Přeskočit na obsah
Školní program Elektronická žákovská knížka
Konec menu
Úvod > Aktuality > Ostatní > Nová žákovská kuchyňka

Nová žákovská kuchyňka Všechny aktuality

Naše škola má od nového školního roku novou žákovskou kuchyni, která byla rekonstruována z projektu IROP. Projekt je v souladu se Strategií CLLD MAS Nad Orlicí, o.p.s., Specifický cíl: 4.1 Posílení komunitně vedeného místního rozvoje za účelem zvýšení kvality života ve venkovských oblastech a aktivizace místního potenciálu, Vazba na specifický cíl IROP 2.4 Zvýšení kvality a dostupnosti infrastruktury pro vzdělávání a celoživotní učení.

Popis cílů a výsledků projektu
Specifické cíle projektu zahrnují rekonstrukci žákovské kuchyně. Realizace projektu přispěje k naplnění specifického cíle 2.4 Zvýšení kvality a dostupnosti infrastruktury pro vzdělávání a celoživotní učení. Tohoto cíle bude dosaženo investicí do pořízení vybavení školy s důrazem na rozvoj klíčových kompetencí žáků ve vazbě na budoucí uplatnění na trhu práce.

Předmět projektu
Podstatou projektu je rekonstrukce žákovské kuchyně. V rámci předloženého projektu dojde k pořízení nábytku, podlahy včetně spotřebičů a IT vybavení.
Projekt je zaměřen na rekonstrukci žákovské kuchyně odpovídající současnému vývoji a moderním výukovým metodám pro praktické i teoretické vyučování tak, aby byla na požadované úrovni technického vývoje a umožňovala rozšíření moderních forem výuky a zvýšila zájem žáků o výuku pracovního vyučování a pracovních činností. Žákovská kuchyně navazuje na klíčové kompetence technické a řemeslné obory.

Hlavní cíle projektu
Hlavním cílem projektu je zvýšení kvality a dostupnosti infrastruktury pro výuku žáků v klíčových kompetencích ve vazbě na budoucí uplatnění na trhu práce v Základní škole M. Choceňského, Choceň.

Dílčí cíle
Dílčí cíle, které povedou k naplnění hlavního cíle:
Rekonstrukce žákovské kuchyně

Výstupy projektu
Výstupem projektu bude modernizovaná učebna, jež odpovídá současnému vývoji a moderním výukovým metodám pro praktické i teoretické vyučování. Nově modernizovaný prostor umožní rozšíření moderních forem výuky, aktivní zapojení žáků do výuky, zvýší motivaci a zájem žáků o technické a řemeslné obory.

Kuchyň před rekonstrukcí:

Nová žákovská kuchyň po rekonstrukci: