3. A

Informace a akce: 

Příští návštěva knihovny: 17.10.  výměna knih bude spojena s besedou.

23.10. divadelní představení Malý princ

Čtenářská dílna bude letos v rámci rozvrhu každé úterý. Prosím o dohlédnutí, aby měly děti svoji knihu.

Děti si mají nosit učebnice z českého jazyka, matematiky, anglického jazyka a prvouky dle rozvrhu, prosím o dohlédnutí na přípravu aktovky.

Domácí úkoly mají děti pondělí až čtvrtek.

Čtenářský kroužek pro zájemce od 4.10. (dále každý čtvrtek od 13 do 14 hodin).

Deskové hry, přírodovědný kroužek a doučování z českého jazyka a z matematiky rovněž začíná od října.

 

Učivo:

Český jazyk – opakování učiva – nauka o slově – slovo nadřazené, podřazené, souřadné, synonyma (slova souznačná), antonyma (protikladná), mnohoznačná, citově zabarvená.

Matematika – násobilka, sčítání a odčítání do 100, slovní úlohy, opakování učiva v jednotlivých prostředích. Písemné sčítání. Indické násobení.

Anglický jazyk – lekce 2 – školní potřeby, barvy

Prvouka – Obec, krajina v okolí domova, jsme Evropané, Česká republika.

Procvičování učiva:

http://www.matika.in/cs/  – skupina Hejného matematiky

https://www.gramar.in/cs/  Český jazyk 2.-5.ročník

https://elt.oup.com/student/happystreet/level1/?cc=us&selLanguage=en   – 3.ročník

http://www.onlinecviceni.cz/exc/list_sel_topics.php

http://www.skodahrou.cz/

Rozvrh hodin

Rozvrh se načítá ...

Výukové materiály

Nezveřejněny žádné materiály.