Přeskočit na obsah Přeskočit na navigaci Přeskočit na navigaci

 

Školní vzdělávací program pro zájmové vzdělávání

Základní školy M. Choceňského, Choceň

ŠKOLNÍ DRUŽINA PŘI ZÁKLADNÍ ŠKOLE
M. CHOCEŇSKÉHO, CHOCEŇ

ŠKOLNÍ DRUŽINA – KLÍČEK K DOBRÉ NÁLADĚ, AKTIVNÍ HŘE A PŘÍJEMNÉMU ODPOČINKU“

Identifikační údaje

ŠKOLNÍ DRUŽINA PŘI ZÁKLADNÍ ŠKOLE
M. CHOCEŇSKÉHO, CHOCEŇ

ŠKOLNÍ DRUŽINA – KLÍČEK K DOBRÉ NÁLADĚ, AKTIVNÍ HŘE A PŘÍJEMNÉMU ODPOČINKU“

 

Tel.: 466 566 481, 466 566 482, e-mail: skola@zschocho.cz, web: www.zschocho.cz

 

Ředitelka školy: Mgr. Soňa Teplá

Vedoucí školní družiny: Marcela Jílková

Zpracovala: Marcela Jílková

Verze: 2

Zřizovatel školy: Město Choceň, Jungmannova 301, 565 01 Choceň

Starosta: Jan Pažin

Platnost od 1.9.2017

 

 

 

 

 

Obsah: 1. Cíle vzdělávání

2. Formy

3. Obsah

4. Práce se žáky s potřebou poskytnutí podpůrných

opatření

5. Časový plán

6. Materiální a organizační podmínky

7. Personální podmínky

8. Ekonomické podmínky

9. Bezpečnost a ochrana zdraví, psychosociální podmínky

10. Řízení školního zařízení

11. Struktura tematických celků

12. Podmínky přijímání uchazečů

Charakteristika zařízení:

Školní družina je zařízení při ZŠ M. Choceňského, Choceň. Prostory jsou umístěny v budově odloučeného pracoviště v Kollárově ulici, kde se zároveň nachází učebny 1. – 3. tříd. Tato budova je bezbariérová, je umístěna uprostřed městské zástavby. Součástí budovy je nově upravená zahrada. Školní družina má pět oddělení, která využívají hernu, prostory s prodejnou a kuchyňkou, interaktivní třídy.

 1. Cíle vzdělávání
 1. rozvoj osobnosti člověka – vedeme žáky k odpovědnosti za svou osobu a své zdraví, posilujeme citové vazby mezi spolužáky, učíme vzájemné důvěře a toleranci, podporujeme schopnost pomoci mezi spolužáky, učíme pěknému vztahu k žákům tělesně postiženým.

 2. získání všeobecného vzdělání – formou přípravy na vyučování rozšiřujeme
  a upevňujeme vědomosti již získané ve vyučovacím procesu, formou hry rozvíjíme další poznatky dle specializace vychovatelů

 3. pochopení a uplatňování zásad demokracie a právního státu, základních lidských práv a svobod spolu s odpovědností a smyslem pro sociální soudržnost – dle věkových schopností žáků na konkrétních situacích navozujeme téma, které lze později řešit a rozvíjet, zařazujeme vhodné hry

 4. utváření vědomí národní a státní příslušnosti a respektu k etnické, národní, kulturní, jazykové a náboženské identitě každého – ve školní družině jsou zařazeni žáci
  i z jiných etnik, rozvíjíme soudržnost a respektování se, prohlubujeme seznámení se s jejich kulturou vhodnou hrou, besedou a rozhovorem

 5. pochopení a uplatňování principu rovnosti žen a mužů ve společnosti – vedeme rozhovory, navozujeme vhodné příklady, řešíme momentálně náhodně vzniklé situace

 6. poznávání světových a evropských kulturních hodnot – realizujeme výtvarné práce, soutěže a další akce směřující k tématu

 7. získání a uplatňování znalostí o životním prostředí a jeho ochraně – rozvíjíme již získané informace, pořádáme akce jako třídění odpadu, úklid v okolí školy, tematické vycházky, výrobky z plastů a přírodnin směřující k ochraně přírody.

Zájmové vzdělávání ve školní družině naplňuje svými specifickými prostředky obecné cíle vzdělávání dané školským zákonem. Jedná se především o rozvoj žáka, získávání osobní samostatnosti a schopnosti projevovat se jako samostatná osobnost působící na své okolí.

Školní družina umožňuje odpočinkové činnosti a přípravu na vyučování.

 1. Formy vzdělávání
 1. PRAVIDELNÁ ČINNOST – je dána týdenní skladbou zaměstnání, dle plánu za přispění žáků plánujeme činnost na celý týden, tématicky je odvozena z obsahu vzdělávání, zařazujeme téma na celý týden

 2. PŘÍLEŽITOSTNÉ AKCE – jsou zahrnuty rovněž v obsahu vzdělávání, jsou zařazovány nepravidelně, pro celou školní družinu, některé akce jsou zařazeny pouze pro jednotlivé ročníky

 3. NABÍDKA SPONTÁLNÍCH AKTIVIT – průběžné činnosti po obědě, po organizované činnosti, ranní a koncová družina – tyto činnosti navazují na hlavní zaměstnání
  a vycházejí z něho, zařazujeme i nabídku pro méně aktivní žáky, prohlubujeme
  a rozvíjíme již naučené a osvojené činnosti

 4. ODPOČINKOVÉ ČINNOSTI – klidové činnosti a aktivní odpočinek doplňující hlavní zaměstnání, uplatnění individuálního přístupu, možnost volby zaměstnání žáků

 5. PŘÍPRAVA NA VYUČOVÁNÍ – psaní domácích úkolů jen dle přání zákonných zástupců, po doporučení třídní učitelky, příprava na vyučování je obsažena v činnostech rozšiřujících poznatky získané ve školním vyučování

Základním prostředkem činnosti školní družiny je hra založená na zážitku účastníků, která obohacuje jejich sebepoznání, rozšiřuje vědomosti a dovednosti. Strategií pedagogické práce je respektování požadavků pedagogiky volného času.

 1. Obsah vzdělávacího programu školní družiny

Prostřednictvím volnočasových aktivit posilujeme a rozvíjíme:

 1. Kompetence k učení – učíme žáky dokončit započatou práci, kriticky hodnotit své výkony, klást si otázky a hledat na ně odpovědi, všímat si souvislostí mezi jevy, samostatně pozorovat, získávat vědomosti

 2. Kompetence k řešení problémů – vedeme žáky naučit se hledat různé způsoby řešení, rozlišovat správná a chybná rozhodnutí, uvědomovat si zodpovědnost za své rozhodnutí, umět překonávat počáteční obtíže a práci dokončit

 3. Komunikativní kompetence – rozvíjíme ovládání řeči a mimoslovní komunikaci, schopnost vyjádřit vlastní názor, komunikovat s vrstevníky a dospělými, zapojovat se do diskuse, řešit konflikty, komunikovat kultivovaně, umět se vyjádři písemně

 1. Sociální a interpersonální kompetence – učíme žáky samostatnosti, ke spolupráci ve skupině, respektování dohodnutých pravidel, tolerantnosti a solidárnosti, vytvoření si pozitivní představy o sobě samém

 2. Občanské kompetence – chceme, aby si žák uvědomoval svá práva a práva druhých, dbal na osobní zdraví, rozpoznal vhodné a nevhodné chování, vážil si tradic a podílel se na rozvoji kvalitního životního prostředí

 3. Kompetence k trávení volného času – učíme žáky orientovat se v nabízených aktivitách, umět účelně trávit volný čas, vybrat si zájmové činnosti podle svých dispozic, rozvíjet své zájmy v organizovaných i individuálních činnostech

 4. Pracovní kompetence – učíme žáky organizovat svou vlastní práci, být schopen spolupráce a práce v týmu, rozvíjet pracovní návyky přiměřeně svému věku, rozvíjet
  a poznávat vlastní schopnosti a dovednosti, podílet se na hodnocení a sebehodnocení

 1. Práce se žáky s potřebou poskytnutí podpůrných opatření

Žákům s potřebou poskytnutí podpůrných opatření je při začleňování do volnočasových aktivit věnována zvláštní pozornost. K naplnění svých vzdělávacích možností a uplatnění svých práv na rovnoprávném základě s  ostatními je skladba zaměstnání je volena tak, aby se v nich uplatnili a mohli být úspěšní všichni žáci. Vhodným individuálním přístupem
a vhodným výběrem činností umožňujeme začlenění těchto žáků do jednotlivých zájmových aktivit. Na základě doporučení PPP /nebo jiného poradenského zařízení/ je možno začlenit asistenta pedagoga i do prostředí ŠD.

Pro rozvoj talentovaných jedinců nabízí školní družina doplňkové aktivity v oblastech jejich zájmů. Zájmové kroužky umožňují seberealizaci v oblasti sportovní, jazykové a výtvarné. Na konci školního roku dostávají žáci pamětní list zájmového útvaru.

 1. Časový plán

Práce školní družiny se odvíjí od organizace školní docházky a následně i docházky do školní družiny. Ve školní družině jsou žáci prvních, druhých a třetích ročníků. Další ročníky prvního stupně dochází do školního klubu. Jednotlivé akce a činnosti jsou plánovány pro první, druhé až třetí třídy. Činnost začíná ranní družinou od 6.00 hod. Po vyučování, osobní hygieně a obědě následuje odpočinková činnost. Zájmová činnost školní družiny je od 13.00 hod. do 14.00 hod. Následuje individuální hra, příprava na vyučování a rekreační činnost.

 1. Popis materiálních podmínek a organizačních podmínek

Školní družina má pět oddělení. V prvním a druhém oddělení jsou žáci prvních ročníků.

Ve třetím, čtvrtém a pátém oddělení jsou žáci druhých a třetích ročníků. Může být vytvořeno
i oddělení smíšené.

Každé oddělení pracuje ve své herně. V ranních hodinách a pozdějších odpoledních využívají prostor školní družiny společně s druhými a třetími ročníky. Tyto prostory jsou
v levé části budovy, jedná se místnosti školní družiny.

V první místnosti žáci využívají volného prostoru na koberci a několika nově zakoupených stolečků se židličkami. Jsou zde nové skříně s barevnými  kontejnery vybavené stavebnicemi, a pomůckami pro rekreační činnost.

Další místnost je vybavená pro výtvarnou a pracovní činnost. Interaktivní tabule, která je součástí vybavení tohoto prostoru, je také školní družinou využívána. Ve třetí místnosti je prodejna s kuchyňkou, nově zakoupená sedací souprava, na celé polovině místnosti je umístěn koberec. Jsou zde velké stoly pro starší žáky s novými židličkami. Ze třídy je přístup na terasu a následně na školní zahradu, kterou školní družina plně využívá i s jejím vybavením. Školní družina plně využívá i nové průlezky. Další herna školní družiny má také interaktivní tabuli a nové kontejnerové skříňky na stavebnice.

Ve všech prostorách školní družiny se žáci pravidelně střídají. Školní družina využívá ke své činnosti i tělocvičnu školy. Školní jídelna, kam žáci docházejí na oběd, je v areálu školy.

 1. Popis personálních podmínek

Ve školní družině pracují plně kvalifikovaní pedagogičtí pracovníci. Jednotlivé dovednosti si vzájemně předávají. Pravidelně si všichni doplňují znalosti a dovednosti v akreditovaných kurzech i samostudiem. Na základě doporučení PPP /nebo jiného poradenského zařízení/ je možno začlenit asistenta pedagoga i do prostředí školní družiny.

 1. Ekonomické podmínky

Školní družina je pro žáky za úplatu. Za určitých podmínek, daných zákonem, může být poplatek prominut.

 1. Bezpečnost a ochrana zdraví, psychosociální podmínky

Žáci jsou na začátku školního roku pravidelně seznámeni s vnitřním řádem školní družiny
a bezpečností při pobytu ve školní družině. Jedná se pobyt ve škole, šatně, na zahradě, v tělocvičně, v jednotlivých prostorách školní družiny, vycházkách a na všech akcích pořádaných školní družinou. Dbáme na dodržování hygieny a ochrany osobního zdraví, ale i ochrany duševního zdraví podporou správného vzájemného chování a správného vztahu mezi spolužáky. Vedeme žáky k vzájemné toleranci, správné komunikaci, individualitě žáka. Vytváříme podmínky pro spoluúčast žáků na životě školy a školní družiny. Informujeme žáky a jejich zákonné zástupce o činnosti školní družiny. Organizujeme společné akce s rodinnými příslušníky. Nabízíme pitný režim. Školní družina je vybavena lékárničkou, vychovatelé jsou pravidelně proškolování v poskytnutí první pomoci.

 1. Řízení školského zařízení

Školní družina je řízena ředitelkou školy, vedoucí vychovatelka odpovídá ředitelce zařízení za úroveň výchovné a vzdělávací práce, koordinuje a kontroluje činnost, odpovídá za zpracování plánu a jeho plnění.

 1. Struktura tematických celků

MÍSTO, KDE ŽIJEME

Tematický okruh Název činnosti Kompetence

U nás doma Vyprávíme o životě naší rodiny 3, 4, 5
Kreslíme a malujeme, jak trávíme s rodinou náš společný čas 4, 6
Mluvíme o rozdělení prací a povinností v rodině – kresba, koláž, malba 3, 6
Naše škola – naše školní družina Seznamujeme se s prostředím, orientujeme se v budově 1, 3
Podílíme se na výzdobě školy 2, 3, 6
Projektujeme ideální třídu, návrhy výtvarně zpracujeme 1, 6
Hledáme ukrytý poklad ve škole nebo v okolí – orientační soutěž 3, 5, 6
Cesta do školy Soutěžíme v orientaci v okolí, kreslíme plánek okolí 2, 3, 5
Povídáme si o bezpečné cestě do školy a domů 1, 2, 4
Zajímáme se o dopravní značky v našem okolí, určujeme značky 1, 2, 6
Výlety do blízkého i vzdáleného světa Pracujeme s mapou našeho města, určujeme známá místa 1, 2, 3,
Vybíráme si blízké místo, na které dojdeme podle naší mapy, hledáme cestu 1, 2, 3,
Stavíme krajinu z písku a přírodnin, např. hrad, hory, dálnici 2, 3, 5

LIDÉ KOLEM NÁS

Mí kamarádi Hrajeme poznávací a kontaktní hry ve skupině, pomáháme řešit problémy kamarádů 2, 3, 4
Hrajeme scénky, dokážeme řešit situace ve skupině 2, 3, 5
Umíme si pomáhat navzájem, učíme se vzájemnému pochopení 2, 3, 4
Pozvání do školní družiny Připravujeme společné akce se zákonnými zástupci 1, 3, 6
Vyrábíme dárky předškoláčkům 3, 4, 5
Zdobíme družinu o svátcích, slavíme zvyky a tradice 1, 4, 6
Pořádáme výstavu ve školní družině 1, 4, 6
Cesta kolem světa Informujeme se o světadílech, umíme získávat informace 1, 2, 6
Rozeznáváme a učíme se chápat rozdíly mezi jednotlivými národnostmi 1, 4, 5
Čteme pohádky z různých zemí 1, 6
Malujeme šťastnou planetu 1, 4, 6
Učíme se toleranci a pořádku Hledáme a hodnotíme v okolí věci, které se nám líbí 2, 3, 4, 5
Hrajeme pořádkové hry, učíme se pomáhat ostatním 2, 4, 6
Věnujeme se sebe obslužné práci, opravujeme poškozené hry 2, 5, 6

LIDÉ A ČAS

Měření času Vyrábíme si vlastní hodiny, soutěžíme v určování a odhadování času 2, 3, 6
Mluvíme o měřidlech času 1, 3, 5
Na vycházce pozorujeme věžní, sluneční hodiny 2, 3
Kronika školní družiny Podílíme se na kronice z fotografií 1, 3, 6
Společně zdobíme školní družinu, dokumentujeme akce 1, 3, 6
Zakládáme kroniku oddělení 2, 3, 4
Když jsme byli malí Vyprávíme si příhody z minulosti 1, 3, 5
Hledáme rozdíly typické pro jednotlivá věková období 1, 3, 4
Prohlížíme si fotografie 1, 2, 6
Náš volný čas Vyprávíme si o prázdninách, malujeme obrázky 1, 2, 6
Plánujeme volný čas, vzájemně se informujeme o aktivitách 1, 2, 3
Před prázdninami mluvíme o našich plánech 1, 2, 6
Putování časem Besedujeme o životě dříve a dnes 1, 3, 6
Tvoříme hrady a stará města, zajímáme se o historii obce 1, 3, 5

ROZMANITOST PŘÍRODY

Kalendář ročních období Sledujeme změny přírody, život zvířat v různých ročních obdobích – kresba, malba, četba k tématu 1, 3, 6
Vytváříme kalendář – podzim, zima, jaro, léto 1, 4, 6
Vodní hrátky Učíme se znát a chránit přírodu 1, 2, 3
Rozlišujeme a poznáváme vodní živočichy 1, 3, 6
Kreslíme koloběh vody v přírodě 1, 3, 6
Naši kamarádi – zvířátka Vyprávíme si o domácích zvířatech 1, 6
Kreslíme domácí mazlíčky 2, 6
Přikrmujeme a stavíme krmítka, chráníme přírodu 1, 4, 6
Příroda kolem nás Umíme se chovat v přírodě, víme, co přírodě škodí 1, 3, 6
Vyrábíme z přírodnin 1, 6
Dbáme na čistotu a okolí školy 1, 2, 4
Hrajeme různé poznávací a postřehové hry v přírodě 1, 3, 6
Tajemství rostlin Pěstujeme a staráme se o rostliny ve školní družině 1, 6
Navštěvujeme zahradnictví, sledujeme vývoj a růst rostlin 1, 3, 6
Besedujeme o léčivých rostlinách 1, 3, 6
Tvoříme výrobky a výtvarné práce z přírodnin 1, 6

ČLOVĚK A JEHO ZDRAVÍ

Chci být zdravý Učíme se správně starat o své zdraví, dbáme na hygienu, dodržujeme pitný režim 1,6
Umíme přivolat pomoc při úrazu, učíme se předcházet úrazu 1, 2, 3
Hovoříme o lékaři, nebojíme se návštěvy ordinace 2, 3
Náš zdravý jídelníček Soutěžíme ve vaření 4, 6
Víme, co nám prospívá a co ne 1, 2, 3
Umíme připravit slavnostní stůl pro narozeninovou oslavu 2, 6
Chci být fit Umíme se správně oblékat – hry, výtvarné práce 1, 2, 3
Chodíme na školní zahradu, sportujeme, pobýváme na čerstvém vzduchu 6
Účastníme se sportovních akcí a kroužků, pořádáme sportovní olympiádu 6

Každý školní rok tvoří školní družina roční plán, který vychází z tematických celků ŠVP ŠD
a navazuje na školní vzdělávací program školy. Při plánování jednotlivých činností a aktivit spolupracuje školní družina s vyučujícími a navazuje tak na vyučování. Roční plán je rozpracován do měsíčních a týdenních celků.

12. Podmínky přijímání uchazečů do školní družiny

O přijímání žáků do školní družiny rozhoduje ředitel školy, a to na základě vyplněných náležitostí v písemné přihlášce a splněných kritérií pro přijetí, s ohledem na kapacitu školní družiny. Platnost přihlášky do školní družiny je jeden rok.

Kritéria pro přijímání žáků do školní družiny: a) věk účastníků

b) ročník, který žák navštěvuje

Zákonní zástupci jsou seznámeni při zápisu do školní družiny s „Vnitřním řádem školní družiny“, „Směrnicí o vyzvedávání žáka ze školní družiny“ a směrnicí „Úplata ve školní družině“.

Školní vzdělávací program pro zájmové vzdělávání je přístupný na webových stránkách školy a školní družiny www.zschocho.cz nebo u vychovatelů jednotlivých oddělení.