Řád školní družiny

Základní škola M. Choceňského, Choceň
2.1. řád školní družiny
Vypracoval: Mgr. Ilona Nováková, ředitelka školy
Schválil: Mgr. Ilona Nováková, ředitelka školy
Směrnice nabývá platnosti ode dne: 3.9.2012
Směrnice nabývá účinnosti ode dne: 3.9.2012
Změny ve směrnici jsou prováděny formou číslovaných písemných dodatků, které tvoří součást tohoto předpisu.

 

Obecná ustanovení

Na základě ustanovení § 30 zákona č. 561/2004 Sb. o předškolním, základním středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon) v platném znění vydávám jako statutární orgán školy pro školské zařízení školní družinu tuto směrnici – vnitřní řád školní družiny. Směrnice je součástí organizačního řádu školy. Určuje pravidla provozu, stanoví režim ŠD, je závazný pro pedagogické pracovníky a má informativní funkci pro rodiče. Prokazatelné seznámení rodičů s tímto řádem provedou vychovatelky ŠD při zápisu dětí do ŠD.

Školní družina se ve své činnosti řídí zejména vyhláškou č. 74/2005 Sb. o zájmovém vzdělávání.

Poslání školní družiny

Školní družina tvoří ve dnech školního vyučování mezistupeň mezi výukou ve škole a výchovou v rodině. ŠD není pokračováním školního vyučování, má svá specifika, která ji odlišují od školního vyučování. Hlavním posláním ŠD je zabezpečení zájmové činnosti, odpočinku a rekreace žáků, částečně také dohledu nad žáky. Umožňuje žákům přípravu na vyučování.

Školní družina může vykonávat činnost pro účastníky, nebo účastníky a jejich zákonné zástupce, i ve dnech pracovního volna. Činností vykonávaných družinou se mohou účastnit i žáci, kteří nejsou přijati k pravidelné denní docházce do družiny.

 

 1. Podrobnosti k výkonu práv a povinností žáků a jejich zákonných zástupců ve školském zařízení a podrobnosti o pravidlech vzájemných vztahů s pedagogickými pracovníky

 

 1. a) na svobodné rozhodování se všemi důsledky, které to přináší ,                                                           b) na služby školní družiny, které mu přísluší,                                                                                  c) využívat prostory školní družiny k jednotlivým činnostem, používat pomůcky, hračky a hry                                                        d) podílet se na tvorbě týdenního plánu školní družiny

 

1.2.     Žáci jsou povinni:

 1. a) řádně docházet do školského zařízení,
 2. b) dodržovat vnitřní řád školní družiny, předpisy a pokyny školy a školského zařízení k ochraně zdraví a bezpečnosti, s nimiž byli seznámeni,
 3. c) plnit pokyny pedagogických pracovníků školy a školského zařízení vydané v souladu s právními předpisy a školním řádem,
 4. d) informovat školské zařízení o změně zdravotní způsobilosti, zdravotních obtížích nebo jiných závažných skutečnostech, které by mohly mít vliv na průběh vzdělávání,
 5. e) oznamovat údaje, které jsou podstatné pro průběh vzdělávání nebo bezpečnost žáka a změny v těchto údajích

1.3. Žák se ve školní družině chová slušně k dospělým i jiným žákům školy, dbá pokynů pedagogických a provozních pracovníků, dodržuje školní řád školy a odborných učeben.

1.4. Žák chodí do školní družiny pravidelně a včas, účastní se všech organizovaných činností. Docházka do školní družiny je pro přihlášené žáky povinná. Odhlášen může být na základě písemného vyjádření rodičů.

1.5. Před ukončením činnosti družiny žáci z bezpečnostních důvodů neopouštějí školní budovu bez vědomí vyučujících. V době mimo vyučování žáci zůstávají ve třídách jen se svolením vyučujících a pod jejich dohledem.

1.6. Žáci mají zajištěné obědy ve školní jídelně. Rodiče zodpovídají za včasné zaplacení obědů.

1.7. Zákonný zástupce žáka je povinen doložit důvody nepřítomnosti žáka nejpozději do 3 kalendářních dnů od počátku nepřítomnosti žáka. Odchod žáka před stanovenou dobou je možný pouze na základě písemné omluvy rodičů.

1.8. Rodiče mohou využívat individuální pohovory s pracovníky školní družiny v předem domluvených termínech.

1.9. Žák nenosí do družiny předměty, které nesouvisí s výukou a mohly by ohrozit zdraví a bezpečnost jeho nebo jiných osob.

1.10. Žák chodí vhodně oblečen, s ohledem na plánované činnosti.

1.11. Zvláště hrubé slovní a úmyslné fyzické útoky žáka vůči pracovníkům družiny či ostatním žákům se vždy považují za závažné porušení povinností stanovených tímto zákonem.

 

 1. Provoz a vnitřní režim školy    

 

2.1. Přihlašování a odhlašování

Ředitel stanoví ve vnitřním řádu pro jednotlivé formy zájmového vzdělávání podle § 2 vyhlášky č. 74/2005 Sb., o zájmovém vzdělávání způsob evidence účastníků takto:

2.1.1. Ve školní družině je určena jako vedoucí zaměstnanec vedoucí vychovatelka, která zajišťuje přihlašování a odhlašování žáků, vybírání poplatků, předávání informací rodičům, vyřizování námětů a stížností.

2.1.2. O přijetí účastníka k činnosti družiny ve formě pravidelné výchovné, vzdělávací a zájmové činnosti, táborové činnosti a další podobné činnosti spojené s pobytem mimo školu se rozhoduje na základě písemné přihlášky. Součástí přihlášky k pravidelné výchovné, vzdělávací a zájmové činností je písemné sdělení zákonných zástupců účastníka o rozsahu docházky a způsobu odchodu účastníka z družiny. Omluvu nepřítomnosti, změny odchodů či doprovod jinou osobou, sdělí rodiče písemně.

2.1.3. Školní družina je pro žáky za úplatu. Splatnost je třemi splátkami. Rodiče obdrží přehled o možnostech placení spolu s variabilním symbolem. Termíny splátek je nutno dodržet. V případě nezaplacení poplatku může ředitel školy žáka ze školní družiny vyloučit.

Bližší podmínky pro snížení nebo prominutí úplaty jsou stanoveny zvláštní směrnicí školy.

2.1.4. Výši úplaty může ředitel snížit nebo od úplaty osvobodit, jestliže
a) účastník nebo jeho zákonný zástupce je příjemcem opakujících se dávek pomoci v hmotné nouzi podle zákona o pomoci v hmotné nouzi,

 1. b) účastníkovi nebo jeho zákonnému zástupci náleží zvýšení příspěvku na péči podle zákona o sociálních službách, nebo
 2. c) účastník svěřený do pěstounské péče má nárok na příspěvek na úhradu potřeb dítěte podle zákona o státní sociální podpoře

a tuto skutečnost prokáže řediteli.

2.1.5. Po projednání se zřizovatelem se může činnost v době všech prázdnin a ředitelského volna přerušit. Zájem o provoz školní družiny v době prázdnin a ředitelského volna nahlásí rodiče nejpozději 14 dní předem. Činnost je zajištěna při minimálním počtu 10 žáků.

 

2.2. Organizace činnosti

2.2.1. Provozní doba ŠD je od 6.00 do 17.00 hodin.

V 7.30 hod. se škola uzavírá. V 7.40 hod. předávají vychovatelé žáky do tříd. Po ukončení vyučování zajistí vyučující odchod žáků do školní jídelny. Po obědě žáci odcházejí samostatně ze školní jídelny do školní družiny. Nezdržují se v šatně, neběhají a nekřičí. Po příchodu do školní družiny nahlásí svůj příchod. Následuje zájmová a rekreační činnost. Z důvodu zkvalitnění a nenarušování zájmových činností nevyzvedávají rodiče žáky od 13.00 do 14.00 hodin. Odchody do zájmových útvarů jsou respektovány. Od 14.00 do 16.00 hodin následují zájmové kroužky.

2.2.2. V případě nevyzvednutí žáka ze školní družiny po ukončení provozní doby může být kontaktován příslušný úřad, dle platných předpisů.

2.2.3. Žáci jsou rozděleni do oddělení podle ročníků. První třídy mají oddělení samostatné, druhé a třetí jsou ve společném oddělení. Může být vytvořeno i oddělení smíšené.

2.2.4. Žák, který chodí do zájmového kroužku školní družiny, musí mít v případě nepřítomnosti omluvenku od rodičů. Zájmové kroužky se nekonají v době prázdnin a ředitelského volna.

2.2.5. Při postupných odchodech žáků z jednotlivých oddělení domů, se spojuje činnost oddělení v době, kdy počet žáků v takto spojených odděleních je max. 30. Stejně tak se postupuje při spojování činnosti v době konání zájmových kroužků.

2.2.6. ŠD může mít další činnosti (jako např. výlety, exkurze, sportovní a kulturní akce atp.), které jsou uskutečňovány mimo stanovenou provozní dobu ŠD. Tyto činnosti mohou být poskytovány za úplatu.

2.2.7. Každý žák má ve školní družině tepláky na převlečení, ručník a hrneček/ žáci požadující pitný režim /, vše je řádně podepsané.

 

 1. Podmínky zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví dětí a jejich ochrany před rizikovým chováním a před projevy diskriminace, nepřátelství nebo násilí,

 

3.1 Všichni žáci se chovají při pobytu ve škole i mimo školu tak, aby neohrozili zdraví a majetek svůj ani jiných osob. Žákům není v době mimo vyučování zdržovat se v prostorách školy, pokud nad nimi není vykonáván dozor způsobilou osobou. Každý úraz, poranění či nehodu, k níž dojde během pobytu žáků ve školní budově, nebo mimo budovu při akci pořádané školou žáci ihned ohlásí. Vychovatelé školní družiny provedou prokazatelné poučení žáků v první hodině školního roku a dodatečné poučení žáků, kteří při první hodině chyběli, provedou o tom písemný záznam. Škola odpovídá za žáky v době dané rozvrhem činnosti družiny.

 

3.2 Všichni zaměstnanci školy jsou při vzdělávání a během souvisejícího provozu školy povinni přihlížet k základním fyziologickým potřebám dětí a vytvářet podmínky pro jejich zdravý vývoj a pro předcházení vzniku rizikového chování, poskytovat jim nezbytné informace k zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví.

 

3.3. Pedagogičtí zaměstnanci dodržují předpisy k zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví při práci a protipožární předpisy; pokud zjistí závady a nedostatky, ohrožující zdraví a bezpečnost osob, nebo jiné závady technického rázu, nebo nedostatečné zajištění budovy, je jejich povinností informovat o těchto skutečnostech nadřízeného a v rámci svých schopností a možností zabránit vzniku škody. Sledují zdravotní stav žáků a v případě náhlého onemocnění žáka informují bez zbytečných průtahů vedení školy a rodiče postiženého žáka. Nemocný žák může být odeslán k lékařskému vyšetření či ošetření jen v doprovodu dospělé osoby. Třídní učitelé zajistí, aby každý žák měl zapsány v žákovské knížce tyto údaje: rodné číslo, adresu, telefonní čísla rodičů do zaměstnání a domů, adresu a jméno ošetřujícího lékaře.

Při úrazu poskytnou žákovi nebo jiné osobě první pomoc, zajistí ošetření žáka lékařem. Úraz ihned hlásí vedení školy a vyplní záznam do knihy úrazů, případně vyplní předepsané formuláře. Ošetření a vyplnění záznamů zajišťuje ten pracovník, který byl jeho svědkem nebo který se o něm dověděl první.

 

3.4. Žák má právo na ochranu před jakoukoli formou diskriminace a násilí, má právo vzdělání a na svobodu myšlení, projevu, shromažďování, náboženství, na odpočinek a dodržování základních psychohygienických podmínek, má právo být seznámen se všemi předpisy se vztahem k jeho pobytu a činnosti v družině.

3.5. Pro činnost ŠD platí stejná ustanovení o BOZP jako ve školním řádu, pokud ŠD pro svoji činnost využívá odborné učebny (např. tělocvična, cvičná kuchyňka, dílna,…), řídí se příslušnými řády pro tyto učebny. Žáci přihlášení do ŠD jsou poučeni o BOZP a záznam o poučení je uveden v třídních knihách jednotlivých oddělení.

 

 1. Podmínky zacházení s majetkem školy nebo školského zařízení ze strany žáků.

 

4.1. U každého svévolného poškození nebo zničení majetku školy, majetku žáků, učitelů či jiných osob žákem je vyžadována úhrada od rodičů žáka, který poškození způsobil. Při závažnější škodě nebo nemožnosti vyřešit náhradu škody s rodiči je vznik škody hlášen Policii ČR, případně orgánům sociální péče.

4.2. Ztráty věcí hlásí žáci neprodleně svému vychovateli. Žáci dbají na dostatečné zajištění svých věcí. Osobní věci mají podepsané a řádně uložené na určeném místě.

4.3. Do školy žáci nosí pouze věci potřebné k výuce, cenné věci do školy nenosí. Hodinky, šperky, mobilní telefony apod. mají neustále u sebe, mají zakázáno je odkládat, pouze z bezpečnostních důvodů a na výslovný pokyn vyučujícího, který zajistí jejich úschovu.

 

 1. Pravidla pro hodnocení výsledků vzdělávání žáků a studentů.

 

5.1. Na hodnocení a klasifikaci chování žáka ve školní družině se vztahují ustanovení vyhlášky o základní škole, t.j. udělování napomenutí, důtky třídního učitele, důtky ředitele školy, klasifikace   sníženou známkou z chování na vysvědčení.

5.2. Pokud žák narušuje soustavně řád školní družiny, může být rozhodnutím ředitele ze školní družiny vyloučen. Ředitel může rozhodnout o vyloučení žáka ze ŠD, pokud tento žák soustavně nebo nějakým významným projevem porušil kázeň a pořádek, ohrožuje zdraví a bezpečnost ostatních, dlouhodobě svévolně nenavštěvuje ŠD nebo z jiných zvláště závažných důvodů.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

V Chocni dne 31.8.2002                                                           Mgr. Ilona Nováková

ředitelka školy