:

Učebna chemie a fyziky

Registrační číslo projektu: CZ.06.4.59/0.0/0.0/16_075/0010673

Stručný popis projektu:

Projekt řeší problém neuspokojivého stavu učebny fyziky a chemie + kabinetu fyziky a chemie, které potřebují zásadní modernizaci, aby bylo možno vzdělávat žáky na úrovni 21. století. Problém neuspokojivého stavu spočívá mj. i v zastaralém vybavení kabinetu a dožilých sítích a vybavení učebny.

Stavební úpravy v projektu nebudou, bude pouze nakoupeno vnitřní vybavení pro kabinet a odbornou učebnu Fyziky a chemie. Výstupem projektu tedy bude jedna vnitřním vybavením vybavená odborná učebna (nábytkem a zařízením) a jeden kabinet fyziky a chemie. Projekt přispívá k řešení problému nedostatku absolventů ZŠ, kteří si volí školy se zaměřením na přírodovědné obory. Realizace aktivit projektu napomůže ke zlepšení infrastruktury základní školy, především získání moderního zázemí pro výuku fyziky a chemie, čímž bude moci být více a lépe podchycen přirozený zájem žáků objevovat svět přírodních věd.

Cíle a výsledky projektu:

Hlavním cílem projektu je zvýšení kvality a dostupnosti infrastruktury základního vzdělávání ve vazbě na budoucí uplatnění na trhu práce v klíčových kompetencích a potřeby sladění nabídky a poptávky na regionálním trhu práce. Cílem projektu je zvýšit kvalitu odborného vzdělávání prostřednictvím vybudování odborné učebny fyziky a chemie (+ kabinetu fyziky a chemie) do stavu, který bude splňovat požadavky na moderní výukové zázemí s důrazem na možnost praktického zapojení žáků. Tento cíl v sobě zahrnuje nákup vybavení pro učebnu a kabinet školy.

Výsledkem projektu bude jedna nově modernizovaná odborná učebna fyziky a chemie, dále pak kabinet fyziky a chemie.

Na projekt je poskytována finanční podpora z EU.

 

Fotogalerie – nový  stav

Fotogalerie – původní stav