Školní vzdělávací program školní družiny

Školní vzdělávací program pro zájmové vzdělávání

 

ŠKOLNÍ DRUŽINA PŘI ZÁKLADNÍ ŠKOLE M. CHOCEŇSKÉHO, CHOCEŇ

 

 

„ŠKOLNÍ DRUŽINA – KLÍČEK K DOBRÉ NÁLADĚ, AKTIVNÍ HŘE A PŘÍJEMNÉMU ODPOČINKU“

 

Platnost dokumentu: od 1.9. 2010

 

Verze: 2

 

Ředitelka školy: Mgr. Ilona Nováková

 

Zřizovatel: Město Choceň

 

Charakteristika zařízení:

Školní družina je zařízení při ZŠ M. Choceňského, Choceň. Prostory jsou umístěny v budově odloučeného pracoviště v Kollárově ulici, kde se zároveň nachází učebny 1. – 3. tříd. Tato budova je bezbariérová, je umístěna uprostřed městské zástavby. Součástí budovy je nově upravená zahrada. Školní družina má pět oddělení. Každé má svoji samostatnou třídu.

 

Obsah:         Cíle vzdělávání

Formy

Obsah

Práce se žáky s potřebou poskytnutí podpůrných opatření

Časový plán

Materiální a organizační podmínky

Personální podmínky

Ekonomické podmínky

Bezpečnost a ochrana zdraví, psychosociální podmínky

Řízení školního zařízení

Řád školní družiny, vnitřní organizace

Struktura tematických celků

Podmínky přijímání uchazečů

 

 1. Cíle vzdělávání
 2. rozvoj osobnosti člověka – vedeme žáky k odpovědnosti za svou osobu a své zdraví, posilujeme citové vazby mezi spolužáky, učíme vzájemné důvěře a toleranci, podporujeme schopnost pomoci mezi spolužáky, učíme pěknému vztahu k žákům tělesně postiženým.
 3. získání všeobecného vzdělání – formou přípravy na vyučování rozšiřujeme
  a upevňujeme vědomosti již získané ve vyučovacím procesu, formou hry rozvíjíme další poznatky dle specializace vychovatelek
 4. pochopení a uplatňování zásad demokracie a právního státu, základních lidských práv a svobod spolu s odpovědností a smyslem pro sociální soudržnost – dle věkových schopností žáků na konkrétních situacích navozujeme téma, které lze později řešit
  a rozvíjet, zařazujeme vhodné hry
 5. utváření vědomí národní a státní příslušnosti a respektu k etnické, národní, kulturní, jazykové a náboženské identitě každého – ve školní družině jsou zařazeni žáci
  i z jiných etnik, rozvíjíme soudržnost a respektování se, prohlubujeme seznámení se s jejich kulturou vhodnou hrou, besedou a rozhovorem
 6. pochopení a uplatňování principu rovnosti žen a mužů ve společnosti – vedeme rozhovory, navozujeme vhodné příklady, řešíme momentálně náhodně vzniklé situace
 7. poznávání světových a evropských kulturních hodnot – realizujeme výtvarné práce, soutěže a další akce směřující k tématu
 8. získání a uplatňování znalostí o životním prostředí a jeho ochraně – rozvíjíme již získané informace, pořádáme akce jako třídění odpadu, úklid v okolí školy, tematické vycházky, výrobky z plastů a přírodnin směřující k ochraně přírody.

Zájmové vzdělávání ve školní družině naplňuje svými specifickými prostředky obecné cíle vzdělávání dané školským zákonem. Jedná se především o rozvoj žáka, získávání osobní samostatnosti a schopnosti projevovat se jako samostatná osobnost působící na své okolí.

Školní družina umožňuje odpočinkové činnosti a přípravu na vyučování.

 1. Formy vzdělávání
 2. PRAVIDELNÁ ČINNOST – je dána týdenní skladbou zaměstnání, dle plánu za přispění žáků plánujeme činnost na celý týden, tématicky je odvozena z obsahu vzdělávání, zařazujeme téma na celý týden
 3. PŘÍLEŽITOSTNÉ AKCE – jsou zahrnuty rovněž v obsahu vzdělávání, jsou zařazovány nepravidelně, pro celou školní družinu, některé akce jsou zařazeny pouze pro jednotlivé ročníky
 4. NABÍDKA SPONTÁLNÍCH AKTIVIT – průběžné činnosti po obědě, po organizované činnosti, ranní a koncová družina- tyto činnosti navazují na hlavní zaměstnání a vycházejí z něho, zařazujeme i nabídku pro méně aktivní žáky, prohlubujeme a rozvíjíme již naučené a osvojené činnosti
 5. ODPOČINKOVÉ ČINNOSTI – klidové činnosti a aktivní odpočinek doplňující hlavní zaměstnání, uplatnění individuálního přístupu, možnost volby zaměstnání žáků
 6. PŘÍPRAVA NA VYUČOVÁNÍ – psaní domácích úkolů jen dle přání zákonných zástupců, po doporučení třídní učitelky, příprava na vyučování je obsažena v činnostech rozšiřujících poznatky získané ve školním vyučování

Základním prostředkem činnosti školní družiny je hra založená na zážitku účastníků, která obohacuje jejich sebepoznání, rozšiřuje vědomosti a dovednosti. Strategií pedagogické práce je respektování požadavků pedagogiky volného času.

 1. Obsah vzdělávacího programu školní družiny

Prostřednictvím volnočasových aktivit posilujeme a rozvíjíme:

 1. Práce se žáky s potřebou poskytnutí podpůrných opatření

Žákům s potřebou poskytnutí podpůrných opatření je při začleňování do volnočasových aktivit věnována zvláštní pozornost. K naplnění svých vzdělávacích možností a uplatnění svých práv na rovnoprávném základě s  ostatními je skladba zaměstnání je volena tak, aby se v nich uplatnili a mohli být úspěšní všichni žáci. Vhodným individuálním přístupem
a vhodným výběrem činností umožňujeme začlenění těchto žáků do jednotlivých zájmových aktivit.

Pro rozvoj talentovaných jedinců nabízí školní družina doplňkové aktivity v oblastech jejich zájmů. Zájmové kroužky umožňují seberealizaci v oblasti sportovní, jazykové a výtvarné.  Na konci školního roku dostávají žáci pamětní list zájmového útvaru.

 1. Časový plán

Práce školní družiny se odvíjí od organizace školní docházky a následně i docházky do školní družiny. Ve školní družině jsou žáci prvních, druhých a třetích ročníků. Další ročníky prvního stupně dochází do školního klubu. Jednotlivé akce a činnosti jsou plánovány pro první, druhé až třetí třídy.

 1. Popis materiálních podmínek a organizačních podmínek

Školní družina má pět oddělení. V prvním a druhém oddělení jsou žáci prvních ročníků.

Ve třetím, čtvrtém a pátém oddělení jsou žáci druhých a třetích ročníků. Může být vytvořeno
i oddělení smíšené.

Každé oddělení pracuje ve své třídě. V ranních hodinách a pozdějších odpoledních využívají prostor školní družiny společně s druhými a třetími ročníky. Tyto prostory jsou v levé části budovy, jedná se místnosti školní družiny.

V herně žáci využívají volného prostoru na koberci a několika nově zakoupených stolečků se židličkami. Ve třídě jsou nové skříně s barevnými  kontejnery vybavené stavebnicemi, jsou tu i stolní hry a další pomůcky pro rekreační činnost.

Třída druhá je vybavená pro výtvarnou a pracovní činnost. Jednotlivé skupiny se zde podle potřeby a rozvrhu střídají a využívají její vybavení. Do dalších let by bylo vhodné zakoupit speciální lavice určené pro tuto činnost.

Poslední místnost je třída vybavena počítači. Je zde nová prodejna s kuchyňkou, nově zakoupená sedací souprava, na celé polovině místnosti je umístěn koberec. Jsou zde velké stoly pro starší žáky s novými židličkami. Ze třídy je přístup na terasu a následně na školní zahradu, kterou školní družina plně využívá i s jejím vybavením. Školní družina plně využívá i nové průlezky.

Ve všech třech třídách se žáci pravidelně střídají. Školní družina využívá prostor tělocvičny školy. Školní jídelna, kam žáci docházejí na oběd, je v areálu školy.

 1. Popis personálních podmínek

Ve školní družině pracují plně kvalifikovaní pedagogičtí pracovníci. Jednotlivé dovednosti si vzájemně předávají. Pravidelně si všichni doplňují znalosti a dovednosti v akreditovaných kurzech i samostudiem.

 1. Ekonomické podmínky

Školní družina je pro žáky za úplatu. Za určitých podmínek, daných zákonem, může být poplatek prominut.

 1. Bezpečnost a ochrana zdraví, psychosociální podmínky

Žáci jsou na začátku školního roku pravidelně seznámeni s řádem školní družiny
a bezpečností při pobytu ve školní družině. Jedná se pobyt ve škole, šatně, na zahradě, v tělocvičně, v jednotlivých třídách ŠD, vycházkách a na všech akcích pořádaných školou. Dbáme na dodržování hygieny a ochrany osobního zdraví, ale i ochrany duševního zdraví podporou správného vzájemného chování a správného vztahu mezi spolužáky. Vedeme žáky k vzájemné toleranci, správné komunikaci, individualitě žáka. Vytváříme podmínky pro spoluúčast žáků na životě školy a školní družiny. Informujeme žáky a jejich zákonné zástupce o činnosti školní družiny. Organizujeme společné akce s rodinnými příslušníky. Nabízíme pitný režim.

 1. Řízení školského zařízení

Školní družina je řízena ředitelkou školy, vedoucí vychovatelka odpovídá ředitelce zařízení za úroveň výchovné a vzdělávací práce, koordinuje a kontroluje činnost, odpovídá za zpracování plánu a jeho plnění.

 1. Řád školní družiny – vnitřní organizace

Obecná ustanovení

Na základě ustanovení § 30 zákona č. 561/2004 Sb. o předškolním, základním středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon) v platném znění vydávám jako statutární orgán školy pro školské zařízení školní družinu tuto směrnici – vnitřní řád školní družiny. Směrnice je součástí organizačního řádu školy. Určuje pravidla provozu, stanoví režim ŠD, je závazný pro pedagogické pracovníky a má informativní funkci pro zákonné zástupce. Prokazatelné seznámení zákonných zástupců s tímto řádem provedou vychovatelky ŠD při zápisu žáků do ŠD.

Školní družina se ve své činnosti řídí zejména vyhláškou č. 74/2005 Sb. o zájmovém vzdělávání.

Poslání školní družiny

Školní družina tvoří ve dnech školního vyučování mezistupeň mezi výukou ve škole
a výchovou v rodině. ŠD není pokračováním školního vyučování, má svá specifika, která ji odlišují od školního vyučování. Hlavním posláním ŠD je zabezpečení zájmové činnosti, odpočinku a rekreace žáků, částečně také dohledu nad žáky. Umožňuje žákům přípravu na vyučování.

Školní družina může vykonávat činnost pro účastníky, nebo účastníky a jejich zákonné zástupce, i ve dnech pracovního volna. Činností vykonávaných družinou se mohou účastnit
i žáci, kteří nejsou přijati k pravidelné denní docházce do družiny.

 

 1. Podrobnosti k výkonu práv a povinností žáků a jejich zákonných zástupců ve školském zařízení a podrobnosti o pravidlech vzájemných vztahů s pedagogickými pracovníky
 1. a) na svobodné rozhodování se všemi důsledky, které to přináší  b) na služby školní družiny, které mu přísluší  c) využívat prostory školní družiny k jednotlivým činnostem, používat pomůcky, hračky a hry d) podílet se na tvorbě týdenního plánu školní družiny

          Žáci jsou povinni:

 1. a) řádně docházet do školského zařízení,
 2. b) dodržovat vnitřní řád školní družiny, předpisy a pokyny školy a školského zařízení
  k ochraně zdraví a bezpečnosti, s nimiž byli seznámeni,
 3. c) plnit pokyny pedagogických pracovníků školy a školského zařízení vydané v souladu
  s právními předpisy a školním řádem,
 4. d) informovat školské zařízení o změně zdravotní způsobilosti, zdravotních obtížích nebo jiných závažných skutečnostech, které by mohly mít vliv na průběh vzdělávání,
 5. e) oznamovat údaje, které jsou podstatné pro průběh vzdělávání nebo bezpečnost žáka
  a změny v těchto údajích

1.3.  Žák se ve školní družině chová slušně k dospělým i jiným žákům školy, dbá pokynů pedagogických a provozních pracovníků, dodržuje školní řád školy a odborných učeben.

1.4. Žák chodí do školní družiny pravidelně a včas, účastní se všech organizovaných činností. Docházka do školní družiny je pro přihlášené žáky povinná. Odhlášen může být na základě písemného vyjádření zákonných zástupců.

1.5. Před ukončením činnosti družiny žáci z bezpečnostních důvodů neopouštějí školní budovu bez vědomí vyučujících. V době mimo vyučování žáci zůstávají ve třídách jen se svolením vyučujících a pod jejich dohledem.

1.6. Žáci mají zajištěné obědy ve školní jídelně. Zákonní zástupci zodpovídají za včasné zaplacení obědů.

1.7. Zákonný zástupce žáka je povinen doložit důvody nepřítomnosti žáka nejpozději do
3 kalendářních dnů od počátku nepřítomnosti žáka. Odchod žáka před stanovenou dobou je možný pouze na základě písemné omluvy zákonných zástupců.

1.8. Zákonní zástupci mohou využívat individuální pohovory s pracovníky školní družiny v předem domluvených termínech.

1.9. Žák nenosí do družiny předměty, které nesouvisí s výukou a mohly by ohrozit zdraví
a bezpečnost jeho nebo jiných osob.

1.10. Žák chodí vhodně oblečen, s ohledem na plánované činnosti.

1.11.  Zvláště hrubé slovní a úmyslné fyzické útoky žáka vůči pracovníkům družiny či ostatním žákům se vždy považují za závažné porušení povinností stanovených tímto zákonem.

 1. Provoz a vnitřní režim školy

2.1. Přihlašování a odhlašování

Ředitel stanoví ve vnitřním řádu pro jednotlivé formy zájmového vzdělávání podle § 2 vyhlášky č. 74/2005 Sb., o zájmovém vzdělávání způsob evidence účastníků takto:

2.1.1. Ve školní družině je určena jako vedoucí zaměstnanec vedoucí vychovatelka, která zajišťuje přihlašování a odhlašování žáků, vybírání poplatků, předávání informací zákonným zástupcům, vyřizování námětů a stížností.

2.1.2.  O přijetí účastníka k činnosti družiny ve formě pravidelné výchovné, vzdělávací
a zájmovou činnosti a další podobné činností spojenou s pobytem mimo školu se rozhoduje na základě písemné přihlášky. Přihláška do školní družiny má platnost jeden školní rok. Součástí přihlášky k pravidelné výchovné, vzdělávací a zájmové činností je písemné sdělení zákonných zástupců účastníka o rozsahu docházky a způsobu odchodu účastníka z družiny. Omluvu nepřítomnosti, změny odchodů či doprovod jinou osobou, sdělí zákonní zástupci písemně.

2.1.3. Školní družina je pro žáky za úplatu. Splatnost je třemi splátkami. Zákonní zástupci obdrží přehled o možnostech placení spolu s variabilním symbolem. Termíny splátek je nutno dodržet. V případě nezaplacení poplatku může ředitel školy žáka ze školní družiny vyloučit.

Bližší podmínky pro snížení nebo prominutí úplaty jsou stanoveny zvláštní směrnicí školy.

2.1. 4. Výši úplaty může ředitel snížit nebo od úplaty osvobodit, jestliže
a) účastník nebo jeho zákonný zástupce je příjemcem opakujících se dávek pomoci v hmotné nouzi podle zákona o pomoci v hmotné nouzi,

 1. b) účastníkovi nebo jeho zákonnému zástupci náleží zvýšení příspěvku na péči podle zákona
  o sociálních službách, nebo
 2. c) účastník svěřený do pěstounské péče má nárok na příspěvek na úhradu potřeb žáka podle zákona o státní sociální podpoře a tuto skutečnost prokáže řediteli.

2.1.5.  Po projednání se zřizovatelem se může činnost v době všech prázdnin a ředitelského volna přerušit.  Zájem o provoz školní družiny v době prázdnin a ředitelského volna nahlásí zákonní zástupci nejpozději 14 dní předem. Činnost je zajištěna při minimálním počtu 10 žáků.

2.2. Organizace činnosti

2.2.1. Provozní doba ŠD je od 6.00 do 17.00 hodin.

V 7.30 hod. předávají vychovatelé žáky do tříd. Po ukončení vyučování zajistí vyučující odchod žáků do školní jídelny. Po obědě žáci odcházejí samostatně ze školní jídelny do školní družiny. Nezdržují se v šatně, neběhají a nekřičí. Po příchodu do školní družiny nahlásí svůj příchod. Následuje zájmová a rekreační činnost. Z důvodu zkvalitnění a nenarušování zájmových činností nevyzvedávají zákonní zástupci žáky od 13.00 do 14.00 hodin.  Odchody do zájmových útvarů jsou respektovány.

2.2.2. V případě nevyzvednutí žáka ze školní družiny po ukončení provozní doby může být kontaktován příslušný úřad, dle platných předpisů. Předpisy jsou specifikovány ve Směrnici
‚o vyzvedávání žáka ze školní družiny.

2.2.3. Žáci jsou rozděleni do oddělení podle ročníků. První třídy mají oddělení samostatné, druhé a třetí jsou ve společném oddělení. Může být vytvořeno i oddělení smíšené.

2.2.4. Při postupných odchodech žáků z jednotlivých oddělení domů, se spojuje činnost oddělení v době, kdy počet žáků v takto spojených odděleních je max. 30.

2.2.5. ŠD může mít další činnosti (jako např. výlety, exkurze, sportovní a kulturní akce atp.), které jsou uskutečňovány mimo stanovenou provozní dobu ŠD. Tyto činnosti mohou být poskytovány za úplatu.

2.2.6. Každý žák má ve školní družině tepláky na převlečení, ručník a hrneček/ žáci požadující pitný režim /, vše je řádně podepsané.

 1. Podmínky zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví žáků a jejich ochrany před rizikovým chováním, před projevy diskriminace, nepřátelství nebo násilí

3.1 Všichni žáci se chovají při pobytu ve škole i mimo školu tak, aby neohrozili zdraví
a majetek svůj ani jiných osob.  Žákům není v době mimo vyučování zdržovat se v prostorách školy, pokud nad nimi není vykonáván dozor způsobilou osobou. Každý úraz, poranění či nehodu, k níž dojde během pobytu žáků ve školní budově, nebo mimo budovu při akci pořádané školou žáci ihned ohlásí. Vychovatelé školní družiny provedou prokazatelné poučení žáků v první hodině školního roku a dodatečné poučení žáků, kteří při první hodině chyběli, provedou o tom písemný záznam. Škola odpovídá za žáky v době dané rozvrhem činnosti družiny.

3.2 Všichni zaměstnanci školy jsou při vzdělávání a během souvisejícího provozu školy povinni přihlížet k základním fyziologickým potřebám žáků a vytvářet podmínky pro jejich zdravý vývoj a pro předcházení vzniku rizikového chování, poskytovat jim nezbytné informace k zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví.

3.3. Pedagogičtí zaměstnanci dodržují předpisy k zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví při práci a protipožární předpisy; pokud zjistí závady a nedostatky, ohrožující zdraví a bezpečnost osob, nebo jiné závady technického rázu, nebo nedostatečné zajištění budovy, je jejich povinností informovat o těchto skutečnostech nadřízeného a v rámci svých schopností
a možností zabránit vzniku škody. Sledují zdravotní stav žáků a v případě náhlého onemocnění žáka informují bez zbytečných průtahů vedení školy a zákonné zástupce postiženého žáka. Třídní učitelé zajistí, aby každý žák měl zapsány v žákovské knížce tyto údaje: rodné číslo, adresu, telefonní čísla zákonných zástupců do zaměstnání a domů, adresu
a jméno ošetřujícího lékaře.

Při úrazu poskytnou žákovi nebo jiné osobě první pomoc, zajistí ošetření žáka lékařem. Úraz ihned hlásí vedení školy a vyplní záznam do knihy úrazů, případně vyplní předepsané formuláře. Ošetření a vyplnění záznamů zajišťuje ten pracovník, který byl jeho svědkem nebo který se o něm dověděl první.

3.4. Žák má právo na ochranu před jakoukoli formou diskriminace a násilí, má právo vzdělání a na svobodu myšlení, projevu, shromažďování, náboženství, na odpočinek a dodržování základních psychohygienických podmínek, má právo být seznámen se všemi předpisy se vztahem k jeho pobytu a činnosti v družině.

3.5. Pro činnost ŠD platí stejná ustanovení o BOZP jako ve školním řádu, pokud ŠD pro svoji činnost využívá odborné učebny (např. tělocvična, cvičná kuchyňka, dílna,…), řídí se příslušnými řády pro tyto učebny. Žáci přihlášení do ŠD jsou poučeni o BOZP a záznam
o poučení je uveden v třídních knihách jednotlivých oddělení.

 1. Podmínky zacházení s majetkem školy nebo školského zařízení ze strany žáků

4.1. U každého svévolného poškození nebo zničení majetku školy, majetku žáků, učitelů či jiných osob žákem je vyžadována úhrada od zákonných zástupců žáka, který poškození způsobil. Při závažnější škodě nebo nemožnosti vyřešit náhradu škody se zákonnými zástupci je vznik škody hlášen Policii ČR, případně orgánům sociální péče.

4.2. Ztráty věcí hlásí žáci neprodleně svému vychovateli. Žáci dbají na dostatečné zajištění svých věcí. Osobní věci mají podepsané a řádně uložené na určeném místě.

4.3. Do školy žáci nosí pouze věci potřebné k výuce, cenné věci do školy nenosí. Hodinky, šperky, mobilní telefony apod. mají neustále u sebe, mají zakázáno je odkládat, pouze
z bezpečnostních důvodů a na výslovný pokyn vyučujícího, který zajistí jejich úschovu.

 1. Pravidla pro hodnocení výsledků vzdělávání žáků a studentů

5.1. Na hodnocení a klasifikaci chování žáka ve školní družině se vztahují ustanovení vyhlášky o základní škole, tj. udělování napomenutí, důtky třídního učitele, důtky ředitele školy, klasifikace sníženou známkou z chování na vysvědčení.

5.2. Pokud žák narušuje soustavně řád školní družiny, může být rozhodnutím ředitele ze školní družiny vyloučen. Ředitel může rozhodnout o vyloučení žáka ze ŠD, pokud tento žák soustavně nebo nějakým významným projevem porušil kázeň a pořádek, ohrožuje zdraví
a bezpečnost ostatních, dlouhodobě svévolně nenavštěvuje ŠD nebo z jiných zvláště závažných důvodů.

 

Struktura tematických celků

MÍSTO, KDE ŽIJEME

Tematický okruh                                Název činnosti                                               Kompetence

U nás doma Vyprávíme o životě naší rodiny 3, 4, 5
Kreslíme a malujeme, jak trávíme s rodinou náš společný čas 4, 6
Mluvíme o rozdělení prací a povinností v rodině – kresba, koláž, malba 3, 6
Naše škola – naše školní družina Seznamujeme se s prostředím, orientujeme se v budově 1, 3
Podílíme se na výzdobě školy 2, 3, 6
Projektujeme ideální třídu, návrhy výtvarně zpracujeme 1, 6
Hledáme ukrytý poklad ve škole nebo v okolí – orientační soutěž 3, 5, 6
Cesta do školy Soutěžíme v orientaci v okolí, kreslíme plánek okolí 2, 3, 5
Povídáme si o bezpečné cestě do školy a domů 1, 2, 4
Zajímáme se o dopravní značky v našem okolí, určujeme značky 1, 2, 6
Výlety do blízkého i vzdáleného světa Pracujeme s mapou našeho města, určujeme známá místa 1, 2, 3,
Vybíráme si blízké místo, na které dojdeme podle naší mapy, hledáme cestu 1, 2, 3,
Stavíme krajinu z písku a přírodnin, např. hrad, hory, dálnici 2, 3, 5

LIDÉ KOLEM NÁS

Mí kamarádi Hrajeme poznávací a kontaktní hry ve skupině, pomáháme řešit problémy kamarádů 2, 3, 4
Hrajeme scénky, dokážeme řešit situace ve skupině 2, 3, 5

Umíme si pomáhat navzájem, učíme se vzájemnému pochopení

 

2, 3, 4
Pozvání do školní družiny Připravujeme společné akce se zákonnými zástupci 1, 3, 6
Vyrábíme dárky předškoláčkům 3, 4, 5
Zdobíme družinu o svátcích, slavíme zvyky a tradice 1, 4, 6
Pořádáme výstavu ve školní družině 1, 4, 6

 

Cesta kolem světa Informujeme se o světadílech, umíme získávat informace 1, 2, 6
Rozeznáváme a učíme se chápat rozdíly mezi jednotlivými národnostmi 1, 4, 5
Čteme pohádky z různých zemí 1, 6
Malujeme šťastnou planetu 1, 4, 6
Učíme se toleranci a pořádku Hledáme a hodnotíme v okolí věci, které se nám líbí 2, 3, 4, 5
Hrajeme pořádkové hry, učíme se pomáhat ostatním 2, 4, 6
Věnujeme se sebe obslužné práci, opravujeme poškozené hry 2, 5, 6

LIDÉ A ČAS

Měření času Vyrábíme si vlastní hodiny, soutěžíme v určování a odhadování času 2, 3, 6
Mluvíme o měřidlech času 1, 3, 5
Na vycházce pozorujeme věžní, sluneční hodiny 2, 3
Kronika školní družiny Podílíme se na kronice z fotografií 1, 3, 6
Společně zdobíme školní družinu, dokumentujeme akce 1, 3, 6
Zakládáme kroniku oddělení 2, 3, 4
Když jsme byli malí Vyprávíme si příhody z minulosti 1, 3, 5
Hledáme rozdíly typické pro jednotlivá věková období 1, 3, 4
Prohlížíme si fotografie 1, 2, 6
Náš volný čas Vyprávíme si o prázdninách, malujeme obrázky 1, 2, 6
Plánujeme volný čas, vzájemně se informujeme o aktivitách 1, 2, 3
Před prázdninami mluvíme o našich plánech 1, 2, 6
Putování časem Besedujeme o životě dříve a dnes 1, 3, 6
Tvoříme hrady a stará města, zajímáme se o historii obce 1, 3, 5

ROZMANITOST PŘÍRODY

Kalendář ročních období Sledujeme změny přírody, život zvířat v různých ročních obdobích – kresba, malba, četba k tématu 1, 3, 6
Vytváříme kalendář – podzim, zima, jaro, léto 1, 4, 6
Vodní hrátky Učíme se znát a chránit přírodu 1, 2, 3
Rozlišujeme a poznáváme vodní živočichy 1, 3, 6
Kreslíme koloběh vody v přírodě 1, 3, 6
Naši kamarádi – zvířátka Vyprávíme si o domácích zvířatech 1, 6
Kreslíme domácí mazlíčky 2, 6
Přikrmujeme a stavíme krmítka, chráníme přírodu 1, 4, 6
Příroda kolem nás Umíme se chovat v přírodě, víme, co přírodě škodí 1, 3, 6
Vyrábíme z přírodnin 1, 6
Dbáme na čistotu a okolí školy 1, 2, 4
Hrajeme různé poznávací a postřehové hry v přírodě 1, 3, 6
Tajemství rostlin Pěstujeme a staráme se o rostliny ve školní družině 1, 6
Navštěvujeme zahradnictví, sledujeme vývoj a růst rostlin 1, 3, 6
Besedujeme o léčivých rostlinách 1, 3, 6
Tvoříme výrobky a výtvarné práce z přírodnin 1, 6

ČLOVĚK A JEHO ZDRAVÍ

Chci být zdravý Učíme se správně starat o své zdraví, dbáme na hygienu, dodržujeme pitný režim 1,6
Umíme přivolat pomoc při úrazu, učíme se předcházet úrazu 1, 2, 3
Hovoříme o lékaři, nebojíme se návštěvy ordinace 2, 3
Náš zdravý jídelníček Soutěžíme ve vaření 4, 6
Víme, co nám prospívá a co ne 1, 2, 3
Umíme připravit slavnostní stůl pro narozeninovou oslavu 2, 6
Chci být fit Umíme se správně oblékat – hry, výtvarné práce 1, 2, 3
Chodíme na školní zahradu, sportujeme, pobýváme na čerstvém vzduchu 6
Účastníme se sportovních akcí a kroužků, pořádáme sportovní olympiádu 6

Každý školní rok tvoří školní družina roční plán, který vychází z tematických celků ŠVP  ŠD a navazuje na školní vzdělávací program školy. Při plánování jednotlivých činností a aktivit spolupracuje ŠD s vyučujícími a navazuje tak na vyučování.

Podmínky přijímání uchazečů do školní družiny

O přijímání žáků do školní družiny rozhoduje ředitel školy, a to na základě vyplněných náležitostí v písemné přihlášce a splněných kritérií pro přijetí, s ohledem na kapacitu školní družiny. Platnost přihlášky do školní družiny je jeden rok.

Kritéria pro přijímání žáků do školní družiny: a) věk účastníků

 1. b) ročník, který žák navštěvuje

Úprava ke dni: 1.9. 2016

Zpracoval: Marcela Jílková                                                                   Mgr. Ilona Nováková

vedoucí vychovatelka                                                         ředitelka školy