Přeskočit na obsah Přeskočit na navigaci Přeskočit na navigaci
 
2.1. Vnitřní řád školní družiny
Vypracoval:

Mgr. Ilona Nováková, ředitelka školy

Marcela Jílková, vedoucí školní družiny

Schválil: Mgr. Ilona Nováková, ředitelka školy
Směrnice nabývá platnosti ode dne: 1.9.2021
Směrnice nabývá účinnosti ode dne: 1.9.2021
Změny ve směrnici jsou prováděny formou číslovaných písemných dodatků, které tvoří součást tohoto předpisu.

 

Obecná ustanovení

Na základě ustanovení § 30 zákona č. 561/2004 Sb. o předškolním, základním středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon) v platném znění vydávám jako statutární orgán školy pro školské zařízení školní družinu tuto směrnici – vnitřní řád školní družiny. Směrnice je součástí organizačního řádu školy. Určuje pravidla provozu, stanoví režim školní družiny, je závazný pro pedagogické pracovníky a má informativní funkci pro zákonné zástupce. Prokazatelné seznámení zákonných zástupců s tímto řádem provedou vychovatelé  při zápisu žáků do školní družiny. 

Školní družina se ve své činnosti řídí zejména vyhláškou č. 74/2005 Sb. o zájmovém vzdělávání. 

Poslání školní družiny

Školní družina tvoří ve dnech školního vyučování mezistupeň mezi výukou ve škole
a výchovou v rodině. Školní družina není pokračováním školního vyučování, má svá specifika, která ji odlišují od školního vyučování. Hlavním posláním školní družiny je zabezpečení zájmové činnosti, odpočinku a rekreace žáků, částečně také dohledu nad žáky. Umožňuje žákům přípravu na vyučování.

Školní družina může vykonávat činnost pro účastníky, nebo účastníky a jejich zákonné zástupce, i ve dnech pracovního volna. Činností vykonávaných školní družinou se mohou účastnit i žáci, kteří nejsou přijati k pravidelné denní docházce do školní družiny.

 

 1. Podrobnosti k výkonu práv a povinností žáků a jejich zákonných zástupců ve školském zařízení
  a podrobnosti o pravidlech vzájemných vztahů s pedagogickými pracovníky

 

 • Žáci mají právo:
 1. a) na svobodné rozhodování se všemi důsledky, které to přináší
 2. b) na služby školní družiny, které mu přísluší
 3. c) využívat prostory školní družiny k jednotlivým činnostem, používat pomůcky, hračky a hry d) podílet se na tvorbě týdenního plánu školní družiny    

                                              

1.2.      Žáci jsou povinni:

 1. a) řádně docházet do školského zařízení,
 2. b) dodržovat vnitřní řád školní družiny, předpisy a pokyny školy a školského zařízení
  k ochraně zdraví a bezpečnosti, s nimiž byli seznámeni,
 3. c) plnit pokyny pedagogických pracovníků školy a školského zařízení vydané v souladu s právními předpisy a školním řádem,
 4. d) informovat/prostřednictvím zákonného zástupce/ školské zařízení o změně zdravotní způsobilosti, zdravotních obtížích nebo jiných závažných skutečnostech, které by mohly mít vliv na průběh vzdělávání nebo bezpečnost žáka

1.3.  Žák se ve školní družině chová slušně k dospělým i jiným žákům, dbá pokynů pedagogických
a provozních pracovníků, dodržuje řád školní družiny a odborných učeben.

1.4. Žák chodí do školní družiny pravidelně a včas, účastní se všech organizovaných činností. Docházka do školní družiny je pro přihlášené žáky povinná. Odhlášen může být na základě písemného vyjádření zákonných zástupců.

1.5. Před ukončením činnosti školní družiny žáci z bezpečnostních důvodů neopouštějí budovu školy bez vědomí vychovatelů. V době mimo vyučování žáci zůstávají ve třídách jen se svolením vyučujících a pod jejich dohledem.      

1.6. Žáci mají zajištěné obědy ve školní jídelně. Zákonní zástupci zodpovídají za včasné zaplacení obědů.

1.7. Zákonný zástupce žáka je povinen doložit důvody nepřítomnosti žáka nejpozději do
3 kalendářních dnů od počátku nepřítomnosti žáka. Odchod žáka před stanovenou dobou je možný pouze na základě písemné omluvy zákonných zástupců.

1.8. Zákonní zástupci mohou využívat individuální pohovory s pracovníky školní družiny v předem domluvených termínech.

1.9. Žák nenosí do školní družiny předměty, které nesouvisí se zájmovou činností a mohly by ohrozit zdraví a bezpečnost jeho nebo jiných osob. Žáci chrání své zdraví i zdraví spolužáků; žákům jsou zakázány všechny činnosti, které jsou zdraví škodlivé (např. kouření, pití alkoholických nápojů, zneužívání návykových a zdraví škodlivých látek).     

1.10. Žák chodí vhodně oblečen, s ohledem na plánované činnosti. Udržuje prostory školní družiny
v čistotě a pořádku, chrání majetek před poškozením.

1.11. Zvláště hrubé slovní a úmyslné fyzické útoky žáka vůči pracovníkům školní družiny či ostatním žákům se vždy považují za závažné porušení povinností stanovených tímto zákonem. Dopustí-li se žák takovéhoto jednání, oznámí ředitel školy nebo školského zařízení tuto skutečnost orgánu sociálně-právní ochrany dětí, jde-li o nezletilého, a státnímu zastupitelství do následujícího pracovního dne poté, co se o tom dozvěděl.
V případě zvláště závažného zaviněného porušení povinností stanovených školským zákonem ředitel vyloučí žáka ze školského zařízení.

 1. 12. Práva pedagogických pracovníků

Pedagogičtí pracovníci mají při výkonu své pedagogické činnosti právo

 1. a) na zajištění podmínek potřebných pro výkon jejich pedagogické činnosti, zejména na ochranu před fyzickým násilím nebo psychickým nátlakem ze strany dětí, žáků, nebo zákonných zástupců dětí a žáků
  a dalších osob, které jsou v přímém kontaktu s pedagogickým pracovníkem ve škole,
 2. b) aby nebylo do jejich přímé pedagogické činnosti zasahováno v rozporu s právními předpisy,
 3. c) na využívání metod, forem a prostředků dle vlastního uvážení v souladu se zásadami a cíli vzdělávání při přímé vyučovací, výchovné, speciálněpedagogické a pedagogicko psychologické činnosti,
 4. d) volit a být voleni do školské rady,
 5. e) na objektivní hodnocení své pedagogické činnosti.
 6. 13. Povinnosti pedagogických pracovníků

Kromě povinností stanovených školským zákonem je každý pedagogický pracovník povinen ve smyslu evropského nařízení ke GDPR zachovávat mlčenlivost a chránit před zneužitím data, údaje a osobní údaje a zaměstnanců školy, citlivé osobní údaje, informace o zdravotním stavu dětí, žáků a výsledky poradenské pomoci školského poradenského zařízení a školního poradenského pracoviště, s nimiž přišel do styku, shromažďovat pouze nezbytné údaje a osobní údaje, bezpečně je ukládat a chránit před neoprávněným přístupem, neposkytovat je subjektům, které na ně nemají zákonný nárok, nepotřebné údaje vyřazovat
a dál nezpracovávat.

 

 1. Provoz a vnitřní režim školy

 

2.1. Přihlašování a odhlašování

Ředitel stanoví ve vnitřním řádu pro jednotlivé formy zájmového vzdělávání podle
§ 2 vyhlášky č. 74/2005 Sb., o zájmovém vzdělávání způsob evidence účastníků takto:

2.1.1. Ve školní družině je určena jako vedoucí zaměstnanec vedoucí vychovatelka, která zajišťuje přihlašování a odhlašování žáků, vybírání poplatků, předávání informací zákonným zástupcům, vyřizování námětů a stížností.

2.1.2. O přijetí účastníka k činnosti školní družiny ve formě pravidelné výchovné, vzdělávací
a zájmové činnosti, táborové činnosti a další podobné činnosti spojené s pobytem mimo školu se rozhoduje na základě písemné přihlášky. Přihláška do školní družiny má platnost jeden školní rok. S organizací zápisu žáků do školní družiny jsou zákonní zástupci včas informováni na webových stránkách školy www.zschocho.cz. Součástí přihlášky k pravidelné výchovné, vzdělávací a zájmové činností je písemné sdělení zákonných zástupců účastníka o rozsahu docházky a způsobu odchodu účastníka ze školní družiny. Omluvu nepřítomnosti, změny odchodů či doprovod jinou osobou, sdělí zákonní zástupci písemně.   

2.1.3. Školní družina je pro žáky za úplatu. Splatnost je třemi splátkami. Zákonní zástupci obdrží přehled
o možnostech placení spolu s variabilním symbolem. Termíny splátek je nutno dodržet. V případě nezaplacení poplatku může ředitel školy žáka ze školní družiny vyloučit. Bližší podmínky pro snížení nebo prominutí úplaty jsou stanoveny zvláštní směrnicí školy, kterou obdrží zákonní zástupci při zápisu do školní družiny. Součástí je i informace o přihlašování a odhlašování žáků.

2.1.4. Výši úplaty může ředitel snížit nebo od úplaty osvobodit, jestliže
a) účastník nebo jeho zákonný zástupce je příjemcem opakujících se dávek pomoci
v hmotné nouzi podle zákona o pomoci v hmotné nouzi,

 1. b) účastníkovi nebo jeho zákonnému zástupci náleží zvýšení příspěvku na péči podle zákona o sociálních službách, nebo
 2. c) účastník svěřený do pěstounské péče má nárok na příspěvek na úhradu potřeb žáka podle zákona
  o státní sociální podpoře a tuto skutečnost prokáže řediteli.

2.1.5.  Po projednání se zřizovatelem se může činnost v době všech prázdnin a ředitelského volna přerušit.  Zájem o provoz školní družiny v době prázdnin a ředitelského volna nahlásí zákonní zástupci nejpozději 14 dní předem. Činnost je zajištěna při minimálním počtu 10 žáků. Provoz se v této době upravuje od 7.00 hodin do 15.00 hodin.

2.1.6. Pokud je v kalendářním měsíci omezen nebo přerušen provoz družiny po dobu delší než 5 dnů, úplata se účastníkovi poměrně sníží.

2.2. Organizace činnosti

2.2.1. Provozní doba ŠD je od 6.00 do 17.00 hodin.

V 7.45 hod. předávají vychovatelé žáky do tříd. Po ukončení vyučování zajistí vyučující odchod žáků do školní jídelny. Po obědě žáci odcházejí samostatně ze školní jídelny do školní družiny. Nezdržují se v šatně, neběhají a nekřičí. Po příchodu do školní družiny nahlásí svůj příchod. Následuje zájmová
a rekreační činnost. Z důvodu zkvalitnění a nenarušování zájmových činností nevyzvedávají zákonní zástupci žáky od 13.00 do 14.00 hodin.  Odchody do zájmových útvarů jsou respektovány.

2.2.2. V případě nevyzvednutí žáka ze školní družiny po ukončení provozní doby vychovatelka nejdříve podle možností informuje telefonicky rodiče žáka a osoby uvedené na přihlášce dítěte do ŠD, pokud je tento postup bezvýsledný,

 1. na základě předchozí dohody kontaktuje pracovníka orgánu péče o dítě,
 2. na základě předchozí dohody s obecním úřadem kontaktuje pracovníka obecního úřadu,
 3. požádá o pomoc Policii ČR,

Předpisy jsou specifikovány ve Směrnici o vyzvedávání žáka ze školní družiny.

2.2.3. Žáci jsou rozděleni do oddělení podle ročníků. První třídy mají oddělení samostatné, druhé a třetí jsou ve společném oddělení. Může být vytvořeno i oddělení smíšené. Oddělení se naplňují nejvýše do počtu 30 účastníků.

2.2.4. Při postupných odchodech žáků z jednotlivých oddělení domů, se spojuje činnost oddělení v době, kdy počet žáků v takto spojených odděleních je max. 30.

2.2.5. ŠD může mít další činnosti (jako např. výlety, exkurze, sportovní a kulturní akce atp.), které jsou uskutečňovány mimo stanovenou provozní dobu ŠD. Tyto činnosti mohou být poskytovány za úplatu.

2.2.6. Každý žák má ve školní družině tepláky na převlečení a nádobu na pití/ žáci požadující pitný režim/, vše je řádně podepsané.

 

 1. Podmínky zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví žáků a jejich ochrany před rizikovým chováním a před projevy diskriminace, nepřátelství nebo násilí,

 

3.1 Všichni žáci se chovají při pobytu ve školní družině tak, aby neohrozili zdraví
a majetek svůj ani jiných osob.  Každý úraz, poranění či nehodu, k níž dojde během pobytu žáků
v prostorách školní družiny, nebo mimo budovu při akci pořádané školní družinou, žáci ihned ohlásí pracovníkům školní družiny. Vychovatelé provedou prokazatelné poučení žáků v první hodině školního roku a dodatečné poučení žáků, kteří při první hodině chyběli, provedou o tom písemný záznam. Škola odpovídá za žáky v době dané rozvrhem činnosti školní družiny.

3.2 Všichni zaměstnanci školy a školní družiny jsou při vzdělávání a během souvisejícího provozu povinni přihlížet k základním fyziologickým potřebám žáků. Vytváří podmínky pro jejich zdravý vývoj a pro předcházení vzniku rizikového chování, poskytují žákům nezbytné informace k zajištění bezpečnosti
a ochrany zdraví.

3.3. Pedagogičtí zaměstnanci dodržují předpisy k zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví při práci
a protipožární předpisy; pokud zjistí závady a nedostatky, ohrožující zdraví a bezpečnost osob, nebo jiné závady technického rázu, nebo nedostatečné zajištění budovy, je jejich povinností informovat o těchto skutečnostech nadřízeného a v rámci svých schopností a možností zabránit vzniku škody. Sledují zdravotní stav žáků a v případě náhlého onemocnění žáka informují bez zbytečných průtahů vedení školy a zákonné zástupce postiženého žáka. Třídní učitelé zajistí, aby každý žák měl zapsány v žákovské knížce tyto údaje: rodné číslo, adresu, telefonní čísla zákonných zástupců, adresu a jméno ošetřujícího lékaře. 

Při úrazu vychovatelé poskytnou žákovi nebo jiné osobě první pomoc, zajistí ošetření žáka lékařem. Úraz ihned hlásí vedení školy a vyplní záznam do knihy úrazů, případně vyplní předepsané formuláře. Ošetření a vyplnění záznamů zajišťuje ten pracovník, který byl jeho svědkem nebo který se o něm dověděl první.     

3.4. Žák má právo na ochranu před jakoukoli formou diskriminace a násilí, má právo vzdělání a na svobodu myšlení, projevu, shromažďování, náboženství, na odpočinek a dodržování základních psychohygienických podmínek, má právo být seznámen se všemi předpisy se vztahem k jeho pobytu
a činnosti ve školní družině.

3.5. Pro činnost školní družiny platí stejná ustanovení o BOZ jako ve školním řádu, pokud školní družina pro svoji činnost využívá odborné učebny (např. tělocvična, cvičná kuchyňka, dílna,…), řídí se příslušnými řády pro tyto učebny. Žáci přihlášení do školní družiny jsou poučeni o BOZ. Záznam o poučení je uveden v třídních knihách jednotlivých oddělení.

3.6. Při zjištěných projevech rizikového chování žáků školní družina postupuje v souladu s pokyny
a metodickými doporučeními MŠMT vydané k primární prevenci rizikového chování.

 

4.Práce se žáky s potřebou poskytnutí podpůrných opatření

 

Žákům s potřebou poskytnutí podpůrných opatření je při začleňování do volnočasových aktivit věnována zvláštní pozornost. K naplnění svých vzdělávacích možností a uplatnění svých práv na rovnoprávném základě s  ostatními je skladba zaměstnání je volena tak, aby se v nich uplatnili a mohli být úspěšní všichni žáci. Vhodným individuálním přístupem a vhodným výběrem činností umožňujeme začlenění těchto žáků do jednotlivých zájmových aktivit. Na základě doporučení PPP /nebo jiného poradenského zařízení/ je možno začlenit asistenta pedagoga i do prostředí školní družiny.

Pro rozvoj talentovaných jedinců nabízí školní družina doplňkové aktivity v oblastech jejich zájmů. Zájmové kroužky umožňují seberealizaci v oblasti sportovní, jazykové a výtvarné.  Na konci školního roku dostávají žáci pamětní list zájmového útvaru.

 

 1. Podmínky zacházení s majetkem školy nebo školského zařízení ze strany žáků.

 

5.1. U každého svévolného poškození nebo zničení majetku školy, školní družiny, majetku žáků, učitelů, vychovatelů či jiných osob žákem je vyžadována úhrada od zákonných zástupců žáka, který poškození způsobil. Při závažnější škodě nebo nemožnosti vyřešit náhradu škody se zákonnými zástupci je vznik škody hlášen Policii ČR, případně orgánům sociální péče.

5.2. Ztráty věcí hlásí žáci neprodleně svému vychovateli. Žáci dbají na dostatečné zajištění svých věcí. Osobní věci mají podepsané a řádně uložené na určeném místě.

5.3. Do školní družiny žáci nosí pouze věci potřebné k činnosti školní družiny, cenné věci, větší částky peněz do školní družiny nenosí. Místo pro bezpečné uložení cenných věcí (mobilní telefony, velké peněžní částky,…) je u vychovatele. V případě, že cennosti žák neuloží do bezpečí, je sám zodpovědný za případnou ztrátu a poškození. Ztrátu neprodleně ohlásí vychovateli.

 

 1. Pravidla pro hodnocení výsledků vzdělávání žáků a studentů.
 2. 1 Pedagogičtí pracovníci ve školní družině zajišťují, aby žáci a jejich zákonní zástupci byli průběžně
  a včas informováni o průběhu a výsledcích vzdělávání žáka.

6.1. Na hodnocení a klasifikaci chování žáka ve školní družině se mohou vztahovat ustanovení vyhlášky
o základní škole, t.j. udělování napomenutí, důtky třídního učitele, důtky ředitele školy, klasifikace sníženou známkou z chování na vysvědčení.  Tomuto hodnocení vždy předchází individuální přístup k žákovi, pohovory s rodiči a výchovným poradcem.

6.2. Pokud žák narušuje soustavně řád školní družiny, může být rozhodnutím ředitele ze školní družiny vyloučen. Ředitel může rozhodnout o vyloučení žáka ze školní družiny, pokud tento žák soustavně nebo nějakým významným projevem porušil kázeň a pořádek, ohrožuje zdraví a bezpečnost ostatních, dlouhodobě svévolně nenavštěvuje školní družinu nebo z jiných zvláště závažných důvodů.

 

 1. Závěrečná ustanovení

 

 1. Kontrolu provádění tohoto řádu zajišťuje vedoucí vychovatelka školní družiny.
 2. Zrušuje se předchozí znění tohoto vnitřního řádu, jeho uložení se řídí spisovým řádem školy.
 3. Vnitřní řád školní družiny nabývá účinnosti dnem:1.9.2021

 

 

V Chocni dne 25.8.2021                                                          Mgr. Ilona Nováková

                                                                                               ředitelka školy