Úvod > Aktuality > Ostatní > Přípravná třída pro školní rok 2019/2020

Přípravná třída pro školní rok 2019/2020 Všechny aktuality

Přípravná třída pro děti s odkladem povinné školní docházky

Ve školním roce 2019/2020  naše škola připravuje v případě zájmu rodičů otevřít přípravnou třídu. Přípravné třídy základní školy se zřizují pro děti s odkladem povinné školní docházky v posledním roce před zahájením povinné školní docházky. Tuto třídu lze zřídit, pokud se v ní bude vzdělávat nejméně deset dětí.

Děti jsou do přípravné třídy přijímány na základě žádosti rodičů, která je podložena doporučením školského poradenského zařízení.

Činnost pedagoga v přípravné třídě je zaměřena na systematickou přípravu dětí na zahájení vzdělávání v základní škole. Cílem je vybavit dítě odpovídajícími dovednostmi a návyky (rozvoj řečových dovedností, samostatnosti, sociálních dovedností apod.).

Vzdělávací program je upraven takovým způsobem, aby umožnil snadnější následující začlenění do vyučovacího procesu v první třídě, čímž se v důsledku předchází budoucím školním neúspěchům. Právě školní neúspěch může v řadě případů negativně ovlivnit další vývoj dítěte.

Organizace výuky se liší od mateřské školy. Samozřejmostí je snaha vyjít vstříc požadavkům rodičů na organizaci péče a respektovat individuální potřeby každého dítěte.

Docházka dítěte do přípravné třídy je bezplatná.

 

Nejčastější dotazy k přípravné třídě

Jaká je hlavní výhoda toho, že dám dítě do přípravné třídy?

Hlavní předností přípravné třídy je počet žáků, který umožňuje užší kontakt se základní školou a individuální přístup pedagoga, což může být pro určité procento dětí s odkladem zahájení povinné školní docházky jedinou možností, jak docílit toho, aby odklad splnil svůj účel.

Jaké děti se do přípravné třídy zařazují?

Hlavním smyslem je připravit na vstup do první třídy děti s jazykovým nebo sociálním znevýhodněním, se sníženou koncentrací pozornosti, s grafomotorickými obtížemi, s vadami řeči, se sníženou koordinací pohybu a s jiným znevýhodněním. Přípravná třída však nenahrazuje speciální vzdělávání pro děti se zdravotním postižením.

Počítá se přípravná třída do povinné školní docházky?

Nepočítá.

Jsou děti v přípravné třídě klasifikovány?

Nejsou. Na konci školního roku získá každé dítě stručné slovní hodnocení, ze kterého je zřejmé, s jakým výsledkem přípravnou třídu absolvovalo.

Co budou děti v přípravné třídě dělat?

Činnost v přípravné třídě se mimo jiné zaměřuje na systematickou přípravu dětí na zahájení vzdělávání v základní škole, přičemž cílem je vybavit děti odpovídajícími dovednostmi
a návyky; rozvíjeny budou řečové dovednosti, sociální a komunikační dovednosti, hrubá
i jemná motorika, návyky sebeobsluhy a hygieny, časová a prostorová orientace, hudební
a výtvarný projev, koncentrace pozornosti a další. Vzdělávací program upravený v duchu těchto zásad zaručí snadnější následující začlenění do vyučovacího procesu v 1. třídě, čímž se v důsledku předchází budoucím školním neúspěchům.

Mám zajištěno, že moje dítě může po přípravné třídě pokračovat ve vzdělávání na Vaší škole?

Samozřejmě. V této skutečnosti spatřujeme další podstatnou výhodu existence přípravné třídy; dítě se postupně seznamuje s novým prostředím, poznává nové kamarády, učitele,
v pozdějším období plní společné úkoly se školáky, podílí se na školních akcích, takže nástup do 1. ročníku je mnohem jednoduší, neobjevují se adaptační potíže.

Jaký je počet dětí v přípravné třídě?

Nejmenší počet dětí vychází ze školského zákona, v praxi se pohybuje v rozmezí deset až patnáct.

Jak máme postupovat v případě, že chceme dítě přihlásit do přípravné třídy?

Svoji vůli přihlásit dítě do přípravné třídy projevíte tím, že si podáte v den zápisu žádost o přijetí do přípravné třídy ředitelce školy Mgr. Iloně Novákové. Další podmínkou je doporučující zpráva školského poradenského zařízení. Pokud ještě nebudete mít zprávu z PPP, dodáte ji později.

Kde je přípravná třída umístěna?

Přípravná třída je umístěna v budově 1. stupně Kollárova 688, což umožňuje v průběhu školního roku participaci dětí z přípravné třídy na běžném školním životě. Díky tomu je sledovaný efekt zřízení přípravné třídy (vyrovnání vývoje dětí) zvýrazněn a následný přechod do 1. ročníku zjednodušen.

Jak dlouho bude moje dítě do přípravné třídy docházet?

Dítě dochází do přípravné třídy jeden školní rok. Po zařazení do přípravné třídy dochází dítě jenom do ní, tedy nikoliv současně do mateřské školy.

Jak dlouhá je dopolední výuka?

Samotná probíhá od 7:55 do 11:30 hodin.

Musím si dítě po skončení dopolední výuky vyzvedávat?

Nemusíte. V případě zájmu může dítě docházet do školní družiny, která je v provozu do 17:00 hodin. Ranní družina je dětem také k dispozici, v provozu je od 6:00 hodin.

Jaká je výše školného?

Docházka do přípravné třídy je bezplatná. Rodiče pravidelně hradí pouze stravné ve školní jídelně – pokud dítě chodí na obědy; dále poplatek za školní družinu (120 Kč měsíčně) v případě, že školní družinu navštěvuje. V den zápisu proběhne také zápis do školní družiny.

 

Organizace výuky v přípravné třídě

Výuka probíhá dle třídního vzdělávacího programu přípravné třídy, který vychází
z Rámcového vzdělávacího plánu pro předškolní vzdělávání. Učivo je rozpracováno do jednotlivých projektů, které na sebe navazují. Projekty jsou zaměřené na jednotlivá roční období, na poznávání spolužáků a prostředí školy, pravidla třídy, dopravní výchovu apod. Nejedná se o klasickou vyučovací jednotku ohraničenou zvoněním, jedná se o blok
s volným, metodicky zpracovaným průběhem.

Při výuce používáme různé didaktické hry, pracovní listy, obrázky a různé předměty
k manipulaci. Žáci pracují s knihou určenou pro předškolní vzdělávání Už se těším do školy. Zároveň zde probíhá 1x týdně i výuka anglického jazyka. Při výuce používáme názorné pomůcky, obrázkové karty, pracovní sešit a maňásky. Všechny úspěchy žáků jsou zaznamenávány do Notýsku malého školáka, kde si rodiče mohou přečíst, co jsme daný den dělali a děti dostávají do notýsku razítka a samolepky. V průběhu roku počítáme i se zařazením plaveckého výcviku.

Organizace dne

Od 6:00 hod. je možné přivádět děti do ranní družiny. V 7:45 hod. žáci spolu
s vychovatelkou přecházejí do přípravné třídy. Pokud nevyužíváte školní družinu, škola je otevřena od 7:35 hod.

V 7:55 hodin začíná úvodní blok, který probíhá formou ranního kruhu, kdy si povídáme
o určitém tématu, které bude prostupovat celým dnem.

V 9:35 hod. budou mít děti dopolední svačinu, kterou si budou nosit z domu. Pitný režim bude zajištěn.

Během dopoledne děti pracují na různých úkolech, které souvisí s tématem dne. Hry
a úkoly jsou prokládány tělovýchovnými chvilkami a děti mají též možnost si zahrát
a odpočinout při volné hře. Zařazují se výtvarné činnosti, různé hry, chodíme cvičit do tělocvičny, na zahradu. Máme možnost navštěvovat učebnu s interaktivní tabulí.

Využíváme i areál sportovišť v blízkosti ZŠ. Protože je naše škola umístěná
v bezprostřední blízkosti lesa a parku, zařazujeme vycházky.

V 11:30 hodin odcházíme na oběd.

V době od 12:30 do 13:00 hodin si mohou zákonní zástupci vyzvednout děti, které odcházejí po obědě domů. Děti, které zůstávají ve školní družině, v této době relaxují. Následuje zájmová činnost (společenské hry, kreslení a malování, výrobky z papíru
a různých materiálů, hračky, stavebnice,…).

Ve 14 hodin děti odcházejí na hřiště nebo na vycházku. Po návratu z pobytu venku v 15 hodin přecházejí děti do společného prostoru školní družiny, kde si je zákonní zástupci mohou vyzvednout nejpozději do 17:00 hodin.

 

Výchovný a vzdělávací obsah

 

V rámci vyučovacího programu rozvíjíme všechny složky výchovy.

 

Sebeobsluha – vedeme děti k zvládnutí osobní hygieny, samostatnému oblékání
a obouvání, zavazování si tkaniček, k používání nože a vidličky při jídle, k udržování pořádku a čistoty kolem sebe.

Sociální dovednosti – znát a používat jména svých spolužáků, dokázat požádat
o pomoc, poprosit, poděkovat, naučit se jednat s ostatními, pohybovat se na známých místech i bez dozoru dospělého, naučit se pracovat ve skupině, při práci se pokusit nerušit ostatní spolužáky, naučit se pracovat v komunitním kruhu

Jazyková výchova – učíme se naslouchat ostatním, klást jednoduché otázky, vyprávět jednoduchý příběh, vytleskat slova na slabiky, určovat první a poslední písmenko ve slovech, učíme se aktivně poslouchat příběh, nedílnou součástí jsou říkadla, básničky, které spojujeme s pohybem, dramatizujeme pohádky

Matematické představy – učíme se poznávat časové vztahy – začátek, prostředek, konec, pojmy před, za, uprostřed apod., učíme se poznávat geometrické tvary, počítáme předměty, stavíme komíny s daným počtem prvků apod.

Rozvoj hrubé a jemné motoriky – hrajeme různé pohybové hry, hry se zapojením všech smyslů – hmat, chuť, čich, zrak, skáčeme přes švihadlo, hrajeme různé hry v tělocvičně. Cvičíme prstíky, dbáme na správný úchop psacího náčiní, hrajeme si s drobnými částmi stavebnic apod.

Hudební výchova – učíme se různé písničky, hrajeme si na ozvěnu, hrajeme na různé hudební nástroje, učíme se správně dýchat, učíme se různé tanečky

Výtvarná a pracovní výchova – poznáváme barvy, učíme se malovat různými výtvarnými technikami, obkreslujeme šablonky, frotujeme různé předměty, stříháme, lepíme a vyrábíme z  různých věcí a hlavně z přírodních materiálů, které si přineseme z vycházky