Přeskočit na obsah
Konec menu
Úvod > Projekty > Školy pro venkov

Školy pro venkov

logolinkI_bar.

Naše škola je zapojena do projektu Školy pro venkov. Projekt je spolufinancován ESF a státním rozpočtem. Cílem tohoto projektu je mapování okolí školy z pohledu přírodopisného a historického. Na projektu jsme začali pracovat na podzim roku 2010 a ukončen by měl být v roce 2013. Během tohoto projektu by měli žáci spolu se svými pedagogy vytvořit regionální učebnici a pracovní sešit, které budou v dalších letech slopužit našim žákům. Něktré pasáže těchto studijních materiálů budou také v anglickém jazyce, což bude sloužit k praktickému využití angličtiny při výuce. Dále bychom měli vytvořit informační materiál – brožurku, která podpoří turismus v okolí Chocně. Texty, které se budou vázat k tématům učebnice se budou objevovat ve školním časopise, který budeme vydávat jednou za čtrvt roku.

Důležitým faktem je, že škola veškeré finanční prostředky na práci na projektu získá z jiných než vlastních zdrojů. Již jsme obdrželi barevnou laserovou tiskárnu s náhradním tonerem, notebook, dataprojektor, dva fotoaparáty, kameru, 5 kusů GPS. Toto vybavení je v hodnotě asi 80000,-Kč. Veškeré tisky materiálů – učebnic, pracovních sešitů a turistických letáčků budou na profesionální úrovni a bude je provádět tiskárna.

Práci na projektu budeme průběžně prezentovat na našim webových stránkách.                                 I.Nováková

Fotografie z úvodního semináře projektu, kterého se zúčastnili i pedagogvé naší školy, kteří na projetu spolupracují.

skoly_pro _venkov

Veškeré informace o projektu jsou také prezentovány na webových stránách Mas nad Orlicí.

http://www.nadorlici.cz/skoly-pro-venkov.html

Projekt Školy pro venkov má své webové stránky http://www.skolyprovenkov.ostrozsko.cz/  , na kterých publikuje i naše škola. Na těchto stránkách si můžete přečíst o aktivitách, které v rámci projetku v naší škole probíhají. Dále si můžete prohlédnout fotografie  z projektových činností.

O práci na projektu se můžete více dozvědět na webových stránkách http://www.skolyprovenkov.ostrozsko.cz/

Zde najdete školy spolupracující a také aktivity naší školy, které se uskutečňují v rámci projektu Školy pro venkov.

 

Co se děje v projektu?

Jak jste se již dočetli v předešlých číslech časopisu, je naše škola zapojena do evropského projektu „Školy pro venkov“.

V tomto školním roce pracuje projektový tým v rámci těchto povinně volitelných předmětů: dějepisný seminář, ekologická výchova, výpočetní technika a konverzace v anglickém jazyce. Další žáci se projektu účastní i v běžných hodinách (dějepis, přírodopis, výtvarná výchova, vlastivěda) a mimo školu (fotografování). Velmi si vážíme pomoci všech!

Žáci 8. ročníku ve volitelném předmětu ekologická výchova fotografovali zajímavá místa v parku a přírodní rezervaci Peliny. Ze zpracovaných fotografií pak připravili pracovní list – úkolem je najít místo podle přírodního detailu. Žáci 7. ročníku se zabývali místními názvy v Chocni a jejím nejbližším okolí. Zjišťovali, jak tato pojmenování vznikla a k čemu se vztahovala. Z těchto pojmenování sestavují rejstřík, který bude součástí naší regionální učebnice.

V dějepisném semináři se 7. ročníky zaměřily na téma „železnice“. Žáci pracovali se starými příběhy z prostředí železnice i s odbornými publikacemi a vyrobili pexeso pro regionální učebnici. S historií železniční dopravy v Chocni jim pomohli žáci 9. ročníků.

Následně se 7. i 8. ročník zaměřil na historii města a šlechtické rody, které naše město vlastnily. V rámci výuky několikrát navštívili Orlické muzeum, kde viděli mnoho věcí „na vlastní oči“. Rovněž k tomuto tématu žáci vyrobili pexeso a skládačku s místními šlechtickými erby.

Na jaře chystáme opět tematické vycházky po městě. Při první vycházce budeme hledat erby a další detaily na historických budovách.

Žáci 8. ročníků mají nyní rozpracované téma „Válka u nás“ – shromažďují informace o válečných událostech v místě svého bydliště. Při další vycházce se proto blíže seznámíme s pamětními deskami v Chocni, k.

V anglickém jazyce žáci 7. ročníků na podzim vyrobili brožury o svém městě nebo vesnici. Napsali text, využili vlastní fotografie a hodily se jim i dovednosti z oblasti práce s počítačem. Každá skupinka pak prezentovala svoji práci i ústně. Hotové brožurky jsou vystaveny na webu projektu.

V anglické konverzaci jsme pak na toto téma navázali dramatizací místní pověsti. Žáci napsali scénář, připravili rekvizity a představení nacvičili. Celá pověst se natáčela na video.

Po dokončení této části projektu jsme se opět zaměřili na Choceň. Pracovali jsme s texty, internetem, mapami, informačními letáky a brožurami, navštívili jsme i Orlické muzeum.

Na základě získaných informací jsme si připravili scénář k filmu, jehož součástí se stala i předem připravená pověst. Hotový snímek najdete na webu školy www.zschocho.cz

Do projektu se zapojili i žáci počítačového semináře. Učí se fotografovat, upravovat fotografie v počítači a podílejí se na přípravě školního časopisu.

Na jaře bude  také další fotoseminář pro všechny zájemce, sledujte nástěnky a školní web!

O výstupy z projektu neochudíme ani naše žáky z 1. stupně. Určitě si v rámci vlastivědy, přírodovědy nebo angličtiny vyzkoušejí některé pracovní listy nebo je pozveme na zajímavou vycházku po městě.

Školní projektový tým: Mgr. Ilona Nováková, Mgr. Lada Cejpová, Mgr. Lenka Svobodová, Mgr. Miroslav Nešpořík, Mgr. Pavlína Hrabětová