Přeskočit na obsah Přeskočit na navigaci Přeskočit na navigaci

Nová multimediální učebna

Na naší škole byla vybudována nová multimediální učebna, která byla realizována na základě projektu: 11703 – Integrovaný regionální operační program, CZ.06.4.59/0.0/0.0/16_075/0011850

Specifické cíle projektu zahrnují vybudování multimediální učebny. Realizace projektu přispěje k naplnění specifického cíle 2.4 Zvýšení kvality a dostupnosti infrastruktury pro vzdělávání a celoživotní učení. Tohoto cíle bude dosaženo investicí do pořízení vybavení školy s důrazem na rozvoj klíčových kompetencí žáků ve vazbě na budoucí uplatnění na trhu práce.

Předmět projektu
Podstatou projektu je vybudování multimediální učebny. V rámci předloženého projektu dojde k pořízení učebních pomůcek, nábytku a IT vybavení. Pro zajištění maximální plynulé funkčnosti multimediální učebny bude vybavení doplněno o síťovou infrastrukturu skládající se ze síťových prvků.
Projekt je zaměřen na vybudování multimediální učebny odpovídající současnému vývoji a moderním výukovým metodám pro praktické i teoretické vyučování tak, aby byla na požadované úrovni technického vývoje a umožňovala rozšíření moderních forem výuky a zvýšila zájem žáků o výuku cizích jazyků, informačních technologií a pracovního vyučování. Multimediální učebna navazuje na klíčové kompetence komunikace v cizích jazycích, technické a řemeslné obory a práce s digitálními technologiemi.

Hlavní cíle projektu
Hlavním cílem projektu je zvýšení kvality a dostupnosti infrastruktury pro výuku žáků v klíčových kompetencích ve vazbě na budoucí uplatnění na trhu práce v Základní škole M. Choceňského, Choceň.

Dílčí cíle
Dílčí cíle, které povedou k naplnění hlavního cíle:  Vybudování multimediální učebny

Výstupy projektu
Výstupem projektu bude modernizovaná učebna, jež odpovídá současnému vývoji a moderním výukovým metodám pro praktické i teoretické vyučování. Nově modernizovaný prostor umožní rozšíření moderních forem výuky, aktivní zapojení žáků do výuky, zvýší motivaci a zájem žáků k učení se cizích jazyků, informačních technologií a pracovního vyučování.

 

Původní stav učebny k nahlédnutí: multim.

Nová moderní učebna:

Nová počítačová učebna s monitory