Přeskočit na obsah Přeskočit na navigaci Přeskočit na navigaci

INTEGROVANÝ REGIONÁLNÍ OPERAČNÍ PROGRAM

SPECIFICKÝ CÍL SC 4.1: Posílení komunitně vedeného místního rozvoje za účelem zvýšení kvality života ve venkovských oblastech a aktivizace místního potenciálu

Cílem projektu je zvýšit kvalitu zájmového, neformálního vzdělávání dětí a mládeže prostřednictvím vybudování řemeslně-rukodělné dílny, která bude splňovat požadavky na moderní výukové zázemí s důrazem na možnost praktického zapojení žáků.

Výstupem projektu budou:

  • jedna zrekonstruovaná řemeslně rukodělná dílna včetně vybavení nábytkem

Realizací uvedené aktivity dojde k naplnění specifického cíle výzvy č. 68, kterým je SC 4.1: Posílení komunitně vedeného místního rozvoje za účelem zvýšení kvality života ve venkovských oblastech a aktivizace místního potenciálu, což je plně v souladu s cílem projektu. Specifický cíl přispívá k dosažení cíle Strategie Evropa 2020. Očekávaným výsledkem je vyšší dostupnost kvalitního volnočasového zázemí ve vzdělávání dětí a mládeže technické výchovy. Pro řešení problematiky nedostatku absolventů technických profesí je potřeba mj. dobudovat infrastrukturu neformálního vzdělávání s moderním zázemím pro výuku těchto předmětů a podchytit tak přirozený zájem žáků objevovat svět techniky.

Projekt rovněž přispívá i k řešení problematického nedostatku absolventů technických profesí,
kdy realizace aktivit napomůže ke zlepšení infrastruktury volnočasového vzdělávání, především získání moderního zázemí, čímž bude moci být více a lépe podchycen přirozený zájem dětí a mládeže objevovat svět fyziky a chemie a přírodních věd.

Původní stav:

Nový stav: