Přeskočit na obsah
Konec menu
Úvod > Projekty > e-Twinning – komunita škol v Evropě

e-Twinning – komunita škol v Evropě

e-twinningSpolupráce může probíhat na několika úrovních: mezi učiteli, skupinami učitelů, knihovníky, řediteli, žáky či celými třídami. eTwinning se může stát přirozenou, nedílnou součástí školního života žáků, studentů i pedagogů. Je příležitostí pro všechny mladé Evropany, kteří se mohou během studia účastnit vzdělávacího projektu s partnery z dalších evropských zemí. Taková zkušenost je velmi významná pro posilování evropského rozměru ve vzdělávání, pro povědomí mladých lidí o různorodosti multilingvální a multikulturní společnosti a jejich dovednosti vzdělávat, žít a pracovat kdekoliv v Evropě.

Komu je eTwinning určen?

Iniciativa eTwinning je otevřena všem typům mateřských, základních a středních škol; nejde o dotační typ vzdělávacího programu, jaké existují v rámci Evropské unie – nemá vymezená kritéria účasti ani termíny pro zapojení či předkládání projektů. eTwinning je službou, která tvoří rámec pro mezinárodní spolupráci škol, které mohou jednoduchým způsobem navazovat partnerství a realizovat takovou aktivitu (mezinárodní vzdělávací projekt), kterou ony považují za užitečnou, kde si samy určí začátek a konec spolupráce s partnerskými školami.

Co mohu jako učitel udělat pro přípravu projektu v rámci aktivity eTwinning?

Jestliže se rozhodnete pro spolupráci v rámci aktivity eTwinning, je třeba nejdříve najít partnerskou školu v EU a zvolit obsah (téma) partnerství. Zvolit téma můžete tak, aby sloužilo Vašemu předmětu, Vaší vzdělávající se skupině nebo tak, že bude možné spolupráci pojmout z pohledu více předmětů a práce na projektu tak bude přínosem pro celou školu. Ještě předtím, než začnete partnerskou školu hledat, pomůže Vám stanovit si kritéria pro její výběr: jaká by měla být věková kategorie žáků či studentů, z jaké by mohli být země, jaké jazyky by měli ovládat aj. Dále je důležité vzít při domlouvání projektu v úvahu realitu podmínek partnerské školy – rozvrh, období prázdnin, svátky, školní výlety, přístupnost počítačové učebny atd. Pokuste se získat pro spolupráci co nejvíce kolegů a uvažujte o možnostech mezipředmětového vyučování. Hlavně však nezapomeňte na své studenty, pro které by účast v projektu měla být zajímavá a přínosná. Odpovědi na mnohé své otázky najdete na národním nebo evropském portálu eTwinning či prostřednictvím tzv. helpdesku, ve kterém pracuje skupina učitelů připravených Vám pomoci a zodpovědět Vaše dotazy.

Kde a jak mohu najít partnerskou školu?

Někteří z Vás již mají kontakty na evropské školy z projektů realizovaných např. v rámci programu Comenius, nebo jiných evropských aktivit. Je možné této navázané spolupráce využít a podpořit ji zapojením se do aktivity eTwinning. Pro ty z Vás, kteří ještě partnery nemají, je k dispozici nástroj pro vyhledávání partnerských škol podle zadaných požadavků. Tento nástroj je dostupný všem školám zaregistrovaným na portálu www.etwinning.net (doména mezinárodního portálu je net, pozor na záměnu s cz, což je tato informační webová stránka), kde najdete vše, co budete k účasti v aktivitě eTwinning potřebovat.

Co lze v rámci programu eTwinning uskutečnit?

Spolupráce v programu eTwinning může probíhat jako součást jakéhokoli vyučovacího předmětu na Vámi vybrané téma. Máme pro Vás tyto doporučení:

 • připravujte aktivity slučitelné s národním vzdělávacím programem v zemích partnerských škol (v ČR s Vaším ŠVP),
 • při projektu můžete využít jak informační a komunikační technologie, tak tvořivé aktivity v rámci výuky mimo počítače (např. metody projektového vyučování).

Na portálu eTwinning najdete sekci Nápady a příklady spolupráce, která Vám může poskytnout inspiraci. Sekce obsahuje modelové projekty, témata a scénáře či příklady společných aktivit.

Program eTwinning může hrát významnou roli v propojení nejen škol, ale také společenství, které je obklopují. Mezi městy a regiony existuje dlouholetá tradice partnerské spolupráce. Tato síť se díky aktivitě eTwinning může rozšířit i mezi školy, mezi jejich učitele, žáky a jejich rodiče, místní orgány státní správy a samosprávy, kulturní instituce, média, firmy a stát se tak základem pro rozvoj evropské občanské společnosti. (Tip: Vaše partnerství eTwinning může být podporou pro poskytnutí finanční dotace z různých zdrojů na společné setkávání, výměnné pobyty a podobné aktivity vyžadující finanční prostředky.)

Jak mi může evropský portál eTwinning pomoci?

Portál eTwinning poskytuje všechny důležité informace, nástroje, materiály a dokumenty, které jsou potřebné pro přípravu, plánování a rozvíjení spolupráce: novinky, nápady a inspirace, nástroj pro hledání partnerů, prostor pro spolupráci, pedagogickou podporu, galerii projektů, zdroje informací. Vše je v českém jazyce. Aktivity programu eTwinning podporuje i helpdesk, kde získáte odpověď na Vaše dotazy týkající se zařazení projektu do výuky. Pracovníci helpdesku jsou učitelé, kteří se zájemci komunikují přes e-mail nebo chat, motivují je, podporují a zjišťují jejich potřeby a to vše v národních jazycích.

Evropský portál eTwinning je tvořen několika úrovněmi služeb, které můžete využívat. Po registraci na portálu získáte přístup k databázi škol v Evropě, budete moci využívat nástroje pro virtuální komunikaci, na propojení Vašich tříd s třídami v Evropě a další technologickou a metodickou podporu pro spolupráci s partnery.

Proč bych se měl jako učitel do aktivity eTwinning zapojit?

Důvodů by se našlo jistě více. Mezi nejdůležitější cíle patří:

 • motivovat studenty tím, že budou dělat něco netradičního, nového a zajímavého,
 • využít informační a komunikační technologie, které zkracují vzdálenosti a umožnit tak studentům a učitelům navštívit a prozkoumat i jinak vzdálené a obtížně dostupné kouty Evropy,
 • poznat vzdělávací systémy v jiných evropských zemích,
 • seznámit se a vyměnit si nápady s jinými učiteli a obohatit tak své zkušenosti,
 • dozvědět se něco o jiných kulturách a seznámit ostatní s naším prostředím, abychom tak zvýšili povědomí o kulturní různorodosti,
 • představit nový způsob výuky na naší škole rodičům, místní komunitě, institucím školské správy a mnohým jiným,
 • rozvinout spolupráci v rámci své školy, zavést mezipředmětové vyučování a tak si rozšířit vlastní znalosti určitého předmětu nebo oboru,
 • zlepšit si znalosti cizího jazyka,
 • zdokonalit své vlastní metody učení díky poznatkům a zkušenostem z partnerských škol.

Musím být odborníkem na informační a komunikační technologie?

Odpověď zní ne. Cílem programu eTwinning není seznámit studenty a učitele s informačními a komunikačními technologiemi jako takovými, ale umožnit vyučujícím používat je v běžné výuce. Technika sama o sobě není hlavní náplní aktivity eTwinning, podstatný je obsah a přínos partnerství mezi školami.

Pokud potřebujete některé základní dovednosti využití ICT, oslovte např. ICT koordinátory na Vaší škole nebo využijte nabídky pomoci na národním a centrálním portálu eTwinning. Můžete kdykoliv kontaktovat helpdesk či Národní podpůrné středisko a požádat o pomoc. Brzy zjistíte, že informační technologie Vám velmi ulehčí spolupráci. Je to nejrychlejší a nejefektivnější způsob, jak být v kontaktu s partnerskou školou a hlavně je to způsob zajímavý pro žáky a studenty.

Jaké země jsou do projektu zapojeny?

Většina členských států Evropské unie (Belgie, Bulharsko, Česká republika, Dánsko, Estonsko, Finsko, Francie, Irsko, Itálie, Kypr, Litva, Lotyšsko, Lucembursko, Maďarsko, Malta, Německo, Nizozemí, Polsko, Portugalsko, Rakousko, Rumunsko, Řecko, Slovensko, Slovinsko, Španělsko, Švédsko, Spojené království Velké Británie a Severního Irska), dále Island a Norsko.

Bližší informace naleznete na stránkách e-Twinningu.