Školní vzdělávací program školního klubu

Základní škola M. Choceňského, Choceň

IČO 70 88 74 03

IZO 000854620

 

adresa:          Mistra Choceňského 211

565 01 Choceň

 

ředitelka:       Mgr. Ilona Nováková

telefon:         465 471 885, 739 631 682

e-mail:          zschocho@tiscali.cz

 

vychovatelky:   Božena Lněničková

Miroslava Rychtaříková

e-mail:          lnenbo@seznam.cz

 

Platnost dokumentu od 1. 9. 2007

 

 

Charakteristika školního klubu

 

 

Školní klub je součástí Základní školy M. Choceňského, Choceň. Kapacita ŠK je 55 žáků. Provoz je od 6:30 do 14:30. Každoročně se upravuje dle potřeb žáků. Navštěvují ho především dojíždějící žáci

  1. – 9. tříd. V dopoledních hodinách slouží dětem při dělených hodinách, při laboratorních pracích, při odpadnutí výuky.

Činnost ŠK se zaměřuje především na odpočinkovou, rekreační a sportovní činnost, protože děti zde tráví čas především o poledních přestávkách a bezprostředně po skončení vyučování.

ŠK má vlastní prostory – třídu ŠK, dále ke své činnosti využívá školní dvůr, tělocvičnu a knihovnu.

 

Materiální vybavení:

Ve ŠK mají žáci k dispozici různé stolní hry, stavebnice, výtvarný materiál (keramická hlína), stolní fotbal, kulečník, hifi věž. Třída je vybavena pracovními stoly a odpočinkovým koutem.

V knihovně jsou pracovní stoly, počítač, televize a video, je využívána ke studiu i odpočinku. Školní dvůr má hřiště s asfaltovým povrchem, 6 košů na basket (2 pevné, 4 mobilní), 2 fotbalové brány, 5 stolů na stolní tenis, 2 branky na florball, oddychový kout s travnatou plochou, lavičkami, v letních měsících slunečníky. Dvůr je určen ke sportovní a oddychové činnosti.

Hygienické zázemí odpovídá požadavkům. Estetická úroveň a prostor klubu jsou dobré. Všechny součásti školy spolu úzce spolupracují. Jednotlivé vzdělávací programy jsou tvořeny v návaznosti na sebe.

 

 

Charakteristika ŠVP školního klubu

 

 

Činnost a vzdělávací působení vychovatelky vychází z požadavků pedagogika volného času. (Ovlivňování volného času, nabídka alternativních aktivit, nabídka pomůcek, her. Podstatný je požadavek dobrovolnosti, aktivity, požadavek seberealizace, zajímavosti a zájmovosti, pestrosti a přitažlivosti.)

 

Vzdělávací programy se zaměřují na tyto základní oblasti:

 

 

 

 

2)    Posilování komunikačních dovedností

3)    Odpovědnost za své chování

 

 

4)    Ovládání negativních citových reakcí

 

 

5)    Poznání sebe samého a uplatnění se ve skupině

 

 

6)    Formování životních postojů

šikanování, vandalismus, násilné chování, rasismus)

 

 

7)    Nacházení nových vazeb a souvztažnosti mezi již získanými poznatky z vyučování

 

 

Člověk ve společnosti

Člověk jako jedinec

Člověk a jeho svět:   Místo, kde žijeme   – vztah ke své škole, vesnici, městu státu, poznatky z cest

Lidé kolem nás      – příbuzenské vztahy v rodině

– vztahy mezi dětmi

– vztahy ve škole

– pravidla soužití

– chování lidí   – pravidla slušného chování

– principy demokracie

– základní lidská práva a práva dítěte

– práva a povinnosti

Lidé a čas              – regionální pověsti a báje

– tradice, zvyky, odlišnosti způsobů života

– orientace v čase

Člověk a příroda:      Rozmanitost živé a neživé přírody

Ochrana přírody     – praktické poznávání přírody

Proměny přírody, roční období

Činnost člověka v přírodě (pozitivní, negativní)

Ohleduplné chování k přírodě a ochrana přírody

Likvidace odpadů  – třídění odpadů, sběr

Člověk a svět práce: Tradiční i netradiční materiály

Elementární dovednosti

 

 

 

Časový plán a plán činností školního klubu

 

 

Témata:

1)    Učíme se žít a hrát si v kolektivu

2)    Děláme radost druhým

3)    Chovám se fair play, zodpovědně

4)    V zdravém těle zdravý duch

 

1)    Učíme se žít a hrát si v kolektivu

 

Odpočinková a rekreační činnost

 

 

Zájmová činnost

– koláže, malované kameny, kresba na dýhu, práce s hlínou, úklid školního hřiště, hrabání,

stříhání keřů, sběr papíru, hliníku, výrobky k zápisu

– hry s míčem, košíková, vybíjená, fotbal, proti všem, závodivé hry

– chůdy, švihadla, hod na koš, kris kros, piškvorky

 

Příprava na vyučování

 

 

2)    Děláme radost druhým

 

Zima (prosinec – únor)

 

Odpočinková a rekreační činnost

 

Zájmová činnost

– výroba drobných dárků pro rodiče a sourozence, vánoční přání, výroba papírových ozdob,

zvířátka z korálků, pletení přívěšků z bužírek,obalování knížek

– hry na sněhu, míčové hry v tělocvičně, význam cvičení pro lidský organismus, fair play

– turnaje – fotbálek, dáma, šachy

 

Příprava na vyučování

 

 

3)    Chovám se fair play, zodpovědně

 

Jaro (březen – květen)

 

Odpočinková a rekreační činnost

 

Zájmová činnost

– úklid stolních her, práce na zahradě, hrabání, úklid dvora, přesazování květin, drátkování

kamínků, pletení bužírek, sběr, skládanky z papíru,výroba čarodějnic, klíče pro budoucí

prvňáky

– poznání světových stran podle přírodovědných úkazů, nácvik s buzolou

– závodivé hry s míčem, košíková, vybíjená, kopaná, pinpong

– kamarádské chování, pomoc menším a slabším

– překážková dráha

– jízda na kole

– chůdy, švihadla, pinpong

 

Příprava na vyučování

 

 

4)    V zdravém těle – zdravý duch

 

Léto (červen)

 

Odpočinková a rekreační činnost

 

Zájmová činnost

– úklid dvora, ošetření zeleně, květin, opravy her, drhání, origami, dramatizace pohádek

– sportovní soutěže, chůdy, hod na koš, překážková dráha, míčové hry

 

Příprava na vyučování

 

Vyhodnocení soutěží.

 

 

 

Vzdělání vychovatelek:

 

Božena Lněničková

Střední odborná pedagogická škola, obor – vychovatelství, specializace – estetická

Samostudium – akreditované kurzy vzdělávacích institucí, pedagogická literatura – nakladatelství Portál, Infra …

 

Miroslava Rychtaříková

SPŠŽ, dvouleté doplňkové pedagogické studium ukončené maturitou – obor vychovatelství

 

 

 

Hodnocení žáků a autoevaluace školního klubu

 

Žáci jsou hodnoceni slovně.

Žáci se učí hodnotit spolužáky i sama sebe – využití autoevaluace, vést žáky ke kritičnosti, k ocenění dobrých výkonů a chování.

 

 

Cíle autoevaluace

 

 

 

Autoevaluace školní družiny:

 

Využití různých technik získávání zpětných informací o činnosti ŠK:

 

Časové rozvržení evaluačních činností:

 

– podzim

– zima

– jaro

– léto

 

 

Oblasti autoevaluace:

 

 

 

Vypracovala:                                                                             Schválila:

Božena Lněničková                                                                   Mgr.Ilona Nováková

ZŠ M.Choceňského, Choceň                                                     ředitelka školy

 

Dodatek č.1 ke Školnímu vzdělávacímu programu školního klubu

Základní školy M.Choceňského, Choceň

 

 

Pro školní rok 2008/2009 jsou vychovatelkami ve školním klubu:

Lucie Fajfrová

Božena Lněničková

Jana Lustyková

 

 

V Chocni dne 1.9.2008

 

Mgr.Ilona Nováková

ředitelka školy