Přeskočit na obsah
Školní program Elektronická žákovská knížka
Konec menu
Úvod > Naše škola > Dokumenty > Školní řád

Školní řád

 
ŠKOLNÍ ŘÁD ZÁKLADNÍ ŠKOLY M. CHOCEŇSKÉHO, CHOCEŇ
Vypracoval:     Mgr. Ilona Nováková, ředitelka školy a kolektiv pedagogických zaměstnanců
Schválil:           Mgr. Ilona Nováková, ředitelka školy
Směrnice nabývá platnosti ode dne:    16. 9. 2021 (schváleno školskou radou dne 15.9.2021)
Směrnice nabývá účinnosti ode dne:   16. 9. 2021

Na základě § 30 zákona č. 561/2004 Sb. o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon) v platném znění vydává ředitelka školy tento Školní řád. Základem našeho vzájemného setkávání je dodržování pravidel slušného chování, vzájemná úcta a respekt.

Mějme vždy na paměti tři P – Pozdrav, Popros, Poděkuj.

Nebuďme slepí ke svému okolí, kde je třeba, pomozme, napomeňme, přivolejme pomoc. Necháme-li někomu jinému ubližovat nebo ničit věci ostatních, aniž bychom cokoliv učinili, může se to stát i nám!

Ve škole i na školních akcích na veřejnosti se chovej tak, abys svým jednáním nepoškozoval jméno školy.

 1. Práva a povinnosti všech účastníků výchovně vzdělávacího procesu

1.1. Škola a žáci

Stal/a ses dobrovolně žákem naší školy.

Jako žák této školy máš právo:

Jako žák této školy máš také povinnosti:

 1. a) Řádně docházet do školy a řádně se vzdělávat.
 1. b) Dodržovat školní řád a další řády, předpisy a pokyny školy, s nimiž jsi byl/a seznámen/a.
 1. c) Plnit pokyny pracovníků školy vydané v souladu s právními předpisy a řádem školy.
 1. d) V době vyučování a všech akcích pořádaných školou dodržovat pravidla slušného chování vůči pedagogickým i nepedagogickým zaměstnancům školy a ostatním osobám a vůči spolužákům. Nedodržování pravidel slušného chování se považuje za porušení školního řádu, hrubé neslušnosti
  a urážlivé chování se považuje za hrubé porušení školního řádu.
 2. e) Opakované hrubé slovní a fyzické útoky žáka vůči zaměstnancům školy nebo vůči ostatním žákům se považují za zvláště závažné porušení školského zákona. Dopustí-li se žák takovéhoto jednání, oznámí ředitel školy tuto skutečnost orgánu sociálně právní ochrany dětí a státnímu zastupitelství do následujícího dne poté, co se o tomto dozvěděl.

1.2. Škola a zákonní zástupci

Pro své dítě jste svobodně vybrali tuto školu.

Jako zákonní zástupci nezletilých žáků máte právo:

 1. Na informace o průběhu a výsledcích vzdělávání svého dítěte.
 1. b) Volit a být voleni do školské rady nebo do výboru SRPŠ.
 1. c) Vyjadřovat se ke všem rozhodnutím týkajících se vzdělávání svého dítěte.
 1. d) Na informace a poradenskou činnost školy v záležitostech týkajících se vzdělávání podle zákona
  č.
    561/2004 Sb. (školský zákon).

Jako zákonní zástupci nezletilých žáků máte povinnost:

 1. a) Zajistit, aby žák docházel řádně do školy.
 1. b) Dokládat důvody nepřítomnosti žáka ve vyučování viz. bod 2.6. Podmínky pro uvolňování a omlouvání neúčasti žáků z vyučování
 2. c) Pravidelně kontrolovat žákovskou knížku
 3. d) Na vyzvání ředitele školy se osobně zúčastnit projednávání závažných otázek týkajících se vzdělávání svého dítěte.
 4. e) Informovat školu o změně zdravotní způsobilosti, zdravotních obtížích žáka nebo jiných závažných skutečnostech, které by mohly mít vliv na průběh vzdělávání.
  • na základě doporučení pedagogicko-psychologické poradny, a pokud o to požádáte, může škola zpracovat individuální vzdělávací plán žáka.
 1. f) Poskytovat údaje nezbytné pro vedení školní matriky (viz školský zákon).
 1. Provoz a vnitřní režim školy

2.1. Režim činnosti ve škole

2.2. Distanční výuka

Pokud Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy stanoví právním předpisem či mimořádným opatřením pravidla, která budou odlišná od pravidel tohoto školního řádu, pak ustanovení školního řádu, které jsou s nimi v rozporu, se nepoužijí.

Povinnosti žáků a zákonných zástupců při distanční výuce

Zákonní zástupci jsou povinni dokládat důvody nepřítomnosti dítěte a žáka ve vyučování, a to i v jeho distanční formě.

 Podmínky zacházení s majetkem školy při distanční výuce

Režim

Režim vyučovacích hodin a přestávek

Distanční vzdělávání škola přizpůsobí podmínkám žáků a zajistí

době se skupinou žáků prostřednictvím komunikační platformy) a asynchronní výukou (žáci pracují individuálně, tempo a čas si volí sami); časové rozvržení takovéto výuky odpovídá zhruba časovému rozvržení prezenční výuky a bude stanoveno vždy pro konkrétní případy, např. odlišně při distanční výuce celé třídy, nebo kombinace distanční výuky pro jednu část třídy a prezenční výuku pro druhou část.

2.3. Hodnocení výsledků vzdělávání

V textu tohoto školního řádu se používá pojem žákovská knížka obecně pro žáky prvního i druhého stupně.

2.4. Pravidla pro používání počítačů a mobilních zařízení ve škole a na školních akcích

 1. Počítač a jiná elektronická mobilní zařízení (dále elektronika) ti pomáhají ve školní práci – nejsou to hračky, slouží ti k učení! Odpovídáš za ně!
 2. Chraň elektroniku před poškozením. Poruchu elektroniky či její poškození okamžitě nahlas vyučujícímu
 3. Nastavení školního počítače – nijak nezasahuj do nastavení vnitřní konfigurace počítače.
 4. Dodržuj pravidla používání počítačů ve výuce. Při vyučování máš počítač či jiné mobilní zařízení zapnutý pouze tehdy, když jsi dostal pokyn pedagoga.
 5. Počítačové hry jsou ve škole a na školních akcích zakázány. Výjimku může udělit pouze učitel nebo vedoucí školního klubu či knihovny, a to pro hry edukativního charakteru.
 6. O přestávce aktivně odpočívej! Elektroniku je povoleno ve škole používat pouze pro výuku a přípravu
  na vyučování. V době mimo vyučování můžeš pracovat s počítačem pouze v knihovně, ve školním klubu. Na jiných místech není povoleno počítač používat.
 7. Dodržuj pravidla bezpečného internetu na všech svých zařízeních! Měl bys instalovat a používat pouze legálně pořízený a dále volně šiřitelný software, neporušuj autorské zákony. Chraň se rizik
  a nebezpečí …spojených s internetovou sítí! Ve škole je zakázáno poslouchání hudby a sledování videa a filmů, které neodpovídají obecně platným etickým normám. Ve škole je zakázáno používat počítač jako prostředek komunikace v sociálních sítích na internetu.
 8. Své mobilní zařízení máš vypnuté jak při vyučovací hodině, tak i o přestávkách. Mobil je vždy vypnutý
  a uschovaný v tašce nebo uzamčený ve skříňce. Přestávka slouží k tvému odpočinku, svačině, hygieně, ale i komunikaci a přípravě na další hodinu. V případě porušení tohoto pravidla budeš kázeňsky potrestán a tvůj telefon bude po dobu vyučování uschován v kanceláři školy. Na konci školního dne si jej vyzvedni. O tvém jednání budou informováni rodiče.

(Poznámka – mobilní telefon a další aktivní zařízení můžeš používat ve vyučování pouze ve shodě
s bodem 4 těchto pravidel.)

2.5. Režim při akcích mimo školu

2.6. Podmínky pro uvolňování a omlouvání neúčasti žáků z vyučování

 1. Podmínky zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví žáků a jejich ochrany před rizikovým chováním a před projevy diskriminace, nepřátelství nebo násilí
 1. Podmínky zacházení s majetkem školy

4.1. Zacházení se školním majetkem, učebnicemi a školními potřebami

4.2. Pravidla pro používání žákovských skříněk

4.3. Pravidla pro používání šaten

 1. Výchovná opatření

Porušení či porušování řádu může znamenat omezení práv a privilegií či postih pro toho, kdo tak učinil. Soustavné porušování či vážné porušení řádu školy ze strany žáka je důvodem pro kázeňské opatření:
      a) napomenutí třídního učitele,

 1. b) důtku třídního učitele,
 2. c) důtku ředitele školy.

Práva a povinnosti pedagogů a dalších zaměstnanců

 1. Pedagogičtí i nepedagogičtí zaměstnanci a ostatní osoby ve škole a školském zařízení mají právo vyžadovat od žáků dodržování pravidel slušného chování. Při fyzickém napadení sebe nebo jiné osoby mají právo použít nutné obrany v mezích zákona a následně přivolat Policii ČR.
 2. Zásadně dodržovat partnerský vztah k žákům a k jejich zákonným zástupcům. Respektovat Úmluvu o právech dítěte.
 3. Dbát a dodržovat zásady bezpečnosti práce, požární a civilní ochrany. Před akcemi vyžadujícími poučení žáků vždy toto prokazatelným způsobem provést.
 4. Při hodnocení a klasifikaci žáků se řídit vnitřní normou: Pravidla pro hodnocení výsledků vzdělávání žáků v souladu se Školním vzdělávacím programem „Škola – klíč k životu“.
 5. Dodržovat pracovní povinnosti a pracovní náplně pedagogických a nepedagogických pracovníků školy.
 6. Dodržovat plány a směrnice školy. Akce své i akce, které pořádá pedagog pro žáky, ohlásí minimálně 14 dní předem zástupci ředitele.
 7. Být informován o veškerém dění ve škole a tohoto dění se účastnit.
 8. Vyjádřit své opodstatněné názory ke všem problémům ve škole.

                                                                                                 Mgr. Ilona Nováková, ředitelka školy