Školní řád

Základní škola M. Choceňského, Choceň

Mistra Choceňského 211, 565 01 Choceň

2. Školní řád
Vypracoval: Mgr. Ilona Nováková, ředitelka školy
Schválil: Mgr. Ilona Nováková, ředitelka školy
Směrnice nabývá platnosti ode dne: 3.9.2012
Směrnice nabývá účinnosti ode dne: 3.9.2012

Na základě § 30 zákona č. 561/2004 Sb. o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon) v platném znění vydává ředitelka školy tento Školní řád. Základem našeho vzájemného setkávání je dodržování pravidel slušného chování, vzájemná úcta a respekt.

Mějme vždy na paměti tři P – Pozdrav, Popros, Poděkuj.

Nebuďme slepí ke svému okolí, kde je třeba, pomozme, napomeňme, přivolejme pomoc. Necháme-li někomu jinému ubližovat nebo ničit věci ostatních, aniž bychom cokoliv učinili, může se to stát i nám!

Ve škole i na školních akcích na veřejnosti se chovej tak, abys svým jednáním nepoškozoval jméno školy.

1. Práva a povinnosti všech účastníků výchovně vzdělávacího procesu

1.1. Škola a žáci

Stal/a ses dobrovolně žákem naší školy.

Jako žák této školy máš právo:

Jako žák této školy máš také povinnosti:

a) Řádně docházet do školy a řádně se vzdělávat.

b) Dodržovat školní řád a další řády, předpisy a pokyny školy, s nimiž jsi byl/a seznámen/a.

c) Plnit pokyny pracovníků školy vydané v souladu s právními předpisy a řádem školy.

d) V době vyučování a všech akcích pořádaných školou dodržovat pravidla slušného chování vůči pedagogickým i nepedagogickým zaměstnancům školy a ostatním osobám a vůči spolužákům. Nedodržování pravidel slušného chování se považuje za porušení školního řádu, hrubé neslušnosti
a urážlivé chování se považuje za hrubé porušení školního řádu.

1.2. Škola a zákonní zástupci

Pro své dítě jste svobodně vybrali tuto školu.

Jako zákonní zástupci nezletilých žáků máte právo:

a) Na informace o průběhu a výsledcích vzdělávání svého dítěte.

b) Volit a být voleni do školské rady nebo do výboru SRPŠ.

c) Vyjadřovat se ke všem rozhodnutím týkajících se vzdělávání svého dítěte.

d) Na informace a poradenskou činnost školy v záležitostech týkajících se vzdělávání podle zákona č. 561/2004 Sb. (školský zákon).

Jako zákonní zástupci nezletilých žáků máte povinnost:

a) Zajistit, aby žák docházel řádně do školy.

b) Dokládat důvody nepřítomnosti žáka ve vyučování.

c) Na vyzvání ředitele školy se osobně zúčastnit projednávání závažných otázek týkajících se vzdělávání svého dítěte.

d) Informovat školu o změně zdravotní způsobilosti, zdravotních obtížích žáka nebo jiných závažných skutečnostech, které by mohly mít vliv na průběh vzdělávání.

e) Poskytovat údaje nezbytné pro vedení školní matriky (viz školský zákon).

1.3. Školní psycholog

Ve škole působí školní psycholog. Poskytuje žákům, jejich zákonným zástupcům a pedagogům komplexní službu, která vychází ze standartních činností vymezených ve vyhlášce č. 72/2005 Sb. v platném znění. Školní psycholog spolupracuje s učiteli, podílí se na třídnických hodinách, poskytuje poradenské konzultace žákům, kteří ho vyhledají, provádí anonymní anketní šetření a průzkumy ve škole, podílí se na školních aktivitách. Je členem školního poradenského pracoviště.

2. Provoz a vnitřní režim školy

 2.1. Režim činnosti ve škole

2.2. Režim při akcích mimo školu

2.3. Podmínky pro uvolňování a omlouvání neúčasti žáků z vyučování

3. Podmínky zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví žáků a jejich ochrany před rizikovým chováním a před projevy diskriminace, nepřátelství nebo násilí

4. Podmínky zacházení s majetkem školy

4.1. Zacházení se školním majetkem, učebnicemi a školními potřebami

4.2. Pravidla pro používání žákovských skříněk

4.3. Pravidla pro používání šaten

5. Výchovná opatření

Porušení či porušování řádu může znamenat omezení práv a privilegií či postih pro toho, kdo tak učinil. Soustavné porušování či vážné porušení řádu školy ze strany žáka je důvodem pro kázeňské opatření:

Práva a povinnosti pedagogů a dalších zaměstnanců

Mgr. Ilona Nováková, ředitelka školy