Přeskočit na obsah Přeskočit na navigaci Přeskočit na navigaci

I když o tom málokdo ví, připravovat nový školní rok začínáme v podstatě již v době, kdy probíhá příprava na „Zápis do prvních tříd“ a je potřeba si ujasnit, kolik dětí bude od září navštěvovat naši školu, stanovit počty jednotlivých tříd a jejich rozmístění, oddělení školní družiny a ujasnit si i to, jak to bude s individuální podporou žáků.

Při pohledu zvenčí nejsou tyto přípravy příliš patrné a vše snadno může vypadat tak, že když jeden rok končí, tak prostě jednoduše může začít nový. Ale není to tak jednoduché. Kvalita školy se odvíjí od lidí ve škole. Proto příprava nového školního roku začíná od zaměstnanců školy. Plánuje se složení pedagogického sboru a rozdělení předmětů. Každý rok vzniká nová potřeba individuální podpory žáků, a tím i hledání nových asistentů pedagoga. Nepřipravuje se jen výuka, ale i programy ve školní družině a školním klubu. Plánují se i lidé pro zajištění provozu školy, a to jak po stránce údržby a úklidu.

Mnozí lidé si také myslí, že rozvrh hodin, který funguje v jednom školním roce, může fungovat i v tom nadcházejícím. Tak to ale bohužel není. Každý rok se staví nový rozvrh hodin, a protože si učitelé většinou drží své třídy a skupiny, jiní se točí ve skupině ročníků, proměňuje se spolupráce učitelů ve výuce jednotlivých předmětů, mění se počty vyučovacích hodin. Do rozvrhu hodin je potřeba umístit mnoho takzvaných „učitelohodin“.

 

Co nás čeká programově v novém školním roce? Podrobné kalendárium najdete na webu školy v Kalendáři akcí. Zde najdete data školních prázdnin, jednotlivých ředitelských dnů, třídních schůzek. Jsou naplánovány pobytové akce, projekty, ale také například zápis do 1. tříd a s ním související Dny otevřených dveří.

Do programu nového školního roku 2023 jsme zařadili celoroční intenzivnější přípravu žáků devátých tříd na další studium, a tím i na přijímací zkoušky. Chtěli bychom tím všem deváťákům pomoci a usnadnit přechod ze základní na střední školu. Do programu nového školního roku se dostává ale i péče o děti, které vyžadují individuální podporu. Jedná se jak o děti s talentem a nadáním, tak i o děti se speciálními vzdělávacími potřebami, ale také o děti s odlišným mateřským jazykem. Pro tyto děti je potřeba připravit jak vzdělávací program, tak individualizovanou podporu, která dost často souvisí s jejich výukou i mimo třídu, s prací v malých skupinách, tak i v individuální výuce. Tím se na nový školní rok připravuje i školní poradenské pracoviště, které se skládá z výchovných poradců, sociálního pedagoga a metodika prevence.

V novém školním roce myslíme i na programy navazující na výuku. Připravujeme programy pro našich 5 oddělení školní družiny, které navštěvují žáci 1. – 3. tříd a školního klubu pro žáky od 4. ročníku. Pro školní rok je připraveno i studijní centrum školy a školní knihovna, které umožňují nejen si vypůjčit knihy, ale i připravovat se na výuku, sepsat a nachystat seminární práci či jiné školní zadání. Na činnost družiny, klubu a studijního centra navazují i kroužky, které dětem nabízí jak Dům dětí, tak ZUŠ, či sportovní kluby v Chocni.

 

Děti potřebují mít dostatek energie na školní práci, mimoškolní aktivity, ale mají mít v průběhu týdne i čas na odpočinek a na kamarády. Právě v září je dobré plánovat programy na školní prázdniny a víkendy roku.

I ve škole připravujeme různé typy pobytových akcí. Na začátku školního roku pojedou žáci šestých tříd na adaptační kurzy. V tomto roce opět žáky 1. – 4. tříd čeká plavecký kurz. 4. třídy čeká „Škola v přírodě“ Plánujeme také lyžařský kurz pro žáky 2. stupně.
V neposlední řadě se chystáme i na různé školní svátky a rituály. Například před Vánoci proběhne Zpívání na schodech spojené s překvapením, v červnu již tradičně poběží 1. stupeň „T – mobile běh“, plánujeme Sportovní den pro oba stupně a školní rok již tradičně zakončíme loučením s žáky devátých tříd.

Takto jsme ve zkratce připravili nový školní rok, na který se již moc těšíme a který zahajujeme první školní den v 8:00 pro žáky 2. – 9. tříd a v 9:00 Zahradní slavností pro žáky 1. tříd a jejich rodiče.

Mgr. Soňa Teplá, ředitelka školy