Přeskočit na obsah Přeskočit na navigaci Přeskočit na navigaci
Základní škola M. Choceňského, Choceň
2.2. Vnitřní řád školního klubu
Vypracoval:

Mgr. Ilona Nováková, ředitelka školy

Schválil: Mgr. Ilona Nováková, ředitelka školy
Směrnice nabývá platnosti ode dne: 4.10.2011
Směrnice nabývá účinnosti ode dne: 10.10.2011
Změny ve směrnici jsou prováděny formou číslovaných písemných dodatků, které tvoří součást tohoto předpisu.

Na základě § 30 zákona č. 561/2004 Sb. o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon) vydává ředitelka školy tento Vnitřní řád školního klubu.

Základem našeho vzájemného setkávání je dodržování pravidel slušného chování, vzájemná úcta a respekt.

Mějme vždy na paměti tři P – Pozdrav, Popros, Poděkuj.

Nebuďme slepí ke svému okolí, kde je třeba, pomozme, napomeňme, přivolejme pomoc. Necháme-li někomu jinému ubližovat nebo ničit věci ostatních, aniž bychom cokoliv učinili,

může se to stát i nám.

Školní klub a žáci

Jako žák této školy máš právo:

a)      na svobodné rozhodování se všemi důsledky, které to přináší

b)      na služby školního klubu, které ti přísluší

c)      využívat prostory školního klubu k jednotlivým činnostem, používat pomůcky

d)     podílet se na tvorbě náplně činností školního klubu

Jako žák této školy máš také povinnosti:

a)      plnit pokyny pedagogických pracovníků, neohrozit svým chováním zdraví svoje, ani jiných osob

b)      každý úraz nebo vznik škody hlásit okamžitě vychovatelce

c)      šetrně zacházet se školním majetkem, chránit jej před poškozením

V případě poškození může být vyžadována úhrada od rodičů žáka, který poškození způsobil.

d)     dodržovat školní řád a vnitřní řád školního klubu, předpisy a pokyny školy, s nimiž jsi byl/a seznámen/a. Na hodnocení chování žáka ve ŠK se vztahují ustanovení vyhlášky o ZŠ, tj. napomenutí, důtka, hodnocení sníženou známkou z chování na vysvědčení.

e)      plnit pokyny pracovníků školy vydané v souladu s právními předpisy, školním řádem a vnitřním řádem školního klubu. Pracovníky školy jsou myšleni učitelé, vychovatelky i další zaměstnanci školy.

Školní klub  a rodiče (zákonní zástupci)

Jako zákonní zástupci nezletilých žáků máte právo:

a)      účastnit se akcí ŠK pro širší veřejnost,

b)      informovat se na činnosti ŠK a mít připomínky k činnostem,

c)      domluvit se na individuálních pohovorech s vychovatelkou

Škola a pracovníci školy

Jako pracovníci této školy máte právo:

a)      na slušné a důstojné jednání ze strany žáků, jejich zákonných zástupců, kolegů a vedení školy,

b)      aktivně se účastnit chodu školy,

c)      rozvíjet svůj odborný, pedagogický a osobní potenciál formou samostudia i dalšího vzdělávání.

Jako pracovníci školy máte povinnost:

a)      řídit se ve své práci Pracovním řádem pro zaměstnance škol a školských zařízení vydaným MŠMT ČR a dalšími právními předpisy souvisejícími s vaší prací,

b)      každou změnu své přítomnosti ve škole oproti pravidelnému rozvrhu hodin a rozvrhu dohledů jste povinni předem projednat se zástupcem ředitele školy, příp. s ředitelem školy,

c)      svědomitě vykonávat svou přímou i nepřímou výchovně vzdělávací práci, konat dohledy podle rozvrhu dohledů, účastnit se porad, vést dokumentaci a vykonávat další činnosti podle pověření (správci kabinetů a odborných učeben, metodici apod.);

d)     vzdělávat se a rozvíjet své odborné, pedagogické i osobní znalosti, schopnosti a dovednosti.

Vedení školy

Jako vedení školy máme právo:

a)      na slušné a důstojné jednání ze strany žáků, jejich zákonných zástupců, pracovníků školy a zástupců zřizovatele,

b)      rozvíjet svůj odborný, pedagogický a osobní potenciál.

Jako vedení školy máme povinnost:

a)      naslouchat žákům, jejich zákonným zástupcům, pracovníkům školy a zástupcům zřizovatele,

b)      zajistit vhodné podmínky pro práci žáků i pracovníků školy,

c)      řídit se právními předpisy, které se týkají chodu školy.

1. Přihlašování a odhlašování

1.1. Ve školním klubu je určen pedagogický pracovník, který zajišťuje přihlašování a odhlašování žáků, předávání informací rodičům, vyřizování námětů a stížností.

1.2. Členem školního klubu se může stát každý žák druhého stupně, který projeví zájem i žáci prvního stupně, kteří nejsou přijati k pravidelné denní docházce do školní družiny.

1.3. V dokumentaci ŠK je zaznamenáván příchod žáka do klubu.

2. Vnitřní režim 

2.1. Provozní doba ŠK je ráno od 6:45 do 7:45 a odpoledne od 12:30 do 14:30 hodin, ve čtvrtek od 11:30 do 14:30 hodin.

2.2. Činnost ŠK probíhá v těchto prostorách: herna školního klubu, školní učebny, knihovna školy, tělocvična, školní dvůr.

2.3. Rozsah denního provozu ŠK a rozvrh činnosti schvaluje ředitel školy na vychovatelky školního klubu.

2.4. Školní klub realizuje výchovně vzdělávací, rekreační činnosti a další aktivity především pro děti, mládež, případně jejich rodiče a další zájemce v jejich volném čase. Zejména formou odpočinkových, rekreačních a zájmových činností.

–          Odpočinkové činnosti – jedná se např. o klidové hry a klidné zájmové činnosti, poslechové činnosti apod.

–          Rekreační činnosti – slouží k regeneraci sil, převažuje v nich odpočinek aktivní
s náročnějšími pohybovými prvky. Hry a spontánní činnosti mohou být rušnější.

–          Zájmové činnosti  rozvíjejí osobnost žáka a jeho poznání a sebepoznání, umožňují žákům seberealizaci a další fyzický a duševní rozvoj.

2.5. Činnosti školního klubu jsou přístupné všem žákům, kteří o ně projeví zájem, až do naplnění kapacity klubu, z hlediska počtu účastníků resp. naplnění kapacity z hlediska velikosti prostoru, kde se klubová činnost odehrává, a charakteru činnosti klubu.

2.6. Činnost školního klubu v době prázdnin neprobíhá, resp. probíhá dle podmínek a potřeb, které stanoví  ředitel školy.

2.7. V době mimořádných prázdnin nebo mimořádného volna činnost klubu stanoví ředitel dle podmínek a potřeb školy.

2.8. Rodiče a další návštěvníci do prostor ŠK nevstupují, resp. pouze za dohodnutých podmínek s pedagogickými pracovníky ŠK.

2.9. Činností vykonávaných ŠK se mohou účastnit i žáci nezařazení do ŠK.

2.10. ŠK může realizovat činnosti (jako např. výlety, exkurze, sportovní a kulturní akce atp.), které jsou uskutečňovány mimo stanovenou provozní dobu ŠK. Tyto činnosti mohou být poskytovány za úplatu.

3. BOZP

3.1. Pro činnost ŠK platí stejná ustanovení o BOZP jako ve školním řádu, pokud ŠK pro svoji činnost využívá odborné učebny (např. tělocvičnu, cvičnou kuchyňku, dílnu,…), řídí se příslušnými řády pro tyto učebny.

4. Chování  žáků

4.1. Žák bez vědomí pedagoga školní klub neopouští.  Za žáka, který se do ŠK nedostavil, pedagog neodpovídá.

4.2. Ve ŠK se žák řídí pokyny pedagogů, školním řádem a vnitřním řádem školního klubu a řádem školního hřiště.

4.3. Pokud žák narušuje soustavně činnost školního klubu, může být z klubu vyloučen. Ředitel může rozhodnout o vyloučení žáka ze ŠK, pokud tento žák soustavně nebo nějakým významným projevem porušil kázeň a pořádek, ohrožuje zdraví a bezpečnost ostatních. Může být vyloučen i z jiných zvláště závažných důvodů. U ŠK základních škol nemá tento akt povahu správního řízení (ředitel nevydává rozhodnutí, není možnost odvolání rodičů).

5. Podmínky zacházení s majetkem školy

5.1. Žák má právo užívat zařízení školy, ŠK a pomůcky v souvislosti s činností klubu a je povinen udržovat v pořádku všechny věci, které tvoří zařízení školy a klubu.

5.2.  Žák udržuje své pracovní místo v pořádku. Před odchodem z klubu si uklidí své pracovní místo a jeho okolí, odevzdá vychovatelce pomůcky, které si půjčil.

5.3.  Žáci nemanipulují s elektrickými spotřebiči, ventilacemi, žaluziemi.

5.4. Dojde-li ke škodě na majetku školy způsobené žákem, prošetří vychovatel okolnosti, za kterých došlo ke vzniku škody. Následně zváží výchovná opatření a dle situace se podílí na realizaci technických opatření a vymáhání škody.

5.5. Při svévolném poškození majetku školy, bude škola požadovat úhradu vzniklé škody (např. úhradu nákladů na opravu) nebo opravení majetku (dle situace žákem, zákonným zástupcem žáka nebo kvalifikovaným pracovníkem).

5.6. Při úmyslném zničení majetku školy nebo při jeho ztrátě bude škola požadovat úhradu vzniklé škody nebo věcnou náhradu.

5.7. Úhradu škody způsobenou na majetku školy žákem bude škola vymáhat u zákonného zástupce žáka.

5.8.  Projevy vandalismu jsou posuzovány jako hrubé porušování školního řádu a vnitřního řádu ŠK.

 

Mgr. Soňa Teplá

ředitelka školy