Přeskočit na obsah Přeskočit na navigaci Přeskočit na navigaci
 
ŠKOLNÍ ŘÁD ZÁKLADNÍ ŠKOLY M. CHOCEŇSKÉHO, CHOCEŇ
Vypracoval:     Mgr. Ilona Nováková, ředitelka školy a kolektiv pedagogických zaměstnanců
Schválil:           Mgr. Ilona Nováková, ředitelka školy
Směrnice nabývá platnosti ode dne:    16. 9. 2021 (schváleno školskou radou dne 15.9.2021)
Směrnice nabývá účinnosti ode dne:   16. 9. 2021

Na základě § 30 zákona č. 561/2004 Sb. o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon) v platném znění vydává ředitelka školy tento Školní řád. Základem našeho vzájemného setkávání je dodržování pravidel slušného chování, vzájemná úcta a respekt.

Mějme vždy na paměti tři P – Pozdrav, Popros, Poděkuj.

Nebuďme slepí ke svému okolí, kde je třeba, pomozme, napomeňme, přivolejme pomoc. Necháme-li někomu jinému ubližovat nebo ničit věci ostatních, aniž bychom cokoliv učinili, může se to stát i nám!

Ve škole i na školních akcích na veřejnosti se chovej tak, abys svým jednáním nepoškozoval jméno školy.

 1. Práva a povinnosti všech účastníků výchovně vzdělávacího procesu

1.1. Škola a žáci

Stal/a ses dobrovolně žákem naší školy.

Jako žák této školy máš právo:

 • Na svobodné rozhodování se všemi důsledky, které to přináší
 • Na vzdělávání a služby školy, které ti přísluší
 • Na informace o průběhu a výsledcích svého vzdělávání
 • Na účast na rozhodování o životu školy přímo nebo prostřednictvím školního parlamentu
 • Slušnou formou se vyjadřovat k rozhodnutím týkajících se tvého vzdělávání
 • Zakládat v rámci školy samosprávné orgány žáků, volit a být do nich volen, pracovat v nich a jejich prostřednictvím se obracet na ředitele školy s tím, že ředitel školy je povinen se stanovisky
  a vyjádřeními těchto samosprávných orgánů zabývat.

Jako žák této školy máš také povinnosti:

 1. a) Řádně docházet do školy a řádně se vzdělávat.
 • Jsi povinen docházet do školy pravidelně a včas podle rozvrhu hodin a účastnit se akcí pořádaných školou v rámci povinného vyučování. Účast na vyučování v povinně volitelných a nepovinných předmětech, docházka do zájmových útvarů a školní družiny je pro zapsané žáky povinná.
 • Je zakázáno používat mobilní telefony během vyučování i o přestávkách. Po celou dobu vyučování jsou mobilní telefony vypnuté a uložené v aktovkách s výjimkou, kdy povolí práci s mobilním telefonem vyučující.
 • Je nepřípustné pořizovat zvukové či obrazové nahrávky pomocí mobilu a dalších podobných záznamových zařízení v době vyučování i v době přestávek a na všech akcích pořádaných školou. Pořizování nahrávek je možné jen se souhlasem vyučujícího.
 • Do školy bezdůvodně nenos peníze a cenné předměty! Místo pro bezpečné uložení cenných věcí (mobilní telefony velké peněžní částky,…) máš v kanceláři školy či v ředitelně. V případě, že cennosti neuložíš do bezpečí, jsi sám zodpovědný za případnou ztrátu a poškození. Ztrátu neprodleně ohlásíš učiteli nebo v kanceláři školy.
 1. b) Dodržovat školní řád a další řády, předpisy a pokyny školy, s nimiž jsi byl/a seznámen/a.
 • jedná se především o řád školy, provozní řády jednotlivých odborných učeben, pravidla bezpečnosti a ochrany zdraví při práci a pravidla požární ochrany.
 1. c) Plnit pokyny pracovníků školy vydané v souladu s právními předpisy a řádem školy.
 • pracovníky školy jsou myšleni učitelé, vychovatelky, asistenti i další zaměstnanci školy
 1. d) V době vyučování a všech akcích pořádaných školou dodržovat pravidla slušného chování vůči pedagogickým i nepedagogickým zaměstnancům školy a ostatním osobám a vůči spolužákům. Nedodržování pravidel slušného chování se považuje za porušení školního řádu, hrubé neslušnosti
  a urážlivé chování se považuje za hrubé porušení školního řádu.
 2. e) Opakované hrubé slovní a fyzické útoky žáka vůči zaměstnancům školy nebo vůči ostatním žákům se považují za zvláště závažné porušení školského zákona. Dopustí-li se žák takovéhoto jednání, oznámí ředitel školy tuto skutečnost orgánu sociálně právní ochrany dětí a státnímu zastupitelství do následujícího dne poté, co se o tomto dozvěděl.

1.2. Škola a zákonní zástupci

Pro své dítě jste svobodně vybrali tuto školu.

Jako zákonní zástupci nezletilých žáků máte právo:

 1. Na informace o průběhu a výsledcích vzdělávání svého dítěte.
 • Tyto informace získáte především prostřednictvím žákovské knížky, případně na třídních schůzkách a konzultačních hodinách vyučujících. Máte-li zájem o podrobnější informace, můžete využít telefonického spojení, korespondence klasické či elektronické, případně si s vyučujícím smluvit schůzku (přijdete-li bez předchozí domluvy za některým z vyučujících, může se stát, že se vám nebude moci věnovat).
 • Pravidla hodnocení a klasifikace prospěchu a chování žáků jsou součástí školního řádu. S tímto dokumentem vás ochotně seznámí kterýkoli pedagogický pracovník školy.
 1. b) Volit a být voleni do školské rady nebo do výboru SRPŠ.
 • ŠKOLSKÁ RADA je zřizována na základě školského zákona a mají v ní třetinovým dílem zastoupení tyto strany: zákonní zástupci žáků, pedagogové školy, zřizovatel. Výbor SRPŠ
  je záležitostí školy, každá třída může mít v radě svého zástupce z řad zákonných zástupců, výbor
  je poradním orgánem vedení školy a vyjadřuje se k chodu školy.
 1. c) Vyjadřovat se ke všem rozhodnutím týkajících se vzdělávání svého dítěte.
 • První kontakt je vhodný s vyučujícím či třídním učitelem, ti blíže znají vaše dítě. Ředitelství školy oslovujte až po tomto prvním kontaktu.
 1. d) Na informace a poradenskou činnost školy v záležitostech týkajících se vzdělávání podle zákona
  č.
    561/2004 Sb. (školský zákon).
 • K dispozici je vám výchovný poradce školy a metodik prevence sociálně patologických jevů, informace vám rádi poskytnou i ostatní pedagogičtí pracovníci školy včetně pracovníků vedení školy

Jako zákonní zástupci nezletilých žáků máte povinnost:

 1. a) Zajistit, aby žák docházel řádně do školy.
 • Pokud zákonní zástupci nezajistí řádnou školní docházku dítěte, porušují tím zákon a mohou ohrozit budoucí vývoj dítěte a jeho uplatnění ve společnosti. Povinností školy je toto řešit komunikací s rodinou. Nedojde-li k nápravě, je škola povinna informovat orgány místní samosprávy.
 1. b) Dokládat důvody nepřítomnosti žáka ve vyučování viz. bod 2.6. Podmínky pro uvolňování a omlouvání neúčasti žáků z vyučování
 2. c) Pravidelně kontrolovat žákovskou knížku
 3. d) Na vyzvání ředitele školy se osobně zúčastnit projednávání závažných otázek týkajících se vzdělávání svého dítěte.
 4. e) Informovat školu o změně zdravotní způsobilosti, zdravotních obtížích žáka nebo jiných závažných skutečnostech, které by mohly mít vliv na průběh vzdělávání.
  • na základě doporučení pedagogicko-psychologické poradny, a pokud o to požádáte, může škola zpracovat individuální vzdělávací plán žáka.
 1. f) Poskytovat údaje nezbytné pro vedení školní matriky (viz školský zákon).
 1. Provoz a vnitřní režim školy

2.1. Režim činnosti ve škole

 • Školní budovy se pro žáky otevírají v 7.35 hodin. Žák vstupuje do školy nejpozději 10 minut před zahájením výuky prostorem šaten, kde si odloží svršky a přezuje se do hygienicky a bezpečnostně nezávadné obuvi (sportovní obuv jen na sportovní činnosti). Nejpozději v 7.50 hod. jsou žáci ve svých třídách. Žáci, kterým začíná vyučování nultou hodinu, vstupují do školy spolu se svým vyučujícím, na kterého čekají před školou.
 • Po celou dobu školního vyučování nesmí žák bez souhlasu vyučujícího opustit budovu školy. Výjimku tvoří: polední přestávka na oběd, přestávka před nepovinnými předměty a kroužky
  v odpoledních hodinách.
 • Škola umožňuje žákům stravování v samostatné příspěvkové organizace Školní jídelna Choceň. Organizační pravidla a pravidla chování se řídí předpisy této organizace. Žáci jsou s nimi seznámeni na začátku školního roku.
 • Vyučovací hodina trvá 45 minut. V odůvodněných případech lze vyučovací hodiny dělit, spojovat
  a organizovat jinou formou. Vyučování na celé škole může také probíhat v projektech, blocích
  a podobně. Odlišná doba ukončení vyučování je oznámena zákonným zástupcům (nejpozději den předem).
 • Přestávky mezi vyučovacími hodinami jsou desetiminutové, velká přestávka trvá 15 minut. Přestávka mezi dopoledním a odpoledním vyučováním trvá minimálně 50 minut. V případech hodných zvláštního zřetele lze zkrátit některé desetiminutové přestávky na nejméně 5 minut a přestávku mezi dopoledním a odpoledním vyučováním na nejméně 30 minut. Při zkracování přestávek ředitel školy přihlédne k základním fyziologickým potřebám žáků.
 • Po zazvonění čekají žáci na svých místech na příchod vyučujícího a mají připraveny na lavici všechny potřeby pro nastávající hodinu (zejména žákovskou knížku 1. – 3. ročníky, psací potřeby, sešit, učebnici apod.). Přicházejícího vyučujícího zdraví žáci mlčky a povstáním. Nedostaví-li se vyučující 5 minut po zahájení hodiny do třídy, oznámí toto žákovská služba vedení školy a v jejich nepřítomnosti v ředitelně školy nebo kanceláři zástupců ředitele.
 • Jestliže se žák nemohl z vážných důvodů připravit na vyučování nebo nemá v pořádku pomůcky, slušně se omluví na začátku vyučovací hodiny. Při vyučování nevyrušuje, aktivně se účastní práce v hodině a udržuje své pracovní místo v pořádku a čistotě. Zadané úkoly si zapisuje.
  Po skončení vyučování žáci uklidí učebnu, ve které se učili.
 • Do odborných učeben, které nejsou kmenovými učebnami, vstupují žáci jen s vyučujícím a na jeho přímý pokyn. Žáci jsou na začátku roku poučeni o dodržování bezpečnosti při výuce odborných předmětů, seznámeni s řády odborných učeben a jsou povinni pravidla bezpečnosti dodržovat.
  O poučení provede učitel záznam do třídní knihy.
 • Úřední záležitosti si žáci vyřizují v kanceláři školy před vyučováním od 7:35 do 7:50
  a odpoledne v průběhu otevírací doby kanceláře (otevírací doba je vyvěšena na dveřích kanceláře i na webových stránkách školy)
 • Po skončení vyučování (dopoledního i odpoledního) odcházejí žáci z uklizené třídy za dohledu učitele vyučujícího k šatně nebo do školní družiny a školního klubu.
 • Třídy jsou uzamčeny po skončení výuky a o volných hodinách.
 • ŠKOLNÍ DRUŽINA je v provozu pro přihlášené žáky v pracovních dnech ráno od 6.00 do 7.40 hodin. Po skončení vyučování od 11.40 do 17:00 hodin.
 • ŠKOLNÍ KLUB je určen pro žáky z budovy I. Rozvrh klubu je každé září vyvěšen na dveřích klubu
  a umístěn na webové stránky školy.
 • Žák 1. – 3. ročníku pravidelně nosí do školy žákovskou knížku, kterou předkládá na vyzvání vyučujícímu. Zapomenutí žákovské knížky nahlásí vyučujícímu. Žákovskou knížku udržuje v čistotě a pořádku. O ztrátě žákovské knížky žák neprodleně informuje TU. O vydání duplikátu žákovské knížky, který je zpoplatněn, žádá zákonný zástupce písemnou formou.

2.2. Distanční výuka

Pokud Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy stanoví právním předpisem či mimořádným opatřením pravidla, která budou odlišná od pravidel tohoto školního řádu, pak ustanovení školního řádu, které jsou s nimi v rozporu, se nepoužijí.

Povinnosti žáků a zákonných zástupců při distanční výuce

 • Žáci jsou povinni se řádně vzdělávat, jak prezenční, tak distanční formou výuky,
 • Zákonný zástupce žáka je povinen doložit důvody nepřítomnosti žáka ve vyučování nejpozději do 3 kalendářních dnů od počátku nepřítomnosti žáka, jak při prezenční výuce, tak při distančním vzdělávání.

Zákonní zástupci jsou povinni dokládat důvody nepřítomnosti dítěte a žáka ve vyučování, a to i v jeho distanční formě.

 • Žák je povinen být v případě mimořádných opatření vybaven ochrannými prostředky dýchacích cest a používat je předepsaným způsobem.

 Podmínky zacházení s majetkem školy při distanční výuce

 • V případě přechodu na vzdělávání distančním způsobem mohou být žákům zapůjčeny technické prostředky školy pro digitální komunikaci (tablet, notebook…), tento majetek je zapůjčen uzavřením smlouvy o výpůjčce.

Režim

Režim vyučovacích hodin a přestávek

 • rozvrh při prezenční výuce, rozdělení žáků do tříd se nevztahuje na distanční vzdělávání
 • zde jsou respektována specifika tohoto způsobu vzdělávání, jako jsou odlišné technické vybavení a možnosti žáků, náročnost dlouhodobé práce s počítačem, dlouhodobé sledování monitoru, nevhodné držení těla, atd.
 • délku výuky a přestávek stanovuje pedagog při distančním vzdělávání podle charakteru činnosti a s přihlédnutím k základním fyziologickým potřebám žáků, jejich schopnostem
  a reakcím.

Distanční vzdělávání škola přizpůsobí podmínkám žáků a zajistí

 • On-line výukou, kombinací synchronní on-line výukou (pedagogický pracovník pracuje v určené

době se skupinou žáků prostřednictvím komunikační platformy) a asynchronní výukou (žáci pracují individuálně, tempo a čas si volí sami); časové rozvržení takovéto výuky odpovídá zhruba časovému rozvržení prezenční výuky a bude stanoveno vždy pro konkrétní případy, např. odlišně při distanční výuce celé třídy, nebo kombinace distanční výuky pro jednu část třídy a prezenční výuku pro druhou část.

 • Off-line výukou, bez kontaktů přes internet, a to buď předáváním písemných materiálů poštou či osobním vyzvedáváním
 • individuálními konzultacemi žáků a pedagogických pracovníků (telefonicky)
 • komunikací pedagogických pracovníků se zákonnými zástupci žáků zveřejněním zadávaných úkolů a následným zveřejněním správného řešení
 • informováním žáka o jeho výsledcích, poskytováním zpětné vazby, uplatňováním zejména formativního hodnocení, a vedení žáka k sebehodnocení
 • pravidelnou a průběžnou komunikací s žákem způsobem odpovídajícím jeho možnostem, technickému vybavení a rodinným podmínkám
  • Při distančním vzdělávání nelze realizovat vzdělávání v rozsahu plánovaném pro prezenční výuku, škola se zaměří především na stěžejní výstupy v českém jazyce, matematice a cizím jazyce. Priority ve vzdělávání budou operativně určovány podle délky distanční výuky, zda půjde o krátkodobé či dlouhodobé zákazy přítomnosti žáků ve školách.
  • Veškeré změny ve vzdělávacím obsahu a tematických plánech, přesuny učiva, vypuštění učiva       škola eviduje a využije pro případné úpravy vzdělávání v dalším období a úpravy svého školního vzdělávacího programu.

2.3. Hodnocení výsledků vzdělávání

 • Zákonní zástupci žáků od 4. do 9. ročníku jsou informováni o hodnocení, akcích školy atd. prostřednictvím elektronické žákovské knížky. Pro omlouvání nepřítomnosti žáků se používá elektronická omluvenka. Po návratu do školy je žák povinen bezodkladně třídnímu učiteli předložit omluvný list s omluvenkou zákonného zástupce. Třídní učitelé a vyučující žáků 1. – ročníku používají pro hodnocení tištěnou podobu žákovské knížky

V textu tohoto školního řádu se používá pojem žákovská knížka obecně pro žáky prvního i druhého stupně.

 • Při distančním vzdělávání, zajišťovaném jakoukoli formou, žák vždy dostane zpětnou vazbu
  o výsledcích svého vzdělávání a plnění zadaných úkolů, je uplatňováno především formativní hodnocení, jak klasifikačním stupněm, tak slovním hodnocením. Po uzavření určitých celků učiva je provedeno sumativní hodnocení výsledků žáka při osvojování učiva tohoto celku.
 • Výsledky vzdělávání prezenční formou jsou dokládány i písemnými pracemi žáka (testy, prověrky), při distanční výuce jsou výsledky jeho práce ukládány ve formě osobního portfolia, v listinné, nebo digitální podobě.

2.4. Pravidla pro používání počítačů a mobilních zařízení ve škole a na školních akcích

 1. Počítač a jiná elektronická mobilní zařízení (dále elektronika) ti pomáhají ve školní práci – nejsou to hračky, slouží ti k učení! Odpovídáš za ně!
 2. Chraň elektroniku před poškozením. Poruchu elektroniky či její poškození okamžitě nahlas vyučujícímu
 3. Nastavení školního počítače – nijak nezasahuj do nastavení vnitřní konfigurace počítače.
 4. Dodržuj pravidla používání počítačů ve výuce. Při vyučování máš počítač či jiné mobilní zařízení zapnutý pouze tehdy, když jsi dostal pokyn pedagoga.
 5. Počítačové hry jsou ve škole a na školních akcích zakázány. Výjimku může udělit pouze učitel nebo vedoucí školního klubu či knihovny, a to pro hry edukativního charakteru.
 6. O přestávce aktivně odpočívej! Elektroniku je povoleno ve škole používat pouze pro výuku a přípravu
  na vyučování. V době mimo vyučování můžeš pracovat s počítačem pouze v knihovně, ve školním klubu. Na jiných místech není povoleno počítač používat.
 7. Dodržuj pravidla bezpečného internetu na všech svých zařízeních! Měl bys instalovat a používat pouze legálně pořízený a dále volně šiřitelný software, neporušuj autorské zákony. Chraň se rizik
  a nebezpečí …spojených s internetovou sítí! Ve škole je zakázáno poslouchání hudby a sledování videa a filmů, které neodpovídají obecně platným etickým normám. Ve škole je zakázáno používat počítač jako prostředek komunikace v sociálních sítích na internetu.
 8. Své mobilní zařízení máš vypnuté jak při vyučovací hodině, tak i o přestávkách. Mobil je vždy vypnutý
  a uschovaný v tašce nebo uzamčený ve skříňce. Přestávka slouží k tvému odpočinku, svačině, hygieně, ale i komunikaci a přípravě na další hodinu. V případě porušení tohoto pravidla budeš kázeňsky potrestán a tvůj telefon bude po dobu vyučování uschován v kanceláři školy. Na konci školního dne si jej vyzvedni. O tvém jednání budou informováni rodiče.

(Poznámka – mobilní telefon a další aktivní zařízení můžeš používat ve vyučování pouze ve shodě
s bodem 4 těchto pravidel.)

2.5. Režim při akcích mimo školu

 • Při akcích mimo školu zajišťují učitelé nebo zaměstnanci školy dohled 20 minut před stanovenou dobou shromáždění. Místo, čas shromáždění žáků a skončení akce prokazatelně oznámí pedagogičtí pracovníci zajišťující dohled nejméně dva dny předem zákonným zástupcům prostřednictvím žákovské knížky nebo informačního lístku s návratkou.
 • Při organizaci výuky při akcích souvisejících s výchovně vzdělávací činností školy mimo místo, kde se uskutečňuje vzdělávání, stanoví zařazení a délku přestávek pedagog pověřený vedením akce podle charakteru činnosti a s přihlédnutím k základním fyziologickým potřebám žáků.
 • Při přecházení žáků na místa vyučování či jiné akce mimo budovu školy se žáci řídí pravidly silničního provozu a pokyny doprovázejících osob. Před takovýmito akcemi doprovázející učitel žáky prokazatelně poučí o bezpečnosti. Pro společné zájezdy tříd, lyžařské kurzy, školy v přírodě platí zvláštní bezpečnostní předpisy, se kterými jsou žáci předem seznámeni. Při pobytu
  v ubytovacích zařízeních se žáci podřizují vnitřnímu řádu těchto zařízení a dbají všech pokynů pracovníků těchto zařízení.
 • Za dodržování předpisů o BOZ odpovídá vedoucí akce, který je určen ředitelem školy.
 • Součástí výuky je také výuka plavání a lyžařský výcvik ve vybraných třídách. Do výuky mohou být zařazeny také další aktivity jako bruslení, cyklistika, pobyt v přírodě, atd. Těchto aktivit se mohou účastnit pouze žáci zdravotně způsobilí, jejichž rodiče o tom dodají škole písemné potvrzení.
 • Chování žáka na mimoškolních akcích je součástí celkového hodnocení žáka včetně klasifikace
  na vysvědčení. Pro závažnou nekázeň na těchto akcích může být žák při pořádání dalších akcí vyřazen a bude mu ve škole určen náhradní program.

2.6. Podmínky pro uvolňování a omlouvání neúčasti žáků z vyučování

 • Zákonný zástupce nebo jiná osoba odpovědná za výchovu žáka oznámí (zápisem do ŽK, osobně, telefonicky nebo e-mailem) důvody nepřítomnosti žáka ve vyučování nejpozději do 3 pracovních dnů od počátku nepřítomnosti, po ukončení nepřítomnosti písemně žáka omluví prostřednictvím omluvného listu třídnímu učiteli nejpozději do 3 pracovních dnů. Zpětné omlouvání hodin nebude školou akceptováno, a to ani na základě lékařského potvrzení. V případě nesplnění této povinnosti bude nepřítomnost žáka považována za neomluvenou a budou z ní vyplývat výchovná opatření. Neomluvená absence je závažným porušením školního řádu.
 • Nepřítomnost žáka může být omluvena zdravotními či závažnými rodinnými důvody, které budou specifikovány. Škola, pokud to považuje za nezbytné, může požadovat doložení nepřítomnosti žáka z důvodu nemoci lékařem, a to jako součást omluvenky vystavené zákonným zástupcem.
 • Předem známou nepřítomnost dítěte ve škole omluví zákonný zástupce s dostatečným předstihem
  a požádá o uvolnění před jejím započetím:
 • z jedné vyučovací hodiny příslušného vyučujícího (se souhlasem TU)
 • z jednoho až dvou dnů třídního učitele
 • ze tří a více dnů ředitele školy, který určí náhradní způsob vzdělávání žáka (nutno vyplnit ŽÁDOST)
 • V době vyučování je žák 1. stupně uvolněn pouze při osobním vyzvednutí zákonným zástupcem.
 • Žáci 2. stupně jsou uvolněni i na základě písemné žádosti zákonného zástupce s náležitostmi dle vzoru na webu školy. Žádosti o uvolnění telefonem, SMS nebo mailem nebudou akceptovány.
 • Při souvislé neplánované nepřítomnosti přesahující dva týdny konzultuje zákonný zástupce
  s třídním učitelem zajištění optimálního průběhu vzdělávání plnění povinné školní docházky.
 • Neomluvenou nepřítomnost do součtu 10 vyučovacích hodin projedná třídní učitel se zákonným zástupcem žáka. Při počtu neomluvených hodin nad 10 svolává ředitel školy nebo jím pověřená osoba výchovnou komisi. Při počtu neomluvených hodin nad 25 je škola povinna informovat orgán sociálně-právní ochrany dětí v místě bydliště dítěte.
 • Při ztrátě zájmu o nabízené služby nepovinného předmětu je možné odhlášení jen ke konci pololetí, omlouvání z těchto vyučovacích hodin bez závažného důvodu není možné.
 1. Podmínky zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví žáků a jejich ochrany před rizikovým chováním a před projevy diskriminace, nepřátelství nebo násilí
 • Žáci se chovají při pobytu ve škole a na akcích organizovaných školou tak, aby neohrozili život, zdraví ani majetek svůj či jiných osob.
 • Dohled nad žáky je zajištěn po celou dobu jejich pobytu ve školní budově, přehledy pověřených osob jsou vyvěšeny na všech úsecích, kde dohledy probíhají.
 • Žáci se mimo vyučování nezdržují v prostorách školy, pokud nad nimi není vykonáván dohled způsobilou osobou.
 • Žákům je zakázáno manipulovat s elektrickými spotřebiči, vypínači a elektrickým zařízením
 • Větrání tříd velkými okny se provádí jen v průběhu vyučovací hodiny a pod dohledem vyučujícího. Žáci mají zakázáno vyhazovat cokoliv z oken.
 • Při výuce ve všech odborných učebnách, v tělocvičnách, hale, dílnách, hřišti apod. zachovávají žáci specifické bezpečnostní předpisy pro tyto prostory dané řádem odborné učebny. Vyučující daného předmětu provedou prokazatelné poučení žáků v první vyučovací hodině školního roku a dodatečné poučení žáků, kteří při první hodině chyběli. O poučení žáků provede učitel záznam. Poučení
  o bezpečnosti se provádí rovněž před každou akcí mimo školu a před každými prázdninami
  a ředitelským volnem.
 • Všichni zaměstnanci školy jsou při vzdělávání a během souvisejícího provozu školy povinni přihlížet
  k základním fyziologickým potřebám žáků a vytvářet podmínky pro jejich zdravý vývoj a pro předcházení vzniku rizikového chování, poskytovat žákům nezbytné informace k zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví.
 • Pedagogičtí pracovníci dodržují předpisy k zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví při práci
  a protipožární předpisy. Pokud zjistí závady a nedostatky ohrožující zdraví a bezpečnost osob nebo jiné závady technického rázu nebo nedostatečné zajištění budovy, je jejich povinností informovat
  o těchto skutečnostech nadřízeného a v rámci svých schopností a možností zabránit vzniku škody.
 • Každý úraz, poranění či nehodu, k níž dojde během pobytu žáků ve školní budově nebo mimo budovu při akci pořádané školou, žáci hlásí ihned vyučujícímu nebo pedagogickému dohledu.
 • Při úrazu zaměstnanci školy poskytnou žákovi nebo jiné osobě první pomoc, zajistí ošetření žáka lékařem. Úraz ihned hlásí vedení školy a vyplní záznam v evidenci úrazů, případně vyplní předepsané dokumenty formuláře. Bez zbytečného odkladu informují zákonné zástupce.
 • Pedagogičtí a provozní pracovníci školy nesmí žáky v době dané rozvrhem bez dohledu dospělé osoby uvolňovat k činnostem mimo budovu. Škola odpovídá za žáky v době dané jejich rozvrhem výuky včetně nepovinných předmětů a přestávek s výjimkou polední přestávky, kdy žák odchází mimo budovu školy
 • Všichni zaměstnanci školy se řídí Preventivním programem rizikového chování školy a pokyny metodika prevence. Průběžně sledují konkrétní podmínky a situaci ve škole z hlediska výskytu rizikového chování, uplatňují různé formy a metody umožňující včasné zachycení ohrožených žáků.
 • Žáci školy mají přísný zákaz nošení, držení, distribuce a zneužívání návykových látek v areálu školy i mimo areál, pokud se jedná o akci pořádanou školou. Porušení tohoto zákazu se bere jako hrubé porušení školního řádu.
 • Projevy šikanování, rasismu, xenofobie, násilí, omezování osobní svobody, ponižování apod., kterých by se dopouštěli jednotliví žáci nebo skupiny žáků vůči jiným žákům nebo skupinám žáků či zaměstnancům, jsou v prostorách školy a při školních akcích přísně zakázány a jsou považovány za hrubý přestupek proti řádu školy a slušným mravům.
 • V případě jakéhokoliv rizikového chování bude škola postupovat podle Metodického pokynu MŠMT popisujícího způsoby využití právních opatření při řešení rizikového chování žáků na školách.
 1. Podmínky zacházení s majetkem školy

4.1. Zacházení se školním majetkem, učebnicemi a školními potřebami

 • Žák má právo užívat zařízení školy, pomůcky a učebnice v souvislosti s výukou a je povinen udržovat v pořádku všechny věci, které tvoří zařízení školy a třídy.
 • Žák šetrně zachází s učebnicemi a se všemi věcmi, které mu byly svěřeny do osobního užívání.
 • Žák udržuje své pracovní místo v pořádku. Před odchodem ze třídy si uklidí své pracovní místo
  a jeho okolí. Po skončení poslední vyučovací hodiny uloží židli na lavici.
 • Žáci nemanipulují s vybavením odborných učeben, s exponáty, modely, elektrickými spotřebiči, ventilacemi, regulačními ventily, žaluziemi bez přítomnosti vyučujících.
 • Dojde-li ke škodě na majetku školy způsobené žákem, prošetří třídní učitel žáka okolnosti,
  za kterých došlo ke vzniku škody. Následně zváží výchovná opatření a dle situace se podílí
  na realizaci technických opatření a vymáhání škody.
 • Při svévolném poškození majetku školy bude škola požadovat úhradu vzniklé škody (např. úhradu nákladů na opravu) nebo opravení majetku (dle situace žákem, zákonným zástupcem žáka nebo kvalifikovaným pracovníkem).
 • Při úmyslném zničení majetku školy nebo při jeho ztrátě bude škola požadovat úhradu vzniklé škody nebo věcnou náhradu.
 • Úhradu škody způsobenou na majetku školy žákem bude škola vymáhat u zákonného zástupce žáka.
 • Žákům 2. – 9. ročníku jsou bezplatně zapůjčovány učebnice. Žák je povinen chránit učebnice před poškozením, ztrátou nebo zničením. Pokud žák učebnice poškodí či ztratí, je povinen nahradit vzniklou škodu.
 • Projevy vandalismu jsou posuzovány jako hrubé porušování školního řádu.

4.2. Pravidla pro používání žákovských skříněk

 • Žákovská skříňka slouží k ukládání oděvů, obuvi a věcí souvisejících s vyučováním (např. oblečení na tělesnou výchovu a pracovní činnosti) a musí v ní být udržován pořádek. Neslouží k ukládání cenných věcí, potravin, učebnic a pracovních sešitů.
 • Je-li to možné, škola zapůjčí bezplatně žákovi 4. – 9. ročníku žákovskou skříňku s jedním klíčkem na dobu užívání. Přestane-li žák žákovskou skříňku využívat (např. na konci školního roku, při odhlášení ze školy, při změně třídy apod.), vrátí klíč školníkovi.
 • Při ztrátě nebo poničení klíče uhradí zákonní zástupci žáka finanční částku, která je zapotřebí pro pořízení duplikátu ztraceného nebo poškozeného klíče, popřípadě celého zámku skříňky.
 • Žák nebude žákovskou skříňku polepovat ani jiným způsobem upravovat její vzhled, nebude ji násilně otvírat a jinak poškozovat.
 • Dojde-li k poškození žákovské skříňky, žák bezodkladně informuje školníka.
 • Třídní učitelé mohou provádět namátkovou kontrolu žákovských skříněk za přítomnosti žáka.
 • V případě nedodržování pravidel pro používání žákovských skříněk může být žákovi skříňka odebrána.

4.3. Pravidla pro používání šaten

 • Šatny jsou určené k odkládání svrchního oblečení a obuvi. Nejsou určené k odkládání učebnic, peněz, mobilních telefonů a jiných cenných věcí.
 • Za věci ponechané po vyučování v šatnách škola neručí.
 • Žáci mají zakázáno během výuky a o přestávkách, kromě polední, vstupovat do šaten bez povolení učitele
 1. Výchovná opatření

Porušení či porušování řádu může znamenat omezení práv a privilegií či postih pro toho, kdo tak učinil. Soustavné porušování či vážné porušení řádu školy ze strany žáka je důvodem pro kázeňské opatření:
      a) napomenutí třídního učitele,

 1. b) důtku třídního učitele,
 2. c) důtku ředitele školy.
 • škola neprodleně oznámí uložení napomenutí nebo důtky a jeho důvody prokazatelným způsobem žákovi a jeho zákonnému zástupci a zaznamená je do dokumentace školy. Na základě kázeňských opatření udělených žákovi a závažnosti porušení školního řádu, škola může žáka hodnotit sníženou známkou z chování.

Práva a povinnosti pedagogů a dalších zaměstnanců

 1. Pedagogičtí i nepedagogičtí zaměstnanci a ostatní osoby ve škole a školském zařízení mají právo vyžadovat od žáků dodržování pravidel slušného chování. Při fyzickém napadení sebe nebo jiné osoby mají právo použít nutné obrany v mezích zákona a následně přivolat Policii ČR.
 2. Zásadně dodržovat partnerský vztah k žákům a k jejich zákonným zástupcům. Respektovat Úmluvu o právech dítěte.
 3. Dbát a dodržovat zásady bezpečnosti práce, požární a civilní ochrany. Před akcemi vyžadujícími poučení žáků vždy toto prokazatelným způsobem provést.
 4. Při hodnocení a klasifikaci žáků se řídit vnitřní normou: Pravidla pro hodnocení výsledků vzdělávání žáků v souladu se Školním vzdělávacím programem „Škola – klíč k životu“.
 5. Dodržovat pracovní povinnosti a pracovní náplně pedagogických a nepedagogických pracovníků školy.
 6. Dodržovat plány a směrnice školy. Akce své i akce, které pořádá pedagog pro žáky, ohlásí minimálně 14 dní předem zástupci ředitele.
 7. Být informován o veškerém dění ve škole a tohoto dění se účastnit.
 8. Vyjádřit své opodstatněné názory ke všem problémům ve škole.

                                                                                                 Mgr. Ilona Nováková, ředitelka školy