Ohlédnutí za uplynulým školním rokem Všechny aktuality

Ohlédnutí za školním rokem

Každý rok je něčím jiný a zajímavý. Učitelé i žáci prožívají ve škole mnoho krásných zážitků při společných školních i mimoškolních akcích. Své vzpomínky navlékají jako korálky  na pomyslnou šňůrku. Na konci každého školního roku má naše škola pestrý náhrdelník nezapomenutelných vzpomínek.

Jen co v září přivítají paní učitelky své nové žáčky v prvních třídách, už celá škola žije přípravami na další školní rok. Chystáme Dračí legrácky pro budoucí prvňáčky. Každý si vyrobí svého papírového dráčka a cestou po jednotlivých třídách plní zábavné úkoly. S rodiči a  s předškoláky se opět setkáváme v listopadu i na jaře, kdy je čeká  Školička před školou. Zde se seznamují hravou formou s prvky matematiky (metody Hejného), i s veselými písmenky. Zápis, to je další korálek v řetízku akcí. Děti vyhledávají rozdíly v jednotlivých obrázcích, poznávají geometrické tvary, vyprávějí básničky nebo i zazpívají písničku. Maminka je nablízku, přesto budoucí školák už musí ukázat, co sám dovede. Je jen na pedagogickém umu zkušených učitelek, dozvědět se o dítěti co nejvíce a rozpoznat zralost dítěte pro vstup do školy.

Žáci, kteří potřebují docvičit správnou výslovnost některých hlásek, navštěvují kroužek Logopedické prevence pro 1. a 2. třídu.

Od první třídy se naši žáčci seznamují hravou formou s angličtinou. Nejprve však jen poslechově s pomocí písniček a obrázků. Oživením výuky a upevněním učiva na druhém stupni je účast rodilého mluvčího a další aktivity zkušených učitelů anglického jazyka. Vyvrcholením bývá týdenní pobyt našich žáků v Anglii. Další odstřižení od rodiny a spolehnutí se sami na sebe v cizím prostředí jen utužuje samostatnost našich žáků v zahraničí.

Další zážitky i aktivity děti prožívají v rámci školní družiny i mimoškolních kroužků jako Počítačové a deskové hry zaměřené na logické řešení úloh. Počítače i tablety děti při výuce rády používají a na 2. stupni samostatně vytvářejí referáty například k literárnímu a dějepisnému učivu. Dalším korálkem akcí jsou prvenství ve sportovních disciplínách. Turnaje ve vybíjené a v atletických disciplínách mají každoročně vysokou úroveň.

Do školy přicházejí i děti s určitým handicapem nebo se specifickými vzdělávacími potřebami. Pro ně jsou tu nenahraditelné paní asistentky, které těmto dětem podle potřeb výrazně pomáhají.

Mezi další pomyslný korálek akcí patří již sedmiletá účast žáků na recitačních soutěžích. Děti si zvykly pracovat s uměleckým textem, samy si vybírají z nabídky autorů a učitel jen nenásilně děti usměrňuje, jak daný text vhodně vyjádřit. Součástí této aktivity je dlouhodobá spolupráce s choceňskou knihovnou, kde se děti pravidelně každý měsíc seznamují s autory dětských knížek.

Žáci ve 4. a 5. ročníku a na 2. stupni samostatně vyhledají autora, knihu i zodpovídají otázky z textu. Výsledkem skupinové práce je literární plakát (O Karlu IV.). Žáci na 2. stupni navazují olympiádami v anglickém jazyce, přírodopise, fyzice. V rámci dějepisného učiva sondují v historii svých rodin, zpovídají své prarodiče.

Dozvídají se, jak prožívali dětství jejich předci i bez mobilů a počítačů. Deváťáci si užívají svého postavení při častých návštěvách divadelních představení. Učí se společenskému chování i oblékání. Mnoho krásných vzpomínek v nás zůstává také po návratech ze Škol v přírodě nebo z lyžařských a adaptačních kurzů.

Vyvrcholením devítileté školní docházky je loučení žáků devátých tříd se svoji školou. Je to práce samotných žáků, kteří si chystají vystoupení pro své učitele. Je obdivuhodné, že například chlapec, který se jevil v očích učitelů často jako neprůbojný a třeba i průměrný, dokáže najednou moderovat jednotlivé výstupy nebo i hrát na bicí nástroje. V očích žáků i učitelů se nejednou zaleskne slza překvapení i radosti a zároveň uspokojení. Z malého prvňáčka za devět let vyrostl samostatný člověk, který si utvořil své pevné místo v kolektivu a umí se  prezentovat.

Náhrdelník vzpomínek uzavírám přáním: „Hodně sluníčka pro nás všechny děti i učitele.“

A v září opět všichni odpočatí s chutí do školy!

 

Za kolektiv učitelů ZŠ M. Choceňského, Choceň  

Mgr. Eva Roušarová