Přeskočit na obsah Přeskočit na navigaci Přeskočit na navigaci

Přípravná třída ZŠ M. Choceňského, Choceň

Hlavním cílem přípravné třídy je připravit děti během školního roku k bezproblémovému nástupu do 1. ročníku základní školy.

Předností přípravné třídy je malý počet žáků (max. 15 dětí), individuální přístup k dětem a každodenní logopedická péče. Ke každému dítěti je přistupováno individuálně, metody a formy práce jsou přizpůsobeny specifickým potřebám každého dítěte. Výuka je zaměřena na posilování těch nedokonalostí, které byly příčinou odkladu školní docházky, aby se děti mohly bezproblémově začlenit do vzdělávání od 1. třídy a předešlo se případným neúspěšným začátkům ve školní docházce.

Vyučování v přípravné třídě má 4 vyučovací hodiny denně. Výuka probíhá od 7. 50 do 11. 30 hodin. Vyučovací hodiny jsou rozděleny do časově kratších činnostních bloků, v nichž se v  průběhu dne jednotlivé aktivity střídají a prolínají navzájem. „Vyučování“ probíhá formou her, vycházek, pracovních listů, různých pracovních, výtvarných a hudebních činností, které děti rozvíjejí v nejrůznějších oblastech jejich osobnosti.  Děti se učí básničky, říkanky, písničky, které podporují rozvoj pamětného učení, hrají si, kreslí si. V rámci bloků mají také pracovní činnosti a tělocvik. Hravou formou rozvíjíme jejich vzájemné sociální a komunikační dovednosti, hrubou a jemnou motoriku, grafomotoriku, prohlubujeme návyky sebeobsluhy a hygieny, cvičí se soustředění a naslouchání, rozvíjíme předmatematické představy a předčtenářské dovednosti, časovou a prostorovou orientaci, hudební i výtvarný projev.

Děti se účastní všech výchovně vzdělávacích akcí pořádaných školou (divadelních představení, výstav, různých výtvarných dílniček a besed). V zimním období se chodí bruslit. Pro děti je zajištěna účast na plaveckém výcviku.

 
Stravování je zajištěno ve školní jídelně. Děti mohou navštěvovat ranní i odpolední školní družinu, kde jsou ve třídách s dětmi z prvních tříd.

Společně s paní učitelkou děti poznávají v průběhu roku budovu školy, její režim, ostatní učitele, vychovatele, jídelnu a prostory školní družiny, seznamují se s ostatními spolužáky, takže nástup do 1. ročníku pro ně bude určitě „hračka“.