Přeskočit na obsah
Konec menu
Úvod > Naše škola > Dokumenty > Školní řád

Školní řád

Základní škola M. Choceňského, Choceň

Mistra Choceňského 211, 565 01 Choceň

2. Školní řád
Vypracoval: Mgr. Ilona Nováková, ředitelka školy
Schválil: Mgr. Ilona Nováková, ředitelka školy
Směrnice nabývá platnosti ode dne: 4.9.2017
Směrnice nabývá účinnosti ode dne: 4.9.2017

Na základě § 30 zákona č. 561/2004 Sb. o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon) v platném znění vydává ředitelka školy tento Školní řád. Základem našeho vzájemného setkávání je dodržování pravidel slušného chování, vzájemná úcta a respekt.

Mějme vždy na paměti tři P – Pozdrav, Popros, Poděkuj.

Nebuďme slepí ke svému okolí, kde je třeba, pomozme, napomeňme, přivolejme pomoc. Necháme-li někomu jinému ubližovat nebo ničit věci ostatních, aniž bychom cokoliv učinili, může se to stát i nám!

Ve škole i na školních akcích na veřejnosti se chovej tak, abys svým jednáním nepoškozoval jméno školy.

 

 1. Práva a povinnosti všech účastníků výchovně vzdělávacího procesu

 

1.1. Škola a žáci

Stal/a ses dobrovolně žákem naší školy.

Jako žák této školy máš právo:

Jako žák této školy máš také povinnosti:

 1. a) Řádně docházet do školy a řádně se vzdělávat.
 1. b) Dodržovat školní řád a další řády, předpisy a pokyny školy, s nimiž jsi byl/a seznámen/a.
 1. c) Plnit pokyny pracovníků školy vydané v souladu s právními předpisy a řádem školy.
 1. d) V době vyučování a všech akcích pořádaných školou dodržovat pravidla slušného chování vůči pedagogickým i nepedagogickým zaměstnancům školy a ostatním osobám a vůči spolužákům. Nedodržování pravidel slušného chování se považuje za porušení školního řádu, hrubé neslušnosti
  a urážlivé chování se považuje za hrubé porušení školního řádu.
 2. e) Opakované hrubé slovní a fyzické útoky žáka vůči zaměstnancům školy nebo vůči ostatním žákům se považují za zvláště závažné porušení školského zákona. Dopustí-li se žák takovéhoto jednání, oznámí ředitel školy tuto skutečnost orgánu sociálně právní ochrany dětí a státnímu zastupitelství do následujícího dne poté, co se o tomto dozvěděl.

 

1.2. Škola a zákonní zástupci

Pro své dítě jste svobodně vybrali tuto školu.

Jako zákonní zástupci nezletilých žáků máte právo:

 1. Na informace o průběhu a výsledcích vzdělávání svého dítěte.
 1. b) Volit a být voleni do školské rady nebo do výboru SRPŠ.
 1. c) Vyjadřovat se ke všem rozhodnutím týkajících se vzdělávání svého dítěte.
 1. d) Na informace a poradenskou činnost školy v záležitostech týkajících se vzdělávání podle zákona č. 561/2004 Sb. (školský zákon).

Jako zákonní zástupci nezletilých žáků máte povinnost:

 1. a) Zajistit, aby žák docházel řádně do školy.
 1. b) Dokládat důvody nepřítomnosti žáka ve vyučování.
 1. c) Na vyzvání ředitele školy se osobně zúčastnit projednávání závažných otázek týkajících se vzdělávání svého dítěte.
 2. d) Informovat školu o změně zdravotní způsobilosti, zdravotních obtížích žáka nebo jiných závažných skutečnostech, které by mohly mít vliv na průběh vzdělávání.

Na základě doporučení pedagogicko-psychologické poradny, a pokud o to požádáte, může škola zpracovat individuální vzdělávací plán žáka.

 1. e) Poskytovat údaje nezbytné pro vedení školní matriky (viz školský zákon).

 

1.3. Školní psycholog

Ve škole působí školní psycholog. Poskytuje žákům, jejich zákonným zástupcům a pedagogům komplexní službu, která vychází ze standartních činností vymezených ve vyhlášce č. 72/2005 Sb. v platném znění. Školní psycholog spolupracuje s učiteli, podílí se na třídnických hodinách, poskytuje poradenské konzultace žákům, kteří ho vyhledají, provádí anonymní anketní šetření a průzkumy ve škole, podílí se na školních aktivitách. Je členem školního poradenského pracoviště.

 

 1. Provoz a vnitřní režim školy

 

2.1. Režim činnosti ve škole

– Školní budovy se pro žáky otevírají v 7.35 hodin. Žák vstupuje do školy nejpozději 10 minut před zahájením výuky prostorem šaten, kde si odloží svršky a přezuje se do hygienicky a bezpečnostně nezávadné obuvi (sportovní obuv jen na sportovní činnosti). Nejpozději v 7.50 hod. jsou žáci ve svých třídách. Určené žákovské služby tříd, které mají společné šatny, tyto prostory uzamykají. Žáci, kterým začíná vyučování nultou hodinu, vstupují do školy spolu se svým vyučujícím, na kterého čekají před školou.

– Po celou dobu školního vyučování nesmí žák bez souhlasu vyučujícího opustit budovu školy. Výjimku tvoří: polední přestávka na oběd, přestávka před nepovinnými předměty a kroužky v odpoledních hodinách.

– Škola umožňuje žákům stravování v samostatné PO Školní jídelna Choceň. Organizační pravidla
a pravidla chování se řídí předpisy této organizace. Žáci jsou s nimi seznámeni na začátku školního roku.

– Vyučovací hodina trvá 45 minut. V odůvodněných případech lze vyučovací hodiny dělit, spojovat
a organizovat jinou formou. Vyučování na celé škole může také probíhat v projektech, blocích a podobně. Odlišná doba ukončení vyučování je oznámena zákonným zástupcům (nejpozději den předem).

– Přestávky mezi vyučovacími hodinami jsou desetiminutové, velká přestávka trvá 15 minut. Přestávka mezi dopoledním a odpoledním vyučováním trvá minimálně 50 minut. V případech hodných zvláštního zřetele lze zkrátit některé desetiminutové přestávky na nejméně 5 minut a přestávku mezi dopoledním
a odpoledním vyučováním na nejméně 30 minut. Při zkracování přestávek ředitel školy přihlédne
k základním fyziologickým potřebám žáků.

– Po zazvonění čekají žáci na svých místech na příchod vyučujícího a mají připraveny na lavici všechny potřeby pro nastávající hodinu (zejména žákovskou knížku, psací potřeby, sešit, učebnici apod.). Přicházejícího vyučujícího zdraví žáci mlčky a povstáním. Nedostaví-li se vyučující 5 minut po zahájení hodiny do třídy, oznámí toto žákovská služba vedení školy a v jejich nepřítomnosti v kanceláři školy.

– Jestliže se žák nemohl z vážných důvodů připravit na vyučování nebo nemá v pořádku pomůcky, slušně se omluví na začátku vyučovací hodiny. Při vyučování nevyrušuje, aktivně se účastní práce v hodině
a udržuje své pracovní místo v pořádku a čistotě. Zadané úkoly si zapisuje. Po skončení vyučování žáci uklidí místnost, ve které se učili.

– Do odborných učeben, které nejsou kmenovými učebnami, vstupují žáci jen s vyučujícím a na jeho přímý pokyn. Žáci jsou na začátku roku poučeni o dodržování bezpečnosti při výuce odborných předmětů, seznámeni s řády odborných učeben a jsou povinni pravidla bezpečnosti dodržovat. O poučení provede učitel záznam do třídní knihy.

Úřední záležitosti si žáci vyřizují v kanceláři školy před vyučováním od 7:35 do 7:50 a v době od 12:00 -14:00 hodin, ve středu od 14 do 18 hod.

– Po skončení vyučování (dopoledního i odpoledního) odcházejí žáci z uklizené třídy za dohledu učitele vyučujícího k šatně nebo do školní družiny a školního klubu.

– Třídy jsou uzamčeny po skončení výuky a o volných hodinách.

Školní družina je v provozu pro přihlášené žáky v pracovních dnech ráno od 6.00 do 7.40 hodin. Po skončení vyučování od 11.40 do 17:00 hodin. Školní klub je určen pro žáky z budovy I. Od 6:45 do 7:45
a odpoledne kromě čtvrtka, kdy klub začíná v 11:30, mohou žáci klub navštěvovat od 12:30 do 14:30 hodin.

– Žák pravidelně nosí do školy žákovskou knížku, kterou předkládá na vyzvání vyučujícímu. Zapomenutí žákovské knížky nahlásí vyučujícímu příslušného předmětu a TU. Žákovskou knížku udržuje v čistotě
a pořádku. O ztrátě žákovské knížky žák neprodleně informuje TU. O vydání duplikátu žákovské knížky, který je zpoplatněn, žádá zákonný zástupce písemnou formou.

 

2.2. Režim při akcích mimo školu

Při akcích mimo školu zajišťují učitelé nebo zaměstnanci školy dohled 20 minut před stanovenou dobou shromáždění. Místo, čas shromáždění žáků a skončení akce prokazatelně oznámí pedagogičtí pracovníci zajišťující dohled nejméně dva dny předem zákonným zástupcům prostřednictvím žákovské knížky nebo informačního lístku s návratkou.

– Při organizaci výuky při akcích souvisejících s výchovně vzdělávací činností školy mimo místo, kde se uskutečňuje vzdělávání, stanoví zařazení a délku přestávek pedagog pověřený vedením akce podle charakteru činnosti a s přihlédnutím k základním fyziologickým potřebám žáků.

– Při přecházení žáků na místa vyučování či jiné akce mimo budovu školy se žáci řídí pravidly silničního provozu a pokyny doprovázejících osob. Před takovýmito akcemi doprovázející učitel žáky prokazatelně poučí o bezpečnosti. Pro společné zájezdy tříd, lyžařské kurzy, školy v přírodě platí zvláštní bezpečnostní předpisy, se kterými jsou žáci předem seznámeni. Při pobytu v ubytovacích zařízeních se žáci podřizují vnitřnímu řádu těchto zařízení a dbají všech pokynů pracovníků těchto zařízení.

– Za dodržování předpisů o BOZ odpovídá vedoucí akce, který je určen ředitelem školy.

– Součástí výuky je také výuka plavání a lyžařský výcvik ve vybraných třídách. Do výuky mohou být zařazeny také další aktivity jako bruslení, cyklistika, pobyt v přírodě, atd. Těchto aktivit se mohou účastnit pouze žáci zdravotně způsobilí, jejichž rodiče o tom dodají škole písemné potvrzení.

– Chování žáka na mimoškolních akcích je součástí celkového hodnocení žáka včetně klasifikace na vysvědčení. Pro závažnou nekázeň na těchto akcích může být žák při pořádání dalších akcí vyřazen
a bude mu ve škole určen náhradní program.

 

2.3. Podmínky pro uvolňování a omlouvání neúčasti žáků z vyučování

– Zákonný zástupce nebo jiná osoba odpovědná za výchovu oznámí (osobně, telefonicky, e-mailem nebo dopisem) důvody nepřítomnosti žáka ve vyučování nejpozději do 3 pracovních dnů od počátku nepřítomnosti, po ukončení nepřítomnosti písemně žáka omluví prostřednictvím omluvného listu
v žákovské knížce (notýsku) třídnímu učiteli nejpozději do 3 pracovních dnů. Zpětné omlouvání hodin nebude školou akceptováno, a to ani na základě lékařského potvrzení. V případě nesplnění této povinnosti bude nepřítomnost žáka považována za neomluvenou a budou z ní vyplývat výchovná opatření. Neomluvená absence je závažným porušením školního řádu.

– Nepřítomnost žáka může být omluvena zdravotními či závažnými rodinnými důvody. Škola, pokud to považuje za nezbytné, může požadovat doložení nepřítomnosti žáka z důvodu nemoci lékařem, a to jako součást omluvenky vystavené zákonným zástupcem.

– Předem známou nepřítomnost dítěte ve škole omluví zákonný zástupce s dostatečným předstihem
a požádá o uvolnění před jejím započetím:

z jedné vyučovací hodiny příslušného vyučujícího (se souhlasem TU),

z jednoho až dvou dnů třídního učitele,

ze tří a více dnů ředitele školy, který určí náhradní způsob vzdělávání žáka.

– V době vyučování je žák 1. stupně uvolněn pouze při osobním vyzvednutí zákonným zástupcem. Žáci
2. stupně jsou uvolněni i na základě písemné žádosti zákonného zástupce s náležitostmi dle vzoru na webu školy. Žádosti o uvolnění telefonem, SMS nebo mailem nebudou akceptovány.

– Při souvislé neplánované nepřítomnosti přesahující dva týdny konzultuje zákonný zástupce s třídním učitelem zajištění optimálního průběhu vzdělávání plnění povinné školní docházky.

– Neomluvenou nepřítomnost do součtu 10 vyučovacích hodin projedná třídní učitel se zákonným zástupcem žáka. Při počtu neomluvených hodin nad 10 svolává ředitel školy nebo jím pověřená osoba výchovnou komisi. Při počtu neomluvených hodin nad 25 je škola povinna informovat orgán sociálně-právní ochrany dětí v místě bydliště dítěte.

– Při ztrátě zájmu o nabízené služby nepovinného předmětu je možné odhlášení jen ke konci pololetí.

 

 1. Podmínky zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví žáků a jejich ochrany před rizikovým chováním a před projevy diskriminace, nepřátelství nebo násilí

Žáci se chovají při pobytu ve škole a na akcích organizovaných školou tak, aby neohrozili život, zdraví ani majetek svůj či jiných osob.

– Dohled nad žáky je zajištěn po celou dobu jejich pobytu ve školní budově, přehledy pověřených osob jsou vyvěšeny na všech úsecích, kde dohledy probíhají.

– Žáci se mimo vyučování nezdržují v prostorách školy, pokud nad nimi není vykonáván dohled způsobilou osobou.

– Žákům je zakázáno manipulovat s elektrickými spotřebiči, vypínači a elektrickým zařízením.

– Větrání tříd velkými okny se provádí jen v průběhu vyučovací hodiny a pod dohledem vyučujícího. Žáci mají zakázáno vyhazovat cokoliv z oken.

– Při výuce ve všech odborných učebnách, v tělocvičnách, hale, dílnách, hřišti apod. zachovávají žáci specifické bezpečnostní předpisy pro tyto prostory dané řádem odborné učebny. Vyučující daného předmětu provedou prokazatelné poučení žáků v první vyučovací hodině školního roku a dodatečné poučení žáků, kteří při první hodině chyběli. O poučení žáků provede učitel záznam. Poučení o bezpečnosti se provádí rovněž před každou akcí mimo školu a před každými prázdninami a ředitelským volnem.

– Všichni zaměstnanci školy jsou při vzdělávání a během souvisejícího provozu školy povinni přihlížet
k základním fyziologickým potřebám žáků a vytvářet podmínky pro jejich zdravý vývoj a pro předcházení vzniku rizikového chování, poskytovat žákům nezbytné informace k zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví.

– Pedagogičtí pracovníci dodržují předpisy k zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví při práci
a protipožární předpisy. Pokud zjistí závady a nedostatky ohrožující zdraví a bezpečnost osob nebo jiné závady technického rázu nebo nedostatečné zajištění budovy, je jejich povinností informovat o těchto skutečnostech nadřízeného a v rámci svých schopností a možností zabránit vzniku škody.

Každý úraz, poranění či nehodu, k níž dojde během pobytu žáků ve školní budově nebo mimo budovu při akci pořádané školou, žáci hlásí ihned vyučujícímu nebo pedagogickému dohledu.

– Při úrazu zaměstnanci školy poskytnou žákovi nebo jiné osobě první pomoc, zajistí ošetření žáka lékařem. Úraz ihned hlásí vedení školy a vyplní záznam v evidenci úrazů, případně vyplní předepsané dokumenty

formuláře. Bez zbytečného odkladu informují zákonné zástupce.

– Pedagogičtí a provozní pracovníci školy nesmí žáky v době dané rozvrhem bez dohledu dospělé osoby uvolňovat k činnostem mimo budovu. Škola odpovídá za žáky v době dané jejich rozvrhem výuky včetně nepovinných předmětů a přestávek.

– Všichni zaměstnanci školy se řídí Minimálním preventivním programem školy a pokyny metodika prevence. Průběžně sledují konkrétní podmínky a situaci ve škole z hlediska výskytu rizikového chování, uplatňují různé formy a metody umožňující včasné zachycení ohrožených žáků.

– Žáci školy mají přísný zákaz nošení, držení, distribuce a zneužívání návykových látek v areálu školy. Porušení tohoto zákazu se bere jako hrubé porušení školního řádu.

Projevy šikanování, rasismu, xenofobie, násilí, omezování osobní svobody, ponižování apod., kterých by se dopouštěli jednotliví žáci nebo skupiny žáků vůči jiným žákům nebo skupinám žáků či zaměstnancům, jsou v prostorách školy a při školních akcích přísně zakázány a jsou považovány za hrubý přestupek proti řádu školy a slušným mravům.

– V případě jakéhokoliv rizikového chování bude škola postupovat podle Metodického pokynu MŠMT popisujícího způsoby využití právních opatření při řešení rizikového chování žáků na školách.

 

 1. Podmínky zacházení s majetkem školy

 

4.1. Zacházení se školním majetkem, učebnicemi a školními potřebami

– Žák má právo užívat zařízení školy, pomůcky a učebnice v souvislosti s výukou a je povinen udržovat
v pořádku všechny věci, které tvoří zařízení školy a třídy
.

– Žák šetrně zachází s učebnicemi a se všemi věcmi, které mu byly svěřeny do osobního užívání.

– Žák udržuje své pracovní místo v pořádku. Před odchodem ze třídy si uklidí své pracovní místo a jeho okolí. Po skončení poslední vyučovací hodiny uloží židli na lavici.

– Žáci nemanipulují s vybavením odborných učeben, s exponáty, modely, elektrickými spotřebiči, ventilacemi, žaluziemi bez přítomnosti vyučujících.

– Dojde-li ke škodě na majetku školy způsobené žákem, prošetří třídní učitel žáka okolnosti, za kterých došlo ke vzniku škody. Následně zváží výchovná opatření a dle situace se podílí na realizaci technických opatření a vymáhání škody.

– Při svévolném poškození majetku školy bude škola požadovat úhradu vzniklé škody (např. úhradu nákladů na opravu) nebo opravení majetku (dle situace žákem, zákonným zástupcem žáka nebo kvalifikovaným pracovníkem).

– Při úmyslném zničení majetku školy nebo při jeho ztrátě bude škola požadovat úhradu vzniklé škody nebo věcnou náhradu.

– Úhradu škody způsobenou na majetku školy žákem bude škola vymáhat u zákonného zástupce žáka.

-Žákům 2. – 9. ročníku jsou bezplatně zapůjčovány učebnice. Žák je povinen chránit učebnice před poškozením, ztrátou nebo zničením. Pokud žák učebnice poškodí či ztratí, je povinen nahradit vzniklou škodu.

Projevy vandalismu jsou posuzovány jako hrubé porušování školního řádu.

 

4.2. Pravidla pro používání žákovských skříněk

– Žákovská skříňka slouží k ukládání oděvů, obuvi a věcí souvisejících s vyučováním (např. oblečení na tělesnou výchovu a pracovní činnosti) a musí v ní být udržován pořádek. Neslouží k ukládání cenných věcí, potravin, učebnic a pracovních sešitů.

– Je-li to možné, škola zapůjčí bezplatně žákovi 2. stupně žákovskou skříňku s jedním klíčkem na dobu užívání. Přestane-li žák žákovskou skříňku využívat (např. na konci školního roku, při odhlášení ze školy, při změně třídy apod.), vrátí klíč školníkovi.

– Při ztrátě nebo poničení klíče uhradí zákonní zástupci žáka finanční částku, která je zapotřebí pro pořízení duplikátu ztraceného nebo poškozeného klíče.

– Žák nebude žákovskou skříňku polepovat ani jiným způsobem upravovat její vzhled, nebude ji násilně otvírat a jinak poškozovat.

– Dojde-li k poškození žákovské skříňky, žák bezodkladně informuje školníka.

– Třídní učitelé mohou provádět namátkovou kontrolu žákovských skříněk.

– V případě nedodržování pravidel pro používání žákovských skříněk může být žákovi skříňka odebrána.

 

4.3. Pravidla pro používání šaten

Šatny jsou určené k odkládání svrchního oblečení a obuvi. Nejsou určené k odkládání učebnic, peněz, mobilních telefonů a jiných cenných věcí.

– Určená služba, u tříd, které mají společnou šatnu, tyto prostory před začátkem vyučování uzamyká a po ukončení výuky odemyká.

– Žákům odcházejícím během výuky šatnu odemyká pověřený žák.

Za věci ponechané po vyučování v šatnách škola neručí.

– Žáci mají zakázáno během výuky a o přestávkách, kromě polední, vstupovat do šaten bez povolení učitele.

 

 1. Výchovná opatření

Porušení či porušování řádu může znamenat omezení práv a privilegií či postih pro toho, kdo tak učinil. Soustavné porušování či vážné porušení řádu školy ze strany žáka je důvodem pro kázeňské opatření:
a) napomenutí třídního učitele,

 1. b) důtku třídního učitele,
 2. c) důtku ředitele školy.

– Škola neprodleně oznámí uložení napomenutí nebo důtky a jeho důvody prokazatelným způsobem žákovi a jeho zákonnému zástupci a zaznamená je do dokumentace školy. Na základě kázeňských opatření udělených žákovi a závažnosti porušení školního řádu, škola může žáka hodnotit sníženou známkou z chování.

 

Práva a povinnosti pedagogů a dalších zaměstnanců

 1. Pedagogičtí i nepedagogičtí zaměstnanci a ostatní osoby ve škole a školském zařízení mají právo vyžadovat od žáků dodržování pravidel slušného chování. Při fyzickém napadení sebe nebo jiné osoby mají právo použít nutné obrany v mezích zákona a následně přivolat Policii ČR.
 2. Zásadně dodržovat partnerský vztah k žákům a k jejich zákonným zástupcům. Respektovat Úmluvu o právech dítěte.
 3. Dbát a dodržovat zásady bezpečnosti práce, požární a civilní ochrany. Před akcemi vyžadujícími poučení žáků vždy toto prokazatelným způsobem provést.
 4. Při hodnocení a klasifikaci žáků se řídit vnitřní normou: Pravidla pro hodnocení výsledků vzdělávání žáků v souladu se Školním vzdělávacím programem „Škola – klíč k životu“.
 5. Dodržovat pracovní povinnosti a pracovní náplně pedagogických a nepedagogických pracovníků školy.
 6. Dodržovat plány a směrnice školy. Akce své i akce, které pořádá pedagog pro žáky, ohlásí minimálně 14 dní předem zástupci ředitele.
 7. Být informován o veškerém dění ve škole a tohoto dění se účastnit.
 8. Vyjádřit své opodstatněné názory ke všem problémům ve škole.

Mgr. Ilona Nováková, ředitelka školy