Přeskočit na obsah Přeskočit na navigaci Přeskočit na navigaci

Školní vzdělávací program pro zájmové vzdělávání

ŠKOLNÍ KLUB PŘI ZÁKLADNÍ ŠKOLE M. CHOCEŇSKÉHO, CHOCEŇ

„ŠKOLNÍ KLUB – KLÍČ K DOBRÉ NÁLADĚ, AKTIVNÍ HŘE
A PŘÍJEMNÉMU ODPOČINKU“

 

Platnost dokumentu:  od 1.9.2016

Verze:  2

Ředitelka školy:  Mgr. Soňa Teplá

Zřizovatel:  Město Choceň

 

Charakteristika zařízení:

Školní klub je součástí Základní školy M. Choceňského, Choceň. Byl založen proto, aby žáci měli kde trávit volný čas a abychom působili proti sociálním a patologickým jevům. Provoz je od 6:45 do 14:30. Každoročně se upravuje dle potřeb žáků. Navštěvují ho především dojíždějící žáci 1. i 2. stupně. V dopoledních hodinách slouží dětem při dělených hodinách, laboratorních pracích, odpadnutí výuky. Volnočasové aktivity jsou různorodé, zaměřují se na odpočinkovou, zájmovou a sportovní činnost, děti zde tráví čas ráno, před zahájením výuky, o poledních přestávkách a bezprostředně po skončení výuky.  ŠK má vlastní prostory – třídu ŠK, knihovnu, dále ke své činnosti využívá školní dvůr, školní dílnu, rukodělně řemeslnou dílnu a tělocvičnu.

 

Obsah:    Cíle vzdělávání

                 Formy

Obsah

Práce se žáky s potřebou poskytnutí podpůrných opatření

Časový plán

Materiální a organizační podmínky

Personální podmínky

Ekonomické podmínky

Bezpečnost a ochrana zdraví, psychosociální podmínky

Řízení školního zařízení

Řád školního klubu, vnitřní organizace

Struktura tematických celků

1. Cíle vzdělávání

 1.  Vzdělávání ke zdravému životnímu stylu – odpovědnost za svou osobu, za své zdraví, vzdělávání ke správným stravovacím návykům, pitný režim, dodržování osobní hygieny, rozvíjet svou fyzickou zdatnost a pohybové a pohybové schopnosti v různých sportovních disciplínách.
 2. Posilování komunikačních dovedností – kultivace slovního a mimo slovního projevu, rozvíjení slovní zásoby, schopnost vyjádřit se, schopnost naslouchat
 3. Odpovědnost za své chování – řešení různých situací, důvěryhodnost, pravdomluvnost, posilování schopností objektivně hodnotit své jednání a přijímat důsledky svého chování
 4. Ovládání negativních citových reakcí – vypořádat se se stresem, řešení životních situací, vyrovnání se s nedostatky a neúspěchy
 5. Poznání sebe samého a uplatnění se ve skupině – vytváření vlastního sebevědomí, pozitivní myšlení, objektivní hodnocení činnosti každého člověka, vytváření vlastní bezpečné sociální skupiny, temperament, postoje, hodnoty
 6. Formování životních postojů – úcta, porozumění, tolerance, schopnost a ochota pomoci, schopnost nepodléhat negativním vlivům, prevence sociálně patologických jevů (drogy, alkohol, kouření, delikvence, virtuální drogy, šikana, vandalismus, násilné chování, rasismus), podobnost a odlišnost lidí, rozdíly v myšlení, prožívání a jednání
 7. Nacházení nových vazeb a souvztažnosti mezi již získanými poznatky z vyučování – možnost vzájemného doplňování školního vyučování a vzdělávací práce školního klubu, tohoto cíle dosahovat specifickými, od školního vyučování odlišnými prostředky, přinášet nové podněty, obohacovat poznatky
 8. Činnost a vzdělávací působení vychází z požadavků pedagogika volného času – ovlivňování volného času, nabídka alternativních aktivit, nabídka pomůcek a her. Podstatný je požadavek dobrovolnosti, aktivity, požadavek seberealizace, zajímavosti a zájmovosti, pestrosti a přitažlivosti.

2. Formy vzdělávání

PRAVIDELNÉ ČINNOSTI – realizované prostřednictvím zájmových činností

INDIVIDUÁLNÍ – práce s žáky (studijní záležitosti, příprava na soutěže, prezentace, psaní domácích úkolů apod.) organizovaná jako konzultace.

PŘÍLEŽITOSTNÉ – jsou zařazovány nepravidelně

NABÍDKA SPONTÁNNÍCH ČINNOSTÍ – zahrnuje možnost: zahrát si hru, poslech hudby, komunikovat s kamarády, číst, zabývají se výtvarnými aktivitami, se učí pracovat s různými materiály a osvojují si základní pracovní dovednosti a návyky, využít jiné nabízené aktivity dle vlastního zájmu v souvislosti s relaxací a klidovým režimem

3. Obsah vzdělávacího programu školního klubu

Prostřednictvím volnočasových aktivit posilujeme a rozvíjíme:

 • Kompetence k učení – učíme žáky dokončit započatou práci, kriticky hodnotit své výkony, klást si otázky a hledat na ně odpovědi, všímat si souvislostí mezi jevy, samostatně pozorovat, získávat vědomosti
 • Kompetence k řešení problémů – vedeme žáky naučit se hledat různé způsoby řešení, rozlišovat správná a chybná rozhodnutí, uvědomit si zodpovědnost, umět překonávat počáteční obtíže a práci dokončit
 • Komunikativní kompetence – rozvíjíme ovládání řeči a mimoslovní komunikace, schopnost vyjádřit vlastní názor, komunikovat s vrstevníky a dospělými, zapojovat se do diskuse, řešit konflikty, komunikovat kultivovaně, umět se vyjádřit písemně
 • Kompetence sociální a interpersonální – učíme žáky samostatnosti, ke spolupráci ve skupině, respektování dohodnutých pravidel, tolerantnosti a solidárnosti, vytvoření si pozitivní představy o sobě samém
 • Kompetence občanské – chceme, aby si žák uvědomil svá práva a práva druhých, dbal na osobní zdraví, rozpoznal vhodné i nevhodné chování, vážil si tradic a podílel se na rozvoji kvalitního životního prostředí
 • Kompetence k trávení volného času – učíme žáky orientovat se v nabízených aktivitách, umět účelně trávit volný čas, vybrat si zájmové činnosti podle svých dispozic, rozvíjet své zájmy v organizovaných i individuálních činnostech
 • Pracovní kompetence – učíme žáky organizovat svou práci, být schopen spolupráce a práce v týmu, rozvíjet pracovní návyky přiměřeně svému věku, rozvíjet a poznávat vlastní schopnosti a dovednosti, podílet se na hodnocení a sebehodnocení
 1. Podmínky pro vzdělávání žáků se speciálními vzdělávacími potřebami

U žáků se speciálními vzdělávacími potřebami je postupováno v souladu s doporučením odborných lékařů a školských poradenských zařízení. Ve volnočasových aktivitách jsou začleněni do kolektivu, kde jim je věnována zvláštní pozornost. Hlavní důraz je kladen na uplatnění se a dosažení stejného úspěchu jako ostatní žáci. ŠK nabízí talentovaným žákům doplňkové aktivity v oblastech jejich zájmu.

 1. Časový plán

Práce školního klubu se odvíjí od organizace školní docházky. ŠVP školního klubu je sestaven tak, aby bylo možné reagovat na změny podmínek a propojovat nebo přesouvat témata během celého školního roku. Ve ŠK jsou žáci čtvrtých až devátých ročníků. První až třetí třídy jsou ve školní družině. Akce a činnosti jsou plánovány pro čtvrté až deváté třídy.

 1. Materiální podmínky

Ve školním klubu mají žáci k dispozici různé stolní hry, stavebnice, výtvarný materiál (keramická hlína, pedig, drobný dílenský materiál…), stolní fotbal, kulečník.  Pomůcky
a sportovní potřeby pro jednotlivé činnosti jsou doplňovány dle potřeby v závislosti na finanční situaci. Třída je vybavena stoly a odpočinkovým koutem. V knihovně jsou pracovní stoly, počítač, televize, video, DVD přehrávač, je využívána ke studiu i odpočinku. Školní dvůr má hřiště s asfaltovým povrchem, 2 pevné koše na basket, 2 fotbalové brány, 5 stolů na stolní tenis, 2 branky na florbal, oddychový kout s travnatou plochou a lavičkami, plocha
s šachovnicí, kuželky. Dvůr je určen ke sportovní a oddychové činnosti. V ranních
i odpoledních hodinách využíváme školní tělocvičnu. Pro zájmové aktivity školní klub využívá školní dílnu. Prostory školy jsou dostatečně vybaveny, splňují hygienická kritéria i zásady bezpečnosti práce a ochrany zdraví. Škola má bezbariérový přístup přes školní dvůr a výtah do všech pater budovy.

 1. Personální podmínky

Ve školním klubu pracuje jedna plně kvalifikovaná vychovatelka.  Je iniciátorkou různých činností, které přímo či nepřímo řídí a hodnotí. Vede děti k aktivnímu zájmu o okolí, sociálním kontaktům, komunikaci, chuti dívat se kolem sebe a podněty vnímat. Pravidelně si doplňuje znalosti a dovednosti v akreditovaných kurzech i samostudiem.  Dle možností jsou k dispozici asistenti.

 1. Ekonomické podmínky

Školní klub je všem žákům přístupný zdarma.

 1. Bezpečnost a ochrana zdraví

Žáci jsou na začátku školního roku seznámeni se školním řádem, s řádem školního klubu, školního hřiště a knihovny, včetně bezpečnosti při pobytu na školním dvoře, tělocvičně, knihovně, klubu a jeho přilehlých částech.

Dbáme na dodržování hygieny a ochrany osobního zdraví, ale i ochrany duševního zdraví podporou správného vzájemného chování a správného vztahu mezi spolužáky.

 1. Řízení školského zařízení

Školní klub je řízen ředitelkou školy, vychovatelka odpovídá ředitelce zařízení za úroveň výchovné a vzdělávací práce, koordinuje a kontroluje činnost, odpovídá za zpracování plánu a jeho plnění.

 

Řád školního klubu – vnitřní organizace

Obecná ustanovení

Na základě § 30 zákona č. 561/2004 Sb. O předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon) vydává ředitelka školy tento Vnitřní řád školního klubu. Směrnice je součástí organizačního řádu školy. Určuje pravidla provozu, stanoví režim ŠK, je závazný pro pedagogické pracovníky a má informativní funkci pro zákonné zástupce.

Poslání školního klubu

Školní klub tvoří ve dnech školního vyučování mezistupeň mezi výukou ve škole a výchovou v rodině. Není pokračováním školního vyučování, má svá specifika, která ji odlišují od školního vyučování. Hlavním posláním ŠK je zabezpečení zájmové činnosti, odpočinku
a rekreace žáků, částečně také dohledu nad žáky. Umožňuje žákům přípravu na vyučování.

 1. Podrobnosti k výkonu práv a povinností žáků a jejich zákonných zástupců ve školském zařízení a podrobnosti o pravidlech vzájemných vztahů s pedagogickými pracovníky.

1.1 Žák této školy má právo:

 1. na svobodné rozhodování se všemi důsledky, které to přináší
 2. na služby školního klubu, které ti přísluší
 3. využívat prostory školního klubu k jednotlivým činnostem, používat pomůcky
 4. podílet se na tvorbě náplně činností školního klubu

1.2 Žák této školy má povinnost:

 1. a) plnit pokyny pedagogických pracovníků, neohrozit svým chováním zdraví svoje, ani jiných osob
 2. b) každý úraz nebo vznik škody hlásit okamžitě vychovatelce
 3. c) šetrně zacházet se školním majetkem, chránit jej před poškozením. v případě poškození může být vyžadována úhrada od rodičů žáka, který poškození způsobil
 4. d) dodržovat školní řád a vnitřní řád školního klubu, předpisy a pokyny školy, s nimiž jsi byl/a seznámen/a. Na hodnocení chování žáka ve ŠK se vztahují ustanovení vyhlášky o ZŠ, tj. napomenutí, důtka, hodnocení sníženou známkou z chování na vysvědčení.
 5. e) plnit pokyny pracovníků školy vydané v souladu s právními předpisy, školním řádem
  a vnitřním řádem školního klubu. Pracovníky školy jsou myšleni učitelé, vychovatelé a ostatní zaměstnanci školy.

 

 1. Provoz a vnitřní režim školy

2.1 Přihlašování a odhlašování

2.1.1 Ve školním klubu je určen pedagogický pracovník, který zajišťuje přihlašování
a odhlašování, předávání informací rodičům, vyřizování námětů a stížností.

2.1.2 Členem školního klubu se může stát každý žák druhého stupně, který projeví zájem
i žáci prvního stupně, kteří nejsou přijati k pravidelné denní docházce do školní družiny.

2.1.3 V dokumentaci ŠK je zaznamenáván příchod žáka do klubu

2.2  Vnitřní režim

2.2.1 Provozní doba ŠK je ráno od 6:45 do 7:45 a odpoledne od 12:30 do 14:30, jeden den
v týdnu od 11:30 do 14:30 hodin.

2.2.2 Činnost školního klubu probíhá v těchto prostorách: herna školního klubu, knihovna školy, školní učebny, tělocvična, školní dvůr.

2.2.3 Rozsah denního provozu ŠK a rozvrh činnosti schvaluje ředitel školy a vychovatelky školního klubu.

2.2.4 Školní klub realizuje výchovně vzdělávací, rekreační činnost a další aktivity především pro děti, mládež, případně jejich rodiče a další zájemce v jejich volném čase. Zejména formou odpočinkových, rekreačních a zájmových činností.

–       Odpočinkové činnost – jedná se např. klidové hry a klidné zájmové činnosti, poslechové činnost apod.

–   Rekreační činnosti – slouží k regeneraci sil, převažuje v nich odpočinek aktivní s náročnějšími pohybovými prvky. Hry a spontánní činnosti mohou být rušnější.

–    Zájmové činnosti – rozvíjejí osobnost žáka a jeho poznání a sebepoznání, umožňují žákům seberealizaci a další fyzický a duševní rozvoj.

2.2.5 Činnosti ŠK jsou přístupny všem žákům, kteří o ně projeví zájem, až do naplnění kapacity klubu, z hlediska počtu účastníků resp. Naplnění kapacity z hlediska velikosti prostoru, kde se klubová činnost odehrává, a charakteru činnosti klubu.

2.2.6 Činnost ŠK v době prázdnin neprobíhá, resp. Probíhá dle podmínek a potřeb, které stanoví ředitel školy.

2.2.7 v době mimořádných prázdnin nebo mimořádného volna činnost klubu stanoví ředitel dle podmínek a potřeb školy.

2.2.8 Rodiče a další návštěvníci do prostor ŠK nevstupují, resp. Pouze za dohodnutých podmínek s pedagogickými pracovníky ŠK.

2.2.9 Činností vykonávaných ŠK se mohou účastnit i žáci nezařazeni do ŠK.

2.2.10 ŠK může realizovat činnost (jako např. výlety, exkurze, sportovní a kulturní akce atp.), které jsou uskutečňovány mimo stanovenou provozní dobu ŠK. Tyto činnosti mohou být poskytovány za úplatu.

 

3.Podmínky zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví žáků a jejich ochrany před rizikovým chováním, před projevy diskriminace, nepřátelství nebo násilí

3.1 Pro činnost ŠK platí stejná ustanovení o BOZP jako ve školním řádu, pokud ŠK pro svoji činnost využívá odborné učebny (např. tělocvičnu, keramickou dílnu, cvičnou kuchyň, dílny, …), řídí se příslušnými řády pro tyto učebny a prostory.

3.2 Žák bez vědomí pedagoga školní klub neopouští. Za žáka, který se do ŠK nedostavil, pedagog neodpovídá.

3.3 Ve ŠK se žák řídí pokyny pedagogů, školním řádem a vnitřním řádem školního klubu
a řádem školního hřiště.

3.4 Pokud žák narušuje soustavně činnost školního klubu, může být z klubu vyloučen. Ředitel může rozhodnout o vyloučení žáka ze ŠK, pokud tento žák soustavně nebo nějakým významným projevem porušil kázeň a pořádek, ohrožuje zdraví a bezpečnost ostatních. Může být vyloučen i z jiných zvláště závažných důvodů. U ŠK základních škol nemá tento akt povahu správního řízení (ředitel nevydává rozhodnutí, není možnost odvolání rodičů).

 

 1. Podmínky zacházení s majetkem školy nebo školského zařízení ze strany žáků

4.1 Žák má právo užívat zařízení školy, ŠK a pomůcky v souvislosti s činností klubu a je povinen udržovat v pořádku všechny věci, které tvoří zařízení školy a klubu.

4.2 Žák udržuje svoje pracovní místo v pořádku. Před odchodem z klubu si uklidí své pracovní místo a jeho okolí, odevzdá vychovatelce pomůcky, které si půjčil.

4.3 Žáci nemanipulují s elektrickými spotřebiči, ventilacemi, žaluziemi.

4.4 Dojde-li ke škodě na majetku způsobené žákem, prošetří vychovatel okolnosti, za kterých došlo ke vzniku škody. Následně zváží výchovná opatření a dle situace se podílí na realizaci technických opatření a vymáhání škody.

4.5 Při svévolném poškození majetku školy, bude škola požadovat úhradu vzniklé škody (např. úhradu nákladů na opravu) nebo opravení majetku (dle situace žákem, zákonným zástupcem žáka nebo kvalifikovaným pracovníkem).

4.6 Při úmyslném zničení majetku školy nebo při jeho ztrátě bude škola požadovat úhradu vzniklé škody nebo věcnou náhradu.

4.7 Úhradu škody způsobenou na majetku školy žákem bude škola vymáhat u zákonného zástupce žáka.

4.8 Projevy vandalismu jsou posuzovány jako hrubé porušování školního řádu a vnitřního řádu ŠK.

 

 1. Pravidla pro hodnocení výsledků vzdělávání žáků

5.1 Na hodnocení a klasifikace chování žáka ve školním klubu se vztahují ustanovení vyhlášky o základní škole, tj. udělování napomenutí, důtky třídního učitele, důtky ředitele školy, klasifikace sníženou známkou z chování na vysvědčení.

5.2 Pokud žák narušuje soustavně řád školního klubu, může být z rozhodnutí ředitele ze ŠK vyloučen. Ředitel může rozhodnout o vyloučení žáka ze ŠK, pokud tento žák soustavně nebo nějakým významným projevem porušil kázeň a pořádek, ohrožuje zdraví a bezpečnost ostatních nebo z jiných zvláště závažných důvodů.

 

Struktura tematických celků

Témata:

1) Učíme se žít a hrát si v kolektivu

2) Děláme radost druhým

3) Chovám se fair play, zodpovědnost

4) Ve zdravém těle zdravý duch

 

Učíme se žít a hrát si v kolektivu

odpočinková a rekreační činnost – volné rozhovory s dětmi, společenské hry dle výběru dětí, kolektivní hry, chování na silnici, přechodu, doprava, značky, bezpečná cesta do školy … 2, 4, 6
výtvarná činnost – práce s keramickou hlínou, kresba na dýhu, výroba koláží, plstění, malování kamínků, sběr papíru a hliníku, výrobky k zápisu, 2, 7
pracovní činnost –  učí se pracovat s různými materiály a osvojují si základní pracovní dovednosti a návyky. Učí se plánovat, organizovat a hodnotit pracovní činnost samostatně i v týmu. Ve všech tematických okruzích jsou žáci soustavně vedeni k dodržování zásad bezpečnosti a hygieny při práci. 3, 7
sportovní – fotbal, košíková, vybíjená a hry s míčem, závodivé hry 5, 6
soutěže –hra Solitér, společenské a karetní hry, piškvorky, kris kros, šachy, dáma 4, 6
příprava na vyučování – domácí úkoly, individuální příprava do školy, vědomostní hry 1, 2, 3

Děláme radost druhým

Název činnosti                                                                                                     Kompetence

odpočinková a rekreační činnost – stolní a společenské hry, hry se stavebnicemi, práce s knihami ve školní knihovně, výroba obalů a záložek do knih, četba, volné kreslení 6, 7
výtvarná činnost – vánoční přání, zvonky pletené z pedigu, výroba papírových ozdob, zvířátka z korálků, pletení nejen z bužírek, obalování knížek 2, 7
pracovní činnost – výroba drobných dárků pro rodiče a sourozence (práce se dřevem, kovem, plastem,…) 7

sportovní činnost – závodivé hry nejen s míčem v tělocvičně, význam cvičení pro lidský organismus

 

5, 6

soutěže –fotbálek, hod na koš, kvízy, hlavolamy

 

2, 4, 6

příprava na vyučování – vypracování domácích úkolů, příprava prezentací,

individuální příprava, péče o knihy, sešity a jiní školní pomůcky

1, 3, 7

Chovám se fair play, zodpovědně

Název činnosti                                                                                                   Kompetence

Odpočinková a rekreační činnost – hádanky a hlavolamy, vědomostní hry, hra věž, mozaika, kulečník, četba, poslech hudby, volné kreslení, individuální rozhovory 2, 4, 5, 6
výtvarná činnost – zdobení kraslic, velikonoční košík z pedigu, čarodějnice – loutka, skládanky z papíru Kusudama, drátkování, výrobky k zápisu, úklid dvora, sběr 2, 7
pracovní činnost – vyrábíme výrobky z keramické hlíny a dalších přírodnin, učíme se zodpovědnému chování a šetrnému zacházení s přírodními materiály, v kolektivu tvoříme z technických stavebnic 7
přírodovědná činnost – poznávání světových stran podle přírodních úkazů, práce s buzolou, hra Svět, 2, 3, 5
sportovní činnost –hry na sněhu, závodivé hry nejen s míčem, kopaná, stolní tenis, kamarádské chování, vzájemná pomoc, pomoc menším a slabším 5, 6
soutěže – švihadla, obruče, překážková dráha, hra Scrable, hra Vlajky 2, 4, 6
příprava na vyučování – individuální příprava, vypracování domácích úkolů, slovní hra Amos 1, 3

V zdravém těle – zdravý duch

Název činnosti                                                                                                     Kompetence

odpočinková a rekreační činnost – společenské hry, četba, rozhovory s dětmi na téma: zdraví životní styl, přátelství a láska, svoboda názoru a slova, svoboda tvorby 4, 5, 6
pracovní a estetická činnost – opravy her, ošetřování zeleně a květin, drhání, splétané a vázané šperky,  bambulkování, vytváříme stylové lampy, konstrukční a technické práce – stavebnice 2, 7
sportovní činnost – míčové hry, sportovní soutěže, stolní tenis, závodivé hry 4, 5, 6
příprava na vyučování – individuální příprava na výuku, didaktické hry, sudoku, hádanky a tajenky 1, 2

 

Každý školní rok tvoří školní klub roční plán, který vychází z tematických celků ŠVP ŠK
a navazuje na školní vzdělávací plán školy.

 

Úprava ke dni 1.9.2016

 

Zpracovala: Miroslava Rychtaříková                                                     Mgr. Ilona Nováková

vychovatelka ŠK                                                                   ředitelka školy

 

Příloha ŠVP školního klubu Základní školy M. Choceňského, Choceň – oblast technického a pracovního vzdělávání

Kompetence pracovní

Plní zadané úkoly podle svého osobního maxima. Přiměřeně věku si osvojí pracovní návyky a je schopen na nich stavět.
Celoškolní strategie pracovní pro školní klub

Vychovatel

– organizuje klubové a školní akce tak, aby každý žák měl svoji konkrétní roli a odpovědnost

– vede žáky tak, aby při porušení řádu školního klubu nebo zásad bezpečného chování
při práci rozpoznali, že takováto situace nastala – vzniklou situaci s žáky vyhodnocuje

– zadává práci tak, aby žáci dospěli samostatně k výsledkům různými cestami

– vede žáky k systematičnosti  – zadává úkoly, rozebírá se žáky jimi plánovanou činnost

– vytváří u žáků potřebu smysluplně pracovat

– společně se žáky nebo sám stanoví kritéria hodnocení práce vlastní i ostatních – podle těchto kritérií hodnotí nebo vede žáky k sebehodnocení

– na konkrétních příkladech ukáže její smysluplnost zapojení do pracovního procesu – organizuje práci skupiny i jednotlivců tak, aby minimalizoval zbytečnou práci

– různými metodami pomáhá žákovi poznávat a rozvíjet vlastní schopnosti
a uplatňovat je při rozhodování o své budoucnosti

 

Obsahové, časové a organizační vymezení:

Oblast člověk a svět práce postihuje široké spektrum pracovních činností a technologií, vede žáky k získání základních uživatelských dovedností v různých oborech lidské činnosti
a přispívá k vytváření životní a profesní orientace žáků. Koncepce vzdělávací oblasti člověk a svět práce vychází z konkrétních životních situací, v nichž žáci přicházejí do přímého kontaktu s lidskou činností a technikou v jejich rozmanitých podobách a širších souvislostech.

Vzdělávací oblast člověk a svět práce se cíleně zaměřuje na praktické pracovní dovednosti
a návyky a doplňuje celé základní vzdělání o důležitou složku nezbytnou pro uplatnění člověka v dalším životě a ve společnosti. Tím se odlišuje od ostatních vzdělávacích oblastí
a je jejich určitou protiváhou. Je založena na tvůrčí myšlenkové spoluúčasti žáků. Vzdělávací obsah vzdělávacího oboru člověk a svět práce ve školním klubu je rozdělen na tyto tematické okruhy: Práce s drobným materiálem, Konstrukční činnosti, Pěstitelské práce, Práce s technickými materiály.

Aktivity ve vzdělávací oblasti Člověk a svět práce probíhají v zájmových kroužcích:

 

Zájmové kroužky jsou určeny žákům od 4. do 9. ročníku a jsou realizovány v rámci školního klubu formou nabídkových aktivit.

Časová dotace kroužků je 1 hodina týdně pro každý kroužek. V případě velkého zájmu budou kroužky rozděleny pro mladší žáky (4. – 6. ročník) a starší žáky (7. – 9. ročník).

 • Šikovné ruce – práce se dřevem, kovem, plastem, konstrukčními stavebnicemi,…

Kroužek se zaměřuje na praktické pracovní dovednosti a návyky žáků.   Realizují se zde tematické okruhy Práce s drobným materiálem, Konstrukční činnosti a Pěstitelské práce.

 • Malý technik – práce s elektro stavebnicemi, s elektro obvody, …

Kroužek se zaměřuje na práci s technickými, elektrotechnickými stavebnicemi
a rozvíjí vědomosti a dovednosti v zapojení elektrických rozvodů. Je realizován jako tematický okruh Konstrukční činnosti.

 • Malý pěstitel – kroužek pěstitelských prací se zaměřuje na péči o rostliny, pěstitelství. Je realizován pod Tematickým okruhem Pěstitelské práce.

Zájmová činnost v oblasti Člověk a svět práce probíhá ve školní a řemeslné dílně.

Počty hodin v rukodělně řemeslné dílně týdně
 Rukodělně řemeslná dílna
Kroužek Šikovné ruce                         2 hod. týdně
Kroužek Malý technik                          2  hod. týdně
Kroužek Malý pěstitel                          2  hod. týdně

 

Vzdělávání žáků v této oblasti má vést k:

 • zájmu o práci s různými materiály, nářadím, přístroji
 • podpoře otevřeného a kritického myšlení a logického uvažování
 • k rozvoji schopnosti aplikovat poznatky v praxi
 • získávání základních pracovních dovedností a návyků
 • osvojování a uplatňování zásad bezpečnosti a ochrany zdraví při práci, hygieny práce, základů organizace a plánování práce
 • získání pozitivního vztahu k práci a odpovědného a tvořivého postoje k vlastní činnosti a její kvalitě

 

Při zájmové činnosti jsou prioritně rozvíjeny tyto kompetence:

Kompetence pracovní

Žáci

 • používají bezpečně a účinně materiály, nástroje a vybavení
 • dodržují vymezená pravidla, plní povinnosti a závazky
 • vytváří si pozitivní vztah k manuálním činnostem
 • při práci s výtvarným materiálem dodržují hygienická pravidla

Vychovatel

 • zařazuje do aktivit co nejvíce rozmanitých pracovních činností

vede žáky ke správným způsobům užití materiálů, nástrojů, techniky a vybavení

Kompetence k učení

Žáci

 • samostatně pozorují a experimentují, získané výsledky porovnávají, kriticky posuzují

a vyvozují z nich závěry pro využití v budoucnosti

 • poznávají smysl a cíl učení, mají pozitivní vztah k učení, posoudí vlastní pokrok a určí překážky či problémy bránící učení
 • naplánují si, jakým způsobem by mohli své učení zdokonalit, kriticky zhodnotí výsledky svého učení
 • a diskutují o nich

Vychovatel

 • využívá učení pomocí napodobování, působení vzorů a příkladů
 • důkladně poznává každého žáka a pracuje s jeho možnostmi a schopnostmi
 • sleduje úspěšnost jednotlivých žáků a oceňuje jejich pokrok
 • zajímá se o názory, náměty a zkušenosti žáků
 • zařazuje co nejvíc rozmanitých činností

Kompetence k řešení problému

Žáci

 • vyhledávají informace vhodné k řešení problému
 • nacházejí jejich shodné, podobné a odlišné znaky,
 • využívají získané vědomosti a dovednosti k objevování různých variant řešení
 • samostatně řeší problémy
 • volí vhodné způsoby řešení

Vychovatel

 • zadává úkoly způsobem, který umožňuje volbu různých postupů a řešení
 • potřebné dovednosti systematicky opakuje a procvičuje pomocí různých aktivit
 • s chybou žáka pracuje jako s příležitostí, jak ukázat cestu ke správnému řešení

Kompetence komunikativní

Žáci

 • rozumí různým typům obrazových materiálů, návodům, schématům apod.,

přemýšlí o nich, reagují na ně a tvořivě je využívají ke svému rozvoji

 • využívají informační a komunikační prostředky a technologie pro získání praktických informací

Vychovatel

 • zadává úkoly, při kterých děti spolupracují
 • zadává úkoly, při kterých děti docházejí k objevům a řešením a s pomocí vychovatele nebo sami
 • umožňuje, aby si vzájemně sdělovali své názory
 • navozuje ve skupině atmosféru bezpečné a přátelské komunikace
 • učí žáky obhájit svůj a názor a poslouchat názor jiných

Kompetence sociální a personální

Žáci

 • účinně spolupracují ve skupině
 • podílí se na vytváření pravidel práce v týmu
 • na základě poznání nebo přijetí nové role v pracovní činnosti pozitivně ovlivňují

kvalitu společné práce

 • podílí se na utváření příjemné atmosféry v týmu
  • na základě ohleduplnosti a úcty při jednání s druhými lidmi přispívají k upevňování dobrých mezilidských vztahů

Vychovatel

 • vybízí žáky, aby si sdělovali své pocity, oceňovali se a vzájemně se povzbuzovali
 • vůči každému žákovi projevuje očekávání úspěchu
 • zvyšuje sebedůvěru žáků
 • umožňuje žákům prezentovat výsledky své práce
 • umožňuje komunikaci žáků k danému problému
 • důsledně vyžaduje dodržování pravidel

Kompetence občanské

Žáci

 • respektují a oceňují naše tradice a kulturní i historické dědictví, projevují smysl pro kulturu a tvořivost
  • chápou základní ekologické souvislosti a environmentální problémy

Vychovatel

 • zařazuje do života skupiny a školy ekologické aktivity
 • zařazuje do života skupiny a školy aktivity reprezentující školu
 • při zájmových aktivitách reflektuje společenské a přírodní dění
 • důsledně vyžaduje dodržování pravidel a hlavních zásad hygieny

 

PRÁCE S DROBNÝM MATERIÁLEM
učivo výstupy

vlastnosti materiálu (přírodniny, modelovací hmota, papír a karton, textil, drát, fólie aj.)

pracovní pomůcky a nástroje – funkce a využití

jednoduché pracovní operace a postupy, organizace práce

lidové zvyky, tradice, řemesla

 

vytváří přiměřenými pracovními operacemi a postupy na základě své představivosti různé výrobky z daného materiálu

volí vhodné pracovní pomůcky, nástroje a náčiní vzhledem k použitému materiálu

využívá při tvořivých činnostech s různým materiálem prvky lidových tradic

 

KONSTRUKČNÍ ČINNOSTI
učivo Výstupy

stavebnice (plošné, prostorové, konstrukční), sestavování modelů

práce s návodem, předlohou, jednoduchým náčrtem

dodržuje zásady hygieny a bezpečnosti práce, poskytne první pomoc při úrazu

provádí při práci se stavebnicemi jednoduchou montáž a demontáž

 

PĚSTITELSKÉ PRÁCE
učivo výstupy

základní podmínky pro pěstování rostlin, půda a její zpracování, výživa rostlin, osivo

pěstování rostlin ze semen v místnosti,                   na zahradě (okrasné rostliny, léčivky, koření, zelenina aj.)

pěstování pokojových rostlin

rostliny jedovaté, rostliny jako drogy, alergie

volí podle druhu pěstitelských činností správné pomůcky, nástroje a náčiní

dodržuje zásady hygieny a bezpečnosti práce; poskytne první pomoc při úrazu

 

 

JEDNODUCHÉ PRÁCE S MATERIÁLY
učivo výstupy

vlastnosti materiálů, základní postupy opracování daných materiálů

 

technická dokumentace

provádí jednoduché práce s technickými materiály a dodržuje technologickou kázeň

užívá technickou dokumentaci, připraví si vlastní jednoduchý náčrt

 

NÁŘADÍ A NÁSTROJE
učivo výstupy
znalost nářadí a nástrojů pro efektivní práci s daným materiálem řeší jednoduché technické úkoly s vhodným výběrem materiálu, pracovních nástrojů a nářadí,

 

ORGANIZACE PRÁCE
učivo výstupy
organizuje práce, časové rozvržení
a následnost pracovního postupu
organizuje a plánuje svoji pracovní činnost
BEZPEČNOST PRÁCE
učivo výstupy

první pomoc při úrazech, bezpečnostní předpisy a postupy

 

 

dodržuje obecné zásady bezpečnosti a hygieny i zásady bezpečnosti
a ochrany při práci s nástroji a nářadím, poskytne první pomoc při úrazu

 

ELEKTROTECHNIKA
učivo výstupy

Porovnávání nákladů na provoz elektrospotřebičů různých energetických tříd v domácnosti/heuréka/

bezpečnost při používání elektrospotřebičů návody k obsluze

orientuje se v návodech k obsluze běžných domácích spotřebičů

provede základní kalkulaci nákladů na provoz vybraných elektrospotřebičů